Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Załącznik nr 3

do uchwały Nr 134/2022/2023 rady pedagogicznej

Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

 

STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY  W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH 

w Biłgoraju

 

 SPIS TREŚCI  :

 

ROZDZIAŁ    I      Postanowienia ogólne …………………….……………..….…..….…str.3 

ROZDZIAŁ    II     Cele i zadania szkoły wynikające  z przepisów prawa ……….…..….str.3

Cele Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy…………………….…....….…str.3

Zadania Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy..……………….….…..…..str.5

ROZDZIAŁ   III    Sposoby wykonywania celów i zadań szkoły …………………..……str.8

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej………....…...str.8

Organizacja opieki nad uczniami ………………………………….…………..…..str. 8

ROZDZIAŁ   IV   Organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi……………………………………………………….....…str.9

ROZDZIAŁ    V   Organizacja pracy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy....….str.9

Organizacja biblioteki………………………….…….………………..…………..str.10

Zajęcia świetlicowe…………………………………………….………………….str.10

Organizacja stołówki………………………………………………………………str.10

Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły………….str.10

Przedłużenie okresu nauki…………………………………………..…….………str.11

Arkusz organizacji szkoły…………………………………………………………str.11

Organizacja kształcenia uczniów z niepełnosprawnością…………..….….………str.11

Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne…………………………….str.14

Organizacja indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży………………………str.17

ROZDZIAŁ   VI   Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły…............….str.19

ROZDZIAŁ    VII  Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów……………………………………………………………str.20

Ocenianie uczniów…………………………………………………..…...……..…str.20

Klasyfikowanie uczniów………………………………….…………….…….…...str.22

Promowanie uczniów………………………………………….…..………………str.23

ROZDZIAŁ   VIII   Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły….............................................................................. str. 24

Prawa uczniów…………………………………………………….………….…..str.24

Obowiązki uczniów……………………………………………………………….str.24

Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów …..……..….str.24

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia…………………...…str.25

ROZDZIAŁ   IX     Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody…………………..…str. 26

ROZDZIAŁ   X    Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary…………………………………………………………………str.26 

ROZDZIAŁ   XI  Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu……..str.28 

ROZDZIAŁ   XII   Przepisy końcowe…………………………………………………..str. 28

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Biłgoraju  w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

 1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi– w cyklu trzyletnim.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy „Wira” Bartoszewskiego 10, 23 – 400 Biłgoraj.
 3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju.
 4. Ukończenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.
 5. Organem prowadzącym Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy jest Powiat Biłgorajski. Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność.
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty  w Lublinie.
 7. Szkoła może mieć nadane imię przez organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej     i rady rodziców.
 8. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicach urzędowych, na sztandarach, na świadectwach oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

ROZDZIAŁ II

CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

 

§ 2. Cele szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 1. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy.
 2. Celem jest także: utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych  i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości przez:

1) rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów;

2) doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem;

3) rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych;

4) rozwijanie umiejętności dbałości o własne zdrowie i innych osób oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje (przewidywanie skutków własnych decyzji, wyciąganie wniosków i przewidywanie konsekwencji swoich działań);

6) rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych;

7) kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności;

8) zapewnienie uczniom dostępu do różnych źródeł informacji i opanowanie umiejętności korzystania z nich;

9) stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego przez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;

10) przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia;

11) kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia samostanowienia w dorosłym życiu;

12) kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych ucznia;

13) kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i zaangażowania w pracę;

14) kształtowanie umiejętności oceny własnych kompetencji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych;

15) kształtowanie umiejętności autoprezentacji;

16) kształtowanie umiejętności praktycznych do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy, w tym udziału w praktykach wspomaganych;

17) kształtowanie umiejętności zdobywania, utrzymywania i wypowiadania zatrudnienia;

18) rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań;

19) kształtowanie umiejętności organizowania bezpiecznego wypoczynku i czasu wolnego przez podejmowanie różnych aktywności;

20) zwiększenie zakresu możliwości przygotowania ucznia do podejmowania decyzji w zakresie wyboru celowej aktywności po zakończeniu edukacji (w tym w warsztacie terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zakładzie aktywności zawodowej, zakładzie pracy chronionej, na otwartym rynku pracy), w zależności  od indywidualnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń;

21) wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka.

