Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Do Szkoły Podstawowej mogą uczęszczać dzieci:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • autyzmem, z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dotyczy klas I-III, w klasach IV – VIII w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży od 6 do 20 roku życia.

Edukacja uczniów w szkole podstawowej przebiega na dwóch etapach. Pierwszy to edukacja wczesnoszkolna lub kształcenie zintegrowane obejmujący klasy I-III.

Dzieci objęte edukacją wczesnoszkolną, realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z odpowiednim dostosowaniem do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Natomiast dzieci objęte kształceniem zintegrowanym realizują podstawę programową kształcenia specjalnego.

 Na drugim etapie edukacyjnym – w klasach 4-8 odbywa się  nauczanie przedmiotowe zgodnie z podstawą programową

Kształcenie uczniów w szkole odbywa się na podstawie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych z zachowaniem korelacji treści nauczania i wychowania opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami. Przy ustalaniu kierunków pracy z uczniem uwzględnia się jego indywidualne tempo rozwoju.

 Uczniowie szkoły objęci są zajęciami specjalistycznymi:

 1. zajęciami logopedycznymi
 2. zajęciami z psychologiem
 3. terapią ruchową

oraz zajęciami rewalidacyjnymi, wynikającymi z ich potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. min.:

 • terapia metodą K. Johansena - indywidualna stymulacja słuchowa
 • Integracja Sensoryczna
 • Dogoterapia
 • zajęcia bazujące na metodzie Krakowskiej min. symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania J. Cieszyńskiej, terapia funkcji wzrokowych, stymulacja zabawy, stymulacja lewej półkuli mózgu, stymulacja pamięci i funkcji motorycznych
 • terapia behawioralna
 • zajęcia z samoobsługi
 • ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania
 • kształtowanie funkcjonalnych umiejętności matematycznych
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa