Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ w ZESPOLE SZKÓŁ  SPECJALNYCH 

w Biłgoraju

 

      SPIS TREŚCI  :

 

ROZDZIAŁ    I      Postanowienia ogólne …………………….……………..….….….…str.3

ROZDZIAŁ    II     Cele i zadania Szkoły Podstawowej Specjalnej wynikające  z przepisów prawa ………………………………………………………….…..….str.4

Cele Szkoły Podstawowej Specjalnej przeznaczonej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ....................................................…str.4

Cele Szkoły Podstawowej Specjalnej przeznaczonej dla uczniów z autyzmem lub                            z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim …….………………………..……str.5

Zadania Szkoły Podstawowej Specjalnej przeznaczonej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ..................................................…..str.6

Zadania Szkoły Podstawowej Specjalnej przeznaczonej dla uczniów z autyzmem lub  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ………………………….………….str. 9

ROZDZIAŁ   III    Sposoby wykonywania celów i zadań szkoły podstawowej...…....…str.11

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej……..................…...str.11

Organizacja opieki nad uczniami ……………………….…………………...…….……..str. 12

ROZDZIAŁ   IV   Organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi……………………………………….………….…...…str.12

ROZDZIAŁ    V   Organizacja pracy szkoły podstawowej…………….…………..…..str.13

Organizacja biblioteki……………………………..…….…….………………..……..…..str.15

Zajęcia świetlicowe…………………………………..………………………………..…..str.15

Organizacja stołówki………………………………..……………………………………..str.15

Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły……………..…...str.15

Przedłużenie okresu nauki……………………………………………………………...…str.15

Arkusz organizacji szkoły……………………………….……………………………..….str.16

Organizacja kształcenia uczniów z niepełnosprawnością…………………………...…….str.16

Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne……………………………………..str.17

Organizacja indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży……………….…...…...…….str.20

ROZDZIAŁ   VI    Organizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych………………str. 22

ROZDZIAŁ   VII   Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły…...........….str.22

ROZDZIAŁ    VIII  Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów…………………………………………………….………str.22

Ocenianie uczniów…………………………………………………………..…...……..…str.23

Klasyfikowanie uczniów………………………………………….…………….…….…...str.25

Promowanie uczniów………………………………………………….…..………………str.26

ROZDZIAŁ   IX    Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły….............................................................................. str. 26

ROZDZIAŁ   X     Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody…………..…………….……….str. 27

ROZDZIAŁ   XI    Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary…str.28 

ROZDZIAŁ   XII  Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu…….str.29

ROZDZIAŁ   XIII   Przepisy końcowe………………………………………………….str. 29

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1

 1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Specjalna w Biłgoraju.
 2. Szkoła Podstawowa Specjalna przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla uczniów z autyzmem – w cyklu ośmioletnim. Uczniowie muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy „Wira” Bartoszewskiego 10, 23 – 400 Biłgoraj.
 4. Do Szkoły Podstawowej Specjalnej jest możliwość przyjęcia ucznia  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w uzasadnionych przypadkach.
 5. Gimnazjum Specjalne w Biłgoraju zostaje włączone do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Biłgoraju na następujących warunkach: Gimnazjum Specjalne w Biłgoraju zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2018r.
 6. Szkoła Podstawowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych  w Biłgoraju.
 7. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową jest Powiat Biłgorajski. Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność.
 8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.
 9. Szkoła może mieć nadane imię przez organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.
 10. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicach urzędowych, na sztandarach, na świadectwach oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
 11.  

ROZDZIAŁ II

CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

§ 2

CELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ PRZEZNACZONEJ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

 1. Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia                             i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka, a także pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.
 2. Ważne jest, aby uczeń:
 1. mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się(także wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC);
 2. zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
 3. był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie godności własnej i decydowania o sobie;
 4. mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej indywidualności;
 5. rozumiał na miarę swoich możliwości otaczające go zjawiska społeczne i przyrodnicze;
 6. mógł nabywać umiejętności i uczyć się czynności, przydatnych w przyszłym dorosłym życiu;
 7. posiadał rzeczywisty obraz samego siebie w oparciu o pozytywne poczucie własnej wartości oraz umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron.

 

CELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEZNACZONEJ DLA UCZNIÓW  Z AUTYZMEM LUB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ                        W STOPNIU LEKKIM

 1. Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.
 2. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
 3. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
 4. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:
 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 4. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 1. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 
 2. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. Wybór form indywidualizacji nauczania powinien wynikać z rozpoznania potencjału każdego ucznia. Jeśli nauczyciel pozwoli uczniowi na osiąganie sukcesu na miarę jego możliwości, wówczas ma on szansę na rozwój ogólny i edukacyjny. Zatem nauczyciel powinien tak dobierać zadania, aby                     z jednej strony nie przerastały one możliwości ucznia (uniemożliwiały osiągnięcie sukcesu), a z drugiej nie powodowały obniżenia motywacji do radzenia sobie                              z wyzwaniami. 

 

ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ PRZEZNACZONEJ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

 § 3

 1. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi poczucia bezpieczeństwa, wzmacniania własnej wartości i akceptacji oraz komfortu psychicznego w procesie integracji ze środowiskiem, jednocześnie wspierających aktywność i uczestniczenie                    w życiu klasy i szkoły. 
 2. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego.
 3. Zapewnienie uczniowi udziału w niezbędnych zajęciach rewalidacyjnych, wynikających z jego potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Na zajęciach rewalidacyjnych pożądane jest łączenie uczniów z podobnymi problemami rozwojowymi.
 4.  Zapewnienie warunków do realizacji celów edukacji i rewalidacji, a w szczególności społecznych i materialnych warunków umożliwiających:
 1. nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem oraz między uczniami;
 2. kształtowanie kompetencji społecznych: tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami;
 3. rozwijanie motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych za pomocą mowy lub wspomagających bądź alternatywnych metod komunikacji;
 4. wspieranie rozwoju komunikacji na każdych zajęciach i we wszystkich sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
 5. rozwijanie i utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych: stosunki przestrzenne, liczenie, mierzenie, ważenie, rozpoznawanie figur geometrycznych, poznawanie stosunków czasowych;
 6. naukę czytania i pisania jako umiejętności odbierania i nadawania informacji;
 7. wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do nauki rozumienia, oraz nabywania języka (przyswajania i uczenia się) i rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania  w dostępnej modalności, jak również zdobywania elementarnych umiejętności matematycznych, przydatnych w codziennym życiu;
 8. udział w różnego rodzaju zabawach: manipulacyjnych, konstrukcyjnych, ruchowych, muzyczno-ruchowych, tematycznych i innych;
 9. rozwój sprawności psychofizycznej (prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego: sportowych i korekcyjnych);
 10. wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności lub sygnalizowania potrzeb związanych z samoobsługą i dbaniem o higienę osobistą z poszanowaniem prawa do intymności;
 11. uczenie się umiejętności kontroli własnych zachowań i kształtowanie niezależności uczuciowej;
 12. kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych; uczenie umiejętności radzenia sobie z lękiem, niepokojem i stresem oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 13. uczenie się zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego; 
 14. poznawanie środowiska przyrodniczego, rozbudzanie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą;
 15. uświadamianie uczniom ich ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, które mogą napotkać w życiu;
 16. przygotowywanie uczniów do roli dorosłej kobiety i mężczyzny; wprowadzanie elementów wiedzy o rozwoju i zmianach własnego ciała oraz elementów wiedzy o seksualności człowieka; 
 17. uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych osób; 
 18. kształtowanie umiejętności bycia asertywnym;
 19. rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje oraz uczenie obowiązkowości;
 20. zdobywanie umiejętności technicznych i wykorzystywanie ich w różnych sytuacjach życiowych; korzystanie z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu;
 21. korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, z uwzględnieniem urządzeń i programów specjalistycznych, zwłaszcza umożliwiających lub ułatwiających komunikowanie się;
 22. rozwijanie wrażliwości i kreatywności artystycznej zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów;
 23. poznawanie otoczenia, instytucji, obiektów i miejsc użyteczności publicznej, z których uczeń korzysta i będzie korzystał w przyszłości;
 24. udział w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć, emocji  i doświadczeń;
 25. uprawianie przez uczniów różnych dyscyplin sportu; udział w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie;
 26. przygotowanie ucznia do wyboru formy spędzania czasu wolnego i aktywnego w niej udziału;
 27. przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych; rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, narodu.

 

 

 

ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ PRZEZNACZONEJ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

 1. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób,a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki.
 2. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
 3. Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią. 
 4. Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy:
 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 
 2. zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 3. wspieranie:
 1. aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,
 2. wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się;
 1. wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 
 2. planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej  i współdziałania w grupie; 
 3. zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii; 
 4. organizacja zajęć: 
 1. dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej),
 2. umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka,
 3. wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku,
 4. wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania, 
 5. umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,
 6. wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka,
 7. wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska, 
 8. umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki,  a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka;
 1. organizacja przestrzeni edukacyjnej: 
 1. ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych,
 2. umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa,
 3. stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;
 1. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 
 2. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 3. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się. 

 

ROZDZIAŁ III

SPOSOBY WYKONYWANIA CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

§ 4

1). Szkoła podstawowa udziela uczniom uczęszczającym do niej, ich rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej i organizuje tę pomoc na określonych zasadach.

2). szczegółowa organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej reguluje Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju §4, §5, §6, §7oraz §8 oraz Procedura organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

§ 9

ORGANIZACJA OPIEKI NAD UCZNIAMI

 1. Szkoła Podstawowa realizuje  program wychowawczo – profilaktyczny obejmujący:
 1. Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
 2. Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 1. W klasach I – IV w szkole podstawowej specjalnej dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.
 2. W Szkole Podstawowej Specjalnej w klasach V – VIII oraz w przypadkach innych niepełnosprawności niż określone w ust. 2, dla uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo pomoc nauczyciela.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE, A TAKŻE WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

§ 10

 1. Organami szkoły są:
 1. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju,
 2. Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju,
 3. Rada pedagogiczna,
 4. Rada rodziców.
 1. Szczegółowe kompetencje, zadania, zakres uprawnień i obowiązków, warunki współdziałania poszczególnych organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych, §11, §12, §12.1, §13, §14, §15, §16.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

§ 17

 1. W Szkole Podstawowej Specjalnej organizuje się nauczanie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Kształcenie uczniów z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej specjalnej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:
 1. I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna. Edukacja realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego.
 2. II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII szkoły podstawowej.
  1. W szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyróżnia się:  
 3. Zajęcia edukacyjne:
 4. Funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 5. Zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 6. Zajęcia rozwijające kreatywność,
 7. Wychowanie fizyczne,
 8. Etyka/religia.
 1. Zajęcia rewalidacyjne.
 2. Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  1. Osią wszystkich działań edukacyjnych jest wspieranie rozwoju funkcjonowania osobistego i społecznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Temu celowi służą wszystkie, ściśle ze sobą powiązane, rodzaje zajęć.  
  2. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej organizuje się w integracji z uczniami pełnosprawnymi najbliższych miejsca lokalizacji szkoły.
  3. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia.
  4. Szkoła podstawowa zapewnia:

1). Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2). Warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

3). Zajęcia specjalistyczne, a w szczególności zajęcia z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą.

4). Inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne.

5). Integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

6). Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
 1. Pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 2. Biblioteki;
 3. Świetlicy;
 4. Zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 5. Pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni.
  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy szkoła przyjmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  2. Organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych, §17 pkt. 7.
  3. W Szkole Podstawowej zorganizowana jest opieka pielęgniarska. Zasady sprawowania opieki pielęgniarskiej, czas pracy i zakres obowiązków służby zdrowia  w szkole określa dyrektor właściwego zakładu opieki zdrowotnej w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół.

 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§ 18

Organizacja biblioteki, zajęć świetlicowych oraz stołówki zawarta jest w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju, §18, §19, §20.

 

PODSTAWOWE FORMY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

§ 21

 1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły Podstawowej Specjalnej to:
 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego.
 2. Zajęcia rewalidacyjne.
 3. Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.
 5. W szkole organizowana jest nauka religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Szkoła Podstawowa Specjalna może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne.
 2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
 3. Szkoła Podstawowa Specjalna jest obowiązana do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych wynosi 4 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia.

 

PRZEDŁUŻENIE OKRESU NAUKI

§ 22

 1. Dla uczniów w szkole podstawowej można przedłużyć okres nauki:
 1. O jeden rok – na I etapie edukacyjnym,
 2. O dwa lata – na II etapie edukacyjnym;
 1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:
 1. Opinii zespołu, o którym mowa w Rozdziale III §7 Statutu Zespołu Szkół Specjalnych, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, oraz
 2. Zgody rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 1. W przypadku szkoły podstawowej decyzje, o których mowa w ust. 2, podejmuje się:
 1. Na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego  w klasie III,
 2. Na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;

 

ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY

§ 23

Arkusz organizacji szkoły szczegółowo określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju, §23.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

§ 24

 1. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży szkoła organizuje kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
 2. Kształcenie w Szkole Podstawowej Specjalnej prowadzone jest:

1). w oddziałach specjalnych,

2). w formie nauczania indywidualnego.

 1. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu                             o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. W Szkole Podstawowej Specjalnej mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
 4. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. Jeżeli uczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dyrektor organizuje takie nauczanie w porozumieniu  z organem prowadzącym.
 6. W szkole podstawowej godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć;
 7. Godzina zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

§ 25

 1. W Szkole Podstawowej Specjalnej obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole ustala się, że na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły) zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak: kaszel, katar, wysypka, gorączka, duszności, ból brzucha, ból mięśni, głowy, biegunka.  

§ 26

Dyrektor powierza prowadzenie zajęć nauczycielom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

§ 27

 1. Praca edukacyjna w Szkole Podstawowej Specjalnej prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 2. Dla każdego ucznia Szkoły Podstawowej Specjalnej tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) zwany dalej programem.
 3. Podstawą do tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych są:  
 1. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia,
 2. Zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. Narzędzia do diagnozy przyjęte w szkole, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.
 1. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem, zwany dalej „zespołem”.
 2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
 3. Program opracowuje się w terminie:
 1. Do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
 2. 30 dni od dnia złożenia w szkole podstawowej lub przysposabiającej do pracy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń lub nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniem.   
 2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.
 3. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
 1. Na wniosek dyrektora szkoły, przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub pomoc nauczyciela.
 2. Na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
 1. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
 2. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.
 3. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:
 1. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
 2. W zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów lub pomocy nauczyciela;
 3. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie    i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego nauczanie indywidualne – także napotykane trudności w zakresie włączania go w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym.
 1. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także  w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor zawiadamia pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.
 2. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen oraz programu.
 3. Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw   poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.
 4. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny określa:
 1. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,  w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem.
 2. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających  alternatywnych metod komunikacji oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym.
 3. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 4. Działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 5. Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
 6. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji przez szkołę jej zadań.
 7. Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie.

ORGANIZACJA INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

§ 28

 1. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanego dalej „orzeczeniem”.
 2. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
 3. Dyrektor szkoły podstawowej ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym zakres i czas prowadzenia indywidualnego nauczania.
 4. Dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
 5. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I – III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom.
 6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
 7. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli  w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
 8. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
 9. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 10. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
 11. Wniosek, o którym mowa w pkt 10, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.
 12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:
 1. Dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;
 2. Dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;
 3. Dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin;
 1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa w ust. 12 pkt 1, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów, o których mowa w ust. 12 pkt 2-3 – w ciągu co najmniej 3 dni.
 2. Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust. 12 za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 3. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor szkoły może ustalić, na wniosek rodziców, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 12.
 4. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania, o którym mowa w ust. 15, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia.
 5. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości jego uczestniczenia w życiu szkoły.
 6. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski z obserwacji nauczycieli, w uzgodnieni z rodzicami, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym.
 7. W przypadku dzieci i młodzieży objętych indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, dyrektor organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły. Dyrektor w szczególności umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych.
 8. Dzieci i młodzież objęte indywidualnym nauczaniem uczestniczą w formach, o których mowa w ust. 19, w zajęciach rewalidacyjnych, w formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
 9. Na wniosek rodziców ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie  i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły, dyrektor zawiesza organizację indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu.
 10. Na wniosek rodziców ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.

Rozdział VI omawia organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (§29, §30), zasady opracowywania indywidualnych programów zajęć (§31) oraz dokumentację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (§32).

ROZDZIAŁ VII

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 33

ZADANIA NAUCZYCIELI

Zakres zadań nauczycieli określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych, §33, §34. §34 ust. 8 określa zasady prowadzenia konsultacji dla uczniów, wychowanków i rodziców                         w ramach godziny dostępności.