 

§ 3. Zadania szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 1. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i akceptacji, wspierających aktywność  i uczestniczenie ucznia w życiu klasy i szkoły.
 2. Tworzenie warunków i sytuacji sprzyjających doskonaleniu umiejętności samoobsługowych uczniów oraz ich zaradności życiowej niezbędnej w codziennym życiu.
 3. Tworzenie szans edukacyjnych i rozwojowych poprzez właściwe połączenie oczekiwań oraz wymagań na tle umiejętności, indywidualnych potrzeb ucznia i jego otoczenia.
 4. Poszukiwanie skutecznych strategii wprowadzania zmian oraz nowych doświadczeń, aby radzenie sobie z trudnościami życiowymi wzmacniało u uczniów poczucie ich autonomii   i odpowiedzialności.
 5. Pomoc i wsparcie uczniów w tworzeniu i realizowaniu planów życiowych, motywowanie do osobistego zaangażowania.
 6. Zapoznanie uczniów z rynkiem pracy, z uwarunkowaniami prawnymi polskiego rynku pracy, przygotowanie uczniów do poruszania się po tym rynku, przygotowanie  do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i kulturalnego  na równi      z innymi członkami zbiorowości, pełnienia różnych ról społecznych, w tym przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach udzielających także wsparcia osobom niepełnosprawnym, w tym porad prawnych.
 7. Dokonywanie wielospecjalistycznej, kompleksowej oceny umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu i opracowywanie na jej podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, z naciskiem na rozwój kompetencji społecznych  i zawodowych oraz przygotowanie do dorosłego życia i zatrudnienia.
 8. Wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do dalszego rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, umiejętności prowadzenia rozmowy, odpowiednio do pełnienia ról społecznych, a także umiejętności czytania i pisania  oraz umiejętności matematycznych, przydatnych w codziennym funkcjonowaniu.
 9. Zapewnienie uczniom kompleksowej oferty dalszego rozwoju kompetencji komunikacyjnych przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej i terapeutycznej, z uwzględnieniem specjalistycznych, nowoczesnych metod oraz technik.
 10. Zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych, wspierających ich rozwój, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynikami wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne mogą prowadzić indywidualne zajęcia  z uczniami lub łączyć uczniów z podobnymi problemami rozwojowymi i perspektywami na przyszłość.
 11. Wspomaganie ucznia w podnoszeniu poziomu wiadomości i umiejętności potrzebnych  w pracy.
 12. Pomoc w zidentyfikowaniu zainteresowań zawodowych oraz w podejmowaniu decyzji związanych z preferencjami predyspozycji ucznia.
 13. Zapewnienie uczniom wsparcia w połączeniu cech osobowości oraz indywidualnych preferencji w wyborze pracy.
 14. Pomoc w wyborze odpowiedniej pracy oraz w rozwinięciu odpowiednich zdolności i umiejętności do wykonywania tej pracy.
 15. Tworzenie warunków do zapoznania się z różnymi rodzajami stanowisk pracy, z różnymi czynnościami pracy. Organizowanie wizyt studyjnych w zakładach pracy.
 16. Nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym  z niepełnosprawnością intelektualną i instytucjami promującymi aktywizację społeczną ii zawodową tych osób. 
 17. Nawiązywanie kontaktu z pracodawcami z różnych sektorów i branż, u których uczniowie mogliby realizować praktyki wspomagane, bądź mogliby po zakończeniu edukacji uzyskać zatrudnienie.
 18. Monitorowanie regionalnego rynku pracy w celu określania czynności możliwych  do wykonywania przez uczniów.
 19. Stworzenie warunków do organizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz umiejętności szukania pracy.
 20. Organizowanie praktyk wspomaganych na indywidualnie dobranych stanowiskach pracy przy wsparciu nauczycieli pełniących rolę trenerów pracy. 
 21. Twozenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu  i bezpieczeństwu (w tym propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy).
 22. Tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie.
 23. Tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji.
 24. Kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym i instytucjonalnym jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika.
 25. Organizowanie i współorganizowanie z uczniami uczestniczenia w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania  z różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne).
 26. Tworzenie warunków do uczenia się sposobów spędzania czasu wolnego.
 27. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał.
 28. Tworzenie warunków do poznawania tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych oraz rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju.
 29. Tworzenie warunków do zapoznawania uczniów z prawami człowieka i zasadą,  że niepełnosprawność, w tym niepełnosprawność intelektualna, nie może być przyczyną dyskryminacji.
 30. Tworzenie warunków do uświadamiania sobie przez uczniów ich możliwości   i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, które mogą napotkać w życiu.
 31. Przygotowywanie uczniów do pełnienia roli dorosłej kobiety i mężczyzny, rozszerzenie wiedzy o seksualności człowieka.
 32. Uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych osób.
 33. Stwarzanie warunków do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.
 34. Wypracowanie optymalnego modelu współdziałania z rodzinami uczniów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań.
 35. Organizowanie wizyt studyjnych w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych (warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, inne).

