Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

INNOWACJA

PEDAGOGICZNA

„Kreatywna Matematyka”


rok szkolny
2023/2024

 

Temat innowacji: „Kreatywna Matematyka”

Typ innowacji: pedagogiczno-metodyczna

Autor innowacji: Patrycja Lamparska

Koordynator: Ewa Naworol

Nauczyciel realizujący innowację: Aneta Jonczak, Ewa Niedźwiedzka, Lidia Młodowiec.

Uczniowie objęci innowacją: uczniowie kl  II f, IV g , I-III c

Termin realizacji: rok szkolny 2023/2024

Data wprowadzenia innowacji: wrzesień 2023r.

Data zakończenia innowacji: czerwiec 2024r. 

 1. Założenia innowacji

 

Innowacja pedagogiczna „Kreatywna matematyka” wspiera rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych wśród uczniów poprzez nowatorskie i aktywizujące podejście do nauki matematyki. Pomaga w zdobywaniu umiejętności matematycznych przy wykorzystaniu różnorodnych i dostosowanych do potrzeb uczniów metod, form i środków pracy. Zachęca tym samym do aktywnego zaangażowania uczniów w proces nauki.

Innowacja promuje pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych.

Innowacja łączy edukację matematyczną  z sensoryką, doświadczaniem świata i kreatywną zabawą, co sprawia, że nauka staje się przyjemnością.

Innowacja jest zgodna z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Realizacja innowacji sprzyja współpracy wewnątrz szkolnej
i międzyszkolnej oraz promuje placówkę wśród społeczności lokalnej. Nauczyciele mogą dzielić się swoimi pomysłami na realizację zadań projektowych z innymi uczestnikami projektu w kraju.

Innowacja dąży również do wzmocnienia umiejętności współpracy między uczniami oraz podniesienia wiary we własne możliwości dzieci. Wspólne działania projektowe rozwijają kompetencje społeczne, zacieśniają więzi, rozwijają komunikację interpersonalną oraz umiejętność poszukiwania rozwiązań problemów.

 1.  Cele innowacji

 

Głównym celem innowacji pedagogicznej „Kreatywna Matematyka” jest pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych.


Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych,
 • Sensoryczna nauka matematyki,
 • Rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia w realizacji działań,
 • Zwrócenie uwagi na występowanie i zastosowanie matematyki w życiu codziennym,
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
 • Usystematyzowanie wiadomości z zakresu edukacji matematycznej,
 • Aktywizacja i integracja grupy,
 • Kształtowanie samooceny ucznia oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.


 

 1. Opis innowacji

 

Działania innowacyjne obejmują uczniów  uczęszczających do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju.  Zadania będą realizowane w roku szkolnym 2023/2024 od  września 2023 r. do czerwca 2024 r. 

Innowacja opiera się na Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Kreatywna Matematyka” autorstwa Patrycji Lamparskiej. Autorka wyraziła zgodę na realizację projektu w formie innowacji. Nauczyciele wdrażający innowację pedagogiczną należą do zamkniętej grupy projektowej na portalu Facebook, w ramach której raz w miesiącu przedstawiają  fotorelację
z wykonywanych zadań projektowych oraz dzielą się  pomysłami z innymi uczestnikami.

Autor innowacji określa szczegółowy plan realizacji na dany miesiąc oraz dostarcza dodatkowe przydatne materiały niezbędne do wykonania zadań.

Autor innowacji w ramach każdego z modułów przedstawia dwie propozycje zadań do wykonania. Nauczyciele mogą dostosować zadania do możliwości swoich uczniów lub zrealizować zadanie według własnych  pomysłów  jednak zgodne z tematyką danego modułu.


 

 1. Przewidywane osiągnięcia

Uczniowie/dzieci

 • uczenie się matematyki w sposób aktywny i nieszablonowy,
 • wzrost zainteresowania edukacją matematyczną,
 • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,
 • rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych.

Nauczyciel:

 • stosowanie różnorodnych metod i form pracy,
 • promowanie innowacyjności wśród innych nauczycieli,
 • doskonalenie własnej praktyki wzbogacając ją o nowoczesne rozwiązania,
 • podniesienie efektywności pracy własnej.
 1. Procedura osiągania celów

Cele kształcenia zostaną osiągnięte poprzez:

 • odpowiednie dobranie treści nauczania i systematyczną ich realizację,
 • właściwą realizację zajęć, 
 • wykorzystanie i stosowanie właściwych:
  • metod nauczania,
  • form organizacyjnych,
  • środków dydaktycznych,
 • ocenę pracy,
 • pilotowanie pracy dziecka,

Tematyka zadań pozwala na ich realizację w sposób kreatywny oraz dostosowanie do indywidualnych możliwości edukacyjnych i psychofizycznych dzieci. Podczas zajęć
i realizacji zadań ważne jest, by dzieci czuły się bezpieczne, komfortowo i dobrze. Ważne są zarówno pozytywne nastawienie, jak i pozytywne wzmocnienia używane jako narzędzie oceny postępów.

Metody i formy nauczania są dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów.

Metody pracy: 

 • podająca (pogadanka, opis, wyjaśnienie),
 • eksponujące (pokaz, prezentacja),
 • praktyczna (zadania innowacyjne).

Formy pracy:

 • indywidualna,
 • grupowa,
 • zespołowa.

   
 1. Tematyka zajęć

 

Innowacja składa się z ośmiu modułów. Każdego miesiąca autor innowacji będzie umieszczał na grupie projektowej na portalu społecznościowym Facebook propozycje zadań do wykonania w ramach każdego z modułów.

 

 • Październik – „Matematyka w przyrodzie”
 • Listopad – „Matematyka wokół nas”
 • Grudzień – „Geometria ukryta w zabawie”
 • Styczeń – „Matematyczne układanki”
 • Luty – „Sensoryczna matematyka”
 • Marzec – „Matematyczne kodowanie”
 • Kwiecień – „Matematyka z jajem”
 • Maj – „Klocki matematyczne”
 

 1. Sposoby ewaluacji

Uczniowie wykonują zadania, które będą na bieżąco analizowane poprzez obserwacje oraz rozmowy. Systematycznie będą publikowane zdjęcia na grupie fb Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka”, które będą dokumentowały realizację zadań projektowych.

Nauczyciele przedstawią sprawozdanie z realizacji innowacji Dyrektorowi placówki oraz wypełnią ankietę sprawozdawczą i ewaluacyjną na grupie projektowej.

 

W ramach kontroli osiągnięć uczniów przewiduje się:

 • obserwację (zaangażowanie i wkład pracy ucznia podczas realizacji zadań),
 • rozmowę z uczniem, rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi.

W ramach oceniania osiągnięć uczniów przewiduje się:

 • pochwałę słowną,
 • dyplomy dla uczestników.

 


 

Biłgoraj, 14.09.2023 r.