Zadania  wychowawców klas określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych,  §35 oraz zadania sekretariatu, §36. Zadania fizjoterapeuty, psychologa, logopedy oraz pomocy nauczyciela określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych,  §37, §38, §39, §40.

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA                 I PROMOWANIA UCZNIÓW

§ 42

 1. Dokument określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  w Szkole Podstawowej Specjalnej.
 2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu po szkole podstawowej.

 

 

 

OCENIANIE  UCZNIÓW

§ 43

 1. Ocenianiu podlegają:
 1. Zmiany rozwoju ucznia w zdobywaniu wiadomości i umiejętności zawartych  w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,
 2. Zachowanie ucznia.
 1. Oceny dokonuje się na podstawie:
 1. Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
 2. Obserwacji,
 3. Wytworów pracy,
 4. Konsultacji z rodzicami.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz realizowanego                   w szkole podstawowej indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 44

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 2. Wdrażanie uczniów do samooceny,
 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. diagnozę aktualnego poziomu rozwoju oraz sporządzanie na jej podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
 2. ocenianie bieżące odbywa się poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych  i negatywnych czytelnych i zrozumiałych dla ucznia,
 3. ocenianie zachowania, które określa, w formie pisemnej, stopień przyswojenia zasad wychowawczych ujętych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 4. monitorowanie rozwoju uczniów poprzez obserwację i nanoszenie na bieżąco uwag dotyczących obserwowanych zmian, w szczególności również poprzez ewaluację indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,
 5. ustalanie, w formie opisowej, semestralnej oceny klasyfikacyjnej podsumowującej osiągnięcia ucznia z zajęć edukacyjnych oraz rewalidacyjnych określonych w programie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
 6. ustalanie, w formie opisowej, rocznej oceny klasyfikacyjnej podsumowującej osiągnięcia ucznia z zajęć edukacyjnych oraz rewalidacyjnych określonych  w programie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
 7. gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji o uczniach,
 8. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§45

 1. Ocena opisowa posiada następujące cechy:
 1. jest podsumowaniem konkretnej pracy z uczniem w określonym przedziale czasowym,
 2. jest indywidualna, nie może przybierać postaci schematu,
 3. zawiera opis osiągniętego poziomu w porównaniu z poziomem ocenianym poprzednio,
 4. ocenia przebieg postępów ucznia w stosunku do jego możliwości,
 5. jest oceną pozytywną, musi jednak obiektywnie opisywać ucznia, by rodzice nie wytworzyli sobie fałszywego obrazu dziecka,
  1. Ocena opisowa wpisana przez wychowawcę klasy do arkusza ocen i na świadectwie promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły – wpisana jest w formie skróconej.

§46

 1. Ocena z religii ustalana jest przez katechetę w formie stopnia, w następującej skali:

1 – niedostateczny

2 – dopuszczający

     3 – dostateczny

     4 - dobry

     5 - bardzo dobry

     6 – celujący

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§47

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii  o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW

§48

 1. Organizacja klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
 1. Semestr pierwszy – trwa od września do stycznia,
 2. Semestr drugi – trwa od lutego do czerwca.
 1. Semestr pierwszy i drugi zakończone są dokonaniem Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Uczniów.
  1. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym lub ucznia z autyzmem polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych lekcji/zajęć określonych  w ramowym programie nauczania z uwzględnieniem realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, oraz na podsumowaniu zachowania ucznia i realizacji planu wychowawczo - profilaktycznego.
  2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się pod koniec pierwszego semestru.
  3. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się pod koniec roku szkolnego.
  4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.
  5. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej (semestralnej) lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym programie nauczania.
  6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
  7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  i zachowania jest ostateczna.

PROMOWANIE UCZNIÓW

§49

 1. Uczniowie kończący daną klasę otrzymują świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej, a uczniowie kończący szkołę - świadectwo ukończenia szkoły.
 2. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z autyzmem promuje się  do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody (pisemnego oświadczenia) rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy, rada pedagogiczna może postanowić o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej.
 4. O ukończeniu szkoły podstawowej przez ucznia postanawia rada pedagogiczna, na zakończenie klasy programowo najwyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 5. Wyniki klasyfikacji, promocji i decyzje o ukończeniu szkoły podstawowej podejmuje i zatwierdza rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę każdego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami).