 

ROZDZIAŁ III

SPOSOBY WYKONYWANIA CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

 

§ 4. Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy udziela uczniom uczęszczającym do niej, ich rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej i organizuje tę pomoc na określonych zasadach.

2. Szczegółowa organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej reguluje Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju §4, §5, §6, §7 oraz §8 oraz Procedura organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

 

§ 5. Organizacja opieki nad uczniami

 1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy realizuje program wychowawczo – profilaktyczny obejmujący:
 1. Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
 2. Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb  i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo pomoc nauczyciela.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE, A TAKŻE WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 

§ 6. 1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju,
 2.  Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju;
 3. Rada pedagogiczna;
 4. Rada rodziców.
 1. Szczegółowe kompetencje, warunki współdziałania poszczególnych organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych §10, §11, §12, § 12.1, §13, §14, §15, §16.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY SPECJALNEJ    PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

 

§ 7.1. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy organizuje się nauczanie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Przysposabiającej do Pracy organizuje się w integracji z uczniami pełnosprawnymi najbliższych miejsca lokalizacji szkoły.
 2. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia.
 3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy zapewnia:

1) Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2) Warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

3) Zajęcia specjalistyczne, a w szczególności zajęcia z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą.

4) Inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne.

5) Integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

6) Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

7)Jeden gorący posiłek w ciągu dnia i możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne.

 1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
 1. Pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 2. Biblioteki;
 3. Świetlicy;
 4. Zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 5. Pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni.

6. Organizację kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych § 17 pkt 6.

7.  Szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych §17 pkt 7.

8. W Szkole Przysposabiającej do Pracy zorganizowana jest opieka pielęgniarska. Zasady sprawowania opieki pielęgniarskiej, czas pracy i zakres obowiązków służby zdrowia w szkole określa dyrektor właściwego zakładu opieki zdrowotnej w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół.

 

§ 8. Organizacja biblioteki, zajęć świetlicowych oraz stołówki zawarta jest w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju, §18, §19, §20.

 

§ 9. Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły

 1. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wyodrębnię się:
 1. Zajęcia edukacyjne:
 1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 3. Zajęcia kształtujące kreatywność,
 4. Przysposobienie do pracy,
 5. Wychowanie fizyczne,
 6. Etyka/Religia
 1. Zajęcia rewalidacyjne.
 2. Zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne.

 

 1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest obowiązana do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów wynosi 3 godziny lekcyjne w ciągu tygodnia.

 

§ 10. Przedłużenie okresu nauki

 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki o jeden rok.
 2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:
 1. Opinii zespołu, o którym mowa w Rozdziale III §7 Statutu Zespołu Szkół Specjalnych, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki,  w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, oraz
 2. Zgody rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 1. Decyzje, o których mowa w ust. 2, podejmuje się nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

 

§ 11. Arkusz organizacji szkoły

Arkusz organizacji szkoły szczegółowo określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych  w Biłgoraju, §23.

