Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

INNOWACJA PEDAGOGICZNA  z zakresu kultury ludowej

„O kulturze ludowej od podszewki”

Autor innowacji: mgr Aldona Kozak

Innowacja wdrożona zostanie w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju podczas zajęć lekcyjnych prowadzonych przez Aldonę Kozak – spotkania odbędą się raz w miesiącu dla klasy II i III Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz wybranych klas/uczniów w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023.

Innowacja obejmuje - prócz zajęć na terenie szkoły - m. in. wycieczki i wyjazdy 
do skansenów, muzeów, miejsc pielęgnujących kulturę ludową, zajęcia tematyczne
w Zagrodzie Sitarskiej, Domach Ludowych, spotkania z ciekawymi ludźmi – twórcami ludowymi, muzykami, osobami pamiętającymi dawne czasy.

Innowacja ma na celu uświadomienie społeczności szkolnej, jaki wpływ wywarła na to,
co współczesne, kultura ludowa – innymi słowy, inspirowanie do przemyśleń, że ,,przeszłość
to dziś tylko cokolwiek dalej” (Norwid) – rzecz jasna – przekaz będzie prowadzony przy pomocy języka zrozumiałego dla uczniów szkoły specjalnej.

W ramach realizacji innowacji prowadzone będą zajęcia w sali lekcyjnej (w tym we współpracy np. z twórcami ludowymi, muzykami), zbiórka przedmiotów dawniej używanych, także  metodą projektu edukacyjnego, którego efektem będzie szkolne
i pozaszkolne kolędowanie na ludową nutę, nauka oryginalnych tekstów kolędniczych. Zostanie nawiązana współpraca m.in. z jednostkami muzealnymi działającymi w Biłgoraju, które staną się miejscem bliskim uczniom. W miarę możliwości udamy się do innych miejsc, które upamiętniają dawne zwyczaje i zawody.

Celem innowacji jest:

 • upowszechnianie kultury ludowej;
 • stworzenie Izby Ludowej w sali lekcyjnej;
 • zrozumienie podłoża kultury ludowej.

Przewidywane efekty – korzyści wdrożenia innowacji

Uczniowie:

 • planują i realizują kolędowanie w ramach działalności charytatywnej;
 • powracają do pewnych zwyczajów w domu rodzinnym;
 • kolekcjonują przedmioty, których już dziś się nie używa, mając na uwadze ich wartość kulturową;
 • doceniają rolę tradycji we wzmacnianiu więzi rodzinnych, lokalnych i zachowaniu ciągłości kultury.

                                                                                                                                                                                                                          Aldona Kozak

 • Innowacje pedagogiczne

"Z książką w dorosłość"

Innowacja pedagogiczna z zakresu czytelnictwa

 „Z książką w dorosłość”

 

 Autor: Iwona Gmiterek

 Realizatorzy: Iwona Gmiterek, Lucyna Grasza

 Rodzaj innowacji: organizacyjno – metodyczna

 Zakres innowacji: uczniowie klas I, II i III Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju

 Miejsce, odbiorcy i czas realizacji innowacji:

Innowacja wdrożona zostanie w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju w roku szkolnym 2021/2022. Prowadzona będzie podczas zajęć lekcyjnych. Zajęcia będę się odbywać raz w tygodniu oraz doraźnie – podczas wyjść do współpracujących placówek. Zajęcia są przeznaczone dla chętnych uczniów klasy I, II i III. 

 Warunki realizacji innowacji.

W ramach realizacji innowacji prowadzone będą zajęcia z czytania w salach lekcyjnych i zostaną przygotowane występy czytelnicze. Zaprezentowane one będą w wybranych warsztatach terapii zajęciowej oraz środowiskowym domu samopomocy. Zostanie nawiązana lub będzie kontynuowana współpraca z placówkami, do których w najbliższym czasie trafią nasi absolwenci. Umożliwi to naszym uczniom poznanie tych środowisk, nawiązanie nowych znajomości i integrację. W sytuacji barku możliwości osobistego spotkania w placówkach, uczniowie będą nagrywać swoje występy i prześlą nagrania do placówek.