§ 50

Kwestie nieuregulowane w niniejszym statucie określa dokument: Szczegółowe warunki   i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

ROZDZIAŁ IX

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, W TYM PRZYPADKI, W KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONY Z LISTY UCZNIÓW SZKOŁY

§ 51

 1. Prawa, obowiązki uczniów oraz obowiązki wychowanków ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych, §51, §52, §53.
 2. Skreślenia z listy uczniów można dokonać w Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym jeżeli wychowanek ukończył 18 rok życia. Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych, §54.
 3. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych, §55.

ROZDZIAŁ X

RODZAJE NAGRÓD I WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA UCZNIOM ORAZ TRYB WNOSZENIA ZASTRZEŻEŃ DO PRZYZNANEJ NAGRODY

§ 56

 1. Ucznia szkoły podstawowej specjalnej można nagrodzić za:
 1. osiągnięcia uzyskiwane w nauce, w różnych konkursach, udział w przeglądach twórczości osób z niepełnosprawnością, zawodach sportowych i innych;
 2. wzorowe zachowanie i postawę wobec obowiązków szkolnych.
 3. pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 1. Rodzaje nagród:
 1. pochwała wychowawcy wyrażona w obecności całej klasy;
 2. pochwała dyrektora wyrażona w obecności całej społeczności szkolnej;
 3. list pochwalny od wychowawcy lub dyrektora;
 4. dyplom uznania;
 5. nagroda rzeczowa.
 1. O przyznaniu uczniowi nagrody szkoła podstawowa ma obowiązek poinformowania rodziców.
 2. Obowiązek ten wypełnia wychowawca klasy.
 3. Przyjmuje się tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:

1) W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody uczeń może złożyć uzasadniony pisemny wniosek do dyrektora szkoły; w przypadku nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły – do organu prowadzącego szkołę.

2) Wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) rozpatruje niezwłocznie w terminie do trzech dni;

3) Dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) uwzględnia wniosek i podejmuje kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo oddala wniosek, uzasadniając go poczynionymi ustaleniami.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI

RODZAJE KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW ORAZ TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD KARY

§ 57

 1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę.
 2. Sposób karania powinien być dostosowany do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.
 3. Wobec ucznia nie można zastosować kar naruszających jego nietykalność i godność osobistą.
 4. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu ustala się następujące kary dla ucznia:
 1. upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela;
 2. pisemne powiadomienie rodziców o zachowaniu ucznia;
 3. pozbawienie funkcji pełnionych w klasie;
 4. zakaz udziału w konkursach, imprezach i wycieczkach szkolnych, z wyjątkiem imprez   i wycieczek programowych;
 5. zakaz posiadania przez ucznia telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły w przypadku złamania zakazu korzystania z nich podczas trwania lekcji.
 6. upomnienie dyrektora.
 7. nagana dyrektora udzielona w obecności rodziców.
 1. Przy zastosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia,  rodzaj  i  stopień  naruszonych obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,  dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  ciążących  na  nim obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.
 2. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
 3. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innej osobie, jest zobowiązany do jej przeproszenia i zadośćuczynienia.
 4. Uczeń (jego rodzice), którego umyślne postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły, zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
 5. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
 6. O zastosowaniu wobec ucznia kary, szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców.
 7. Obowiązek ten wypełnia wychowawca klasy.
 8. Od nałożonej wobec ucznia kary, jego rodzicom przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.
 9. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

§ 58

 1. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu,  do organu (osoby), który udzielił kary.
 2. Rozpatrzenie odwołania winno nastąpić w terminie trzech dni od dnia jego wpłynięcia.
 3. W wyniku rozpatrzenia odwołania karę się uchyla lub podtrzymuje (w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem).

 

ROZDZIAŁ XII

SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU

§ 59

Sposób organizacji działań w zakresie Szkolnego Koła Wolontariatu określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych, §59.

ROZDZIAŁ XIII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 60

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji, prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej  i inne postanowienia zapisane są w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych §60, §61.

§ 62

Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju wprowadzono uchwałą rady pedagogicznej nr …………… z dnia ……………….. Statut obowiązuje od dnia podpisania.                                         

..……………………..………….

                                                                                                              / dyrektor/