 

§ 12. Organizacja kształcenia uczniów z niepełnosprawnością                   

 1. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży szkoła organizuje kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
 2. Kształcenie w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzone jest:

1) w oddziałach specjalnych,

2) w formie nauczania indywidualnego.

 1. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.
 2. Specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, sytuacyjnym, zadaniowym, zintegrowanym, opartym na praktycznym poznawaniu zmieniającej się rzeczywistości, przygotowującym do niezależnego życia.
 3. Priorytetem w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest poszerzanie ich kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych, doświadczanie              i rozumienie sytuacji związanych z dorosłym życiem, przygotowanie uczniów do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo do efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczności lokalnej. Ważne jest również przygotowanie uczniów do samodzielnego lub grupowego mieszkania (w tym w mieszkalnictwie wspomaganym i chronionym).
 4. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi opiera się na wielospecjalistycznej, kompleksowej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, z uwzględnieniem procesów poznawczych, umiejętności w zakresie porozumiewania się, czytania, pisania, liczenia, dbania o siebie, rozpoznawania i kontroli emocji, predyspozycji, kompetencji społeczno – zawodowych, sposobów spędzania czasu wolnego, czynników kontekstowych (osobistych i środowiskowych) oraz tworzonych dla uczniów indywidulanych programów edukacyjno – terapeutycznych.
 5. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Najważniejszym kryterium powinno być dobro ucznia i uzasadnione przekonanie, że tworzymy dla niego najkorzystniejsze warunki, przygotowujące go do wchodzenia w dorosłe życie, w tym także do zatrudnienia wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych.
 6. W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z wchodzeniem w rolę pracownika, szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy w oparciu o istniejące w placówce pracownie, umożliwiające realizację przysposobienia do pracy oraz bazę materialno-dydaktyczną.
 7. Postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu. Ocenianie bieżące funkcjonowania ucznia prowadzone jest podczas spotkań zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących  z uczniem.
 8. Konieczne jest zapewnienie uczniom integracji społecznej w naturalnym środowisku społeczności lokalnej.
 9. Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także indywidualne tempo i zakres nauki każdego ucznia, osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych   i rewalidacyjnych są planowane indywidualnie.
 10. Dokonywana okresowo przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna  ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości. Planując osiągnięcia uczniów w zakresie przysposobienia do pracy, należy brać pod uwagę w szczególności:
 1. indywidualne możliwości ucznia;
 2. rozwój umiejętności praktycznych;
 3. wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w życiu codziennym i sytuacjach  w pracy;
 4. przestrzeganie dyscypliny pracy;
 5. jakość wykonywanej pracy;
 6. umiejętność kontrolowania przebiegu pracy oraz jej rezultatów, eliminowania błędów;
 7. postawę ucznia wobec pracy (zachowania i emocje wywoływane wykonywanymi zadaniami);
 8. cierpliwość przy wykonywaniu pracy, koncentrację uwagi;
 9. poszanowanie mienia i dbałość o sprzęt;
 10. poszanowanie pracy własnej i innych;
 11. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 12. samodzielność i własną inicjatywę ucznia;
 13. wkład pracy i zaangażowanie;
 14. sposób i czas wykonywania zadania;
 15. wykonywanie zadania od początku do końca;
 16. organizację stanowiska pracy;
 17. dokładność i systematyczność;
 18. umiejętność współdziałania w zespole i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;
 19. wspieranie aktywności ucznia i jego uczestnictwa w różnych sytuacjach życiowych.
 1. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć;
 2. Godzina zajęć rewalidacyjnych w szkole przysposabiającej do pracy trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

 

§ 13. 1. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.

2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole ustala się, że na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły) zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak: kaszel, katar, wysypka, gorączka, duszności, ból brzucha, ból mięśni, głowy, biegunka.  