Celem innowacji jest:

 • Rozwijanie umiejętności i zainteresowań czytelniczych.
 • Poznanie środowiska i integracja z podopiecznymi placówek dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

​Cele szczegółowe:

 1. nabywanie umiejętności czytania;
 2. rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania z zastosowaniem odpowiedniej intonacji;
 3. nauka ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego;
 4. rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 5. wzbudzenie motywacji do sięgania po książki, czytania, korzystania z biblioteki;
 6. przygotowanie do uczestnictwa w dorosłym życiu;
 7. poznanie środowiska dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 8. nawiązywanie kontaktów interpersonalnych;
 9. nabywanie umiejętności prezentowania siebie i swoich możliwości;
 10. budowanie u uczniów poczucia własnej wartości;
 11. nauka radzenia sobie ze stresem.

Metody pracy:

 • Ćwiczenia w czytaniu krótkich i dłuższych tekstów.
 • Ćwiczenia w stosowaniu odpowiedniej intonacji i interpretacji podczas czytania.
 • Przygotowywanie występów czytelniczych.
 • Wyjścia i spotkania integracyjne.
 • Rozmowy kierowane na temat czytanych tekstów.
 • Rozmowy kierowane na temat placówek dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Formy pracy:

 • grupowa;
 • indywidualna;
 • w parach;

Przewidywane efekty – korzyści wdrożenia innowacji.

Uczniowie:

 • Chętnie czytają przygotowując występy czytelnicze.
 • Wykazują większą umiejętność czytania.
 • Częściej sięgają po książki lub teksty do czytania w wolnym czasie.
 • Chętnie odwiedzają i korzystają z zasobów biblioteki szkolnej.
 • Rozmawiają z rówieśnikami o czytanych tekstach i przygotowywanych występach.
 • Odważniej prezentują siebie i swoje możliwości.
 • Przejawiają mniejszy stres podczas występów publicznych.
 • Chętnie odwiedzają i nawiązują relacje z podopiecznymi współpracujących placówek.
 • Poznają środowisko wybranych placówek.

                                                                                                                                                           Iwona Gmiterek

"Portret bez Barier"

       Innowacja „Portret bez Barier” to realizacja kalendarza na rok 2023 z udziałem niepełnosprawnych intelektualnie modelek, uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju. Projekt ma na celu przełamanie pejoratywnego postrzegania niepełnosprawności intelektualnej. Uświadomienie społeczeństwu różnorodności osób z tym rodzajem niepełnosprawności, pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery – edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, a przede wszystkim mentalne, z którymi spotykają się na co dzień.

       Razem oswójmy niepełnosprawność, zobaczmy piękno i odwagę modelek, spójrzmy głębiej na problem niepełnosprawności. Zróbmy obok siebie miejsce na spotkanie się w innej przestrzeni. Przestrzeni bez barier.

       Do tej pory udało się zrealizować kalendarz na rok 2021r. Podczas trwania projektu odbyła się profesjonalna sesja fotograficzna dla uczennic z Zespołu Szkół Specjalnych, powstałe fotografie posłużyły jako materiał do wydrukowania kalendarza promującego wydarzenie oraz do zorganizowania wystaw fotograficznych.

       Pierwsza edycja wydarzenia wzbudziła duże zainteresowanie. Zapraszamy chętne osoby do współpracy.

                                                                                     Ewa Rzeźnik 

 • "Portret bez Barier"
 • "Portret bez Barier"
 • "Portret bez Barier"
 • "Portret bez Barier"
 • "Portret bez Barier"
 • "Portret bez Barier"
 • "Portret bez Barier"
 • "Portret bez Barier"
 • "Portret bez Barier"
 • "Portret bez Barier"
 • "Portret bez Barier"
 • "Portret bez Barier"