 

§ 14. Dyrektor szkoły powierza prowadzenie zajęć nauczycielom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

 

§ 15. Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne

 1. Praca edukacyjna w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzona jest  w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 2. Dla każdego ucznia szkoły przysposabiającej do pracy tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) zwany dalej programem.
 3. Podstawą do tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych są:  
 1. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia,
 2. Zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. Narzędzia do diagnozy przyjęte w szkole, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.
 1. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, zwany dalej „zespołem”.
 2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
 3. Program opracowuje się w terminie:
 1. Do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
 2. 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń lub nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniem.     
 2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy   w roku szkolnym.
 3. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
 1. Na wniosek dyrektora szkoły, przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub pomoc nauczyciela.
 2. Na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
 1. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
 2. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.
 3. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:
 1. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
 2. W zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów lub pomocy nauczyciela;
 3. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie   i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego nauczanie indywidualne – także napotykane trudności w zakresie włączania go w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym.
 1. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu,  a także  w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor zawiadamia pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.
 2. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen oraz programu.
 3. Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw   poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.
 4. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny określa:
 1. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,  w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem.
 2. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających                                    i alternatywnych metod komunikacji oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym.
 3. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 4. Działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 5. Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
 6. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji przez szkołę jej zadań.
 7. Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie.
 1. Zintegrowany wielospecjalistycznie indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny jest opracowywany i realizowany przez cały zespół nauczycieli   specjalistów, doradców zawodowych, wspólnie z uczniem i jego najbliższym otoczeniem (rodzina, opiekunowie), z uwzględnieniem wyznawanych przez nich wartości.
 2. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny określa zoperacjonalizowane cele krótko- i długoterminowe uwzględniające zdiagnozowane potrzeby ucznia. Każdemu celowi przypisane są działania, sposób ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne.
 3. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny podlega monitorowaniu, okresowej ewaluacji i modyfikowaniu.

 

§ 16. Organizacja indywidualnego nauczania

 1. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu  o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanego dalej „orzeczeniem”.
 2. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
 3. Dyrektor ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę zakres i czas prowadzenia indywidualnego nauczania.
 4. Dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
 5. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć.
 6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
 7. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli  w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
 8. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
 9. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 10. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
 11. Wniosek, o którym mowa w pkt 10, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.
 12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wynosi od 12 do 16 godzin.
 13. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.
 14. Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust. 12 za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 15. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor szkoły może ustalić, na wniosek rodziców, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 12.
 16. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania, o którym mowa w ust. 15, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia.
 17. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości jego uczestniczenia w życiu szkoły.
 18. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski z obserwacji nauczycieli, w uzgodnieni z rodzicami, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym.
 19. W przypadku młodzieży objętej indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, dyrektor organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły. Dyrektor w szczególności umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych.
 20. Młodzież objęta indywidualnym nauczaniem uczestniczy w formach, o których mowa   w ust. 19, w formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
 21. Na wniosek rodziców ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie  i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły, dyrektor zawiesza organizację indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu.
 22. Na wniosek rodziców ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.

 

ROZDZIAŁ VI

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 17. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych  §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41.

 

ROZDZIAŁ VII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 18. Dokument określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

§ 19. Ocenianie  uczniów

 1. Ocenianiu podlegają:
 1. Zmiany rozwoju ucznia w zdobywaniu wiadomości i umiejętności zawartych   w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,
 2. Zachowanie ucznia.
 1. Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonuje się za pomocą narzędzi przyjętych w szkole:
 1. Arkusze diagnostyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. Karty opisu aktywności w pracowniach szkolnych,
 3. Obserwacji,
 4. Wytworów pracy,
 5. Wywiadu z rodzicami.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz realizowanego                    w szkole indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§ 20. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  o postępach w tym zakresie,
 2. Wdrażanie uczniów do samooceny,
 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne polega na:
 1. sporządzaniu semestralnej i końcoworocznej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia podsumowującej osiągnięcia ucznia z zajęć edukacyjnych oraz rewalidacyjnych określonych w programie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
 2. ocenianie bieżące odbywa się poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych i negatywnych czytelnych i zrozumiałych dla ucznia,
 3. ocenianie zachowania, które określa, w formie pisemnej, stopień przyswojenia zasad wychowawczych ujętych w Planie wychowawczo – profilaktycznym opracowanym dla danej klasy,
 4. monitorowanie rozwoju uczniów poprzez obserwację i nanoszenie na bieżąco uwag dotyczących obserwowanych zmian, w szczególności również poprzez ewaluację indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,
 5. gromadzeniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu informacji o uczniach,
 6. przekazywaniu rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 21. 1. Ocena opisowa posiada następujące cechy:

 1. Jest podsumowaniem konkretnej pracy z uczniem w określonym przedziale czasowym,
 2. jest indywidualna, nie może przybierać postaci schematu,
 3. zawiera opis osiągniętego poziomu w porównaniu z poziomem ocenianym poprzednio,
 4. ocenia przebieg postępów ucznia w stosunku do jego możliwości,
 5. jest oceną pozytywną, musi jednak obiektywnie opisywać ucznia, by rodzice nie wytworzyli sobie fałszywego obrazu dziecka,
 1. Ocena opisowa wpisana przez wychowawcę klasy do arkusza ocen i na świadectwie promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły – wpisana jest w formie skróconej.

 

§ 22. 1. Ocena z religii ustalana jest przez katechetę w formie stopnia, w następującej skali:

1 – niedostateczny

2 – dopuszczający

     3 – dostateczny

     4 - dobry

     5 - bardzo dobry

     6 – celujący

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 23. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii   o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 

 

§ 24. Klasyfikowanie uczniów

 1. Organizacja klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
 1. Semestr pierwszy – trwa od września do stycznia,
 2. Semestr drugi – trwa od lutego do czerwca.
 1. Semestr pierwszy zakończony jest śródroczną oceną opisową,
 2. Semestr drugi zakończony jest roczną oceną opisową.
 1. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub ucznia z autyzmem polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych lekcji/zajęć określonych w ramowym programie nauczania z uwzględnieniem realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, oraz na podsumowaniu zachowania ucznia i realizacji planu wychowawczo - profilaktycznego.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się pod koniec pierwszego semestru.
 3. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się pod koniec roku szkolnego.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.
 5. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej (semestralnej) lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym programie nauczania.
 6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest ostateczna.

 

§ 25. Promowanie uczniów

 1. Uczniowie kończący daną klasę otrzymują świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej, a uczniowie kończący Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy - świadectwo ukończenia szkoły.
 2. Na zakończenie edukacji wskazane jest przygotowanie suplementu do świadectwa ukończenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy zawierającego informacje niezbędną do prawidłowego funkcjonowania absolwentów w przyszłości.
 3. Suplement powinien zawierać opis kluczowych kompetencji społeczno – zawodowych   i osobistych ucznia wraz z jego preferencjami i predyspozycjami, a także szczegółowymi informacjami na temat sposobu komunikowania się lub korzystania ze specjalnych środków wspomagających komunikację (AAC) oraz informacjami o odbytych praktykach wspomaganych na otwartym rynku pracy.
 4. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z autyzmem promuje się  do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 5. Na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody (pisemnego oświadczenia) rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy, Rada Pedagogiczna może postanowić o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej.
 6. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia Rada Pedagogiczna, na zakończenie klasy programowo najwyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 7. Wyniki klasyfikacji, promocji i decyzje o ukończeniu szkoły podejmuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę każdego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami).

 

§ 26. Kwestie nieuregulowane w niniejszym statucie określa dokument: Szczegółowe warunki  i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

 

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, W TYM PRZYPADKI, W KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONY Z LISTY UCZNIÓW SZKOŁY

 

§ 27. Prawa, obowiązki uczniów określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych, §51, §52.

 

§ 28. Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów

 1. Skreślenia z listy uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy dokonuje dyrektor szkoły, na podstawie podjętej przez radę pedagogiczną uchwały, zainicjowanej na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela, po konsultacji z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w oddziale, w którym uczeń się uczy. Podstawę do skreślenia ucznia z listy stanowi w szczególności:
 1. picie alkoholu, posiadanie, zażywanie lub rozpowszechnianie narkotyków na terenie szkoły,
 2. agresywne zachowanie się wobec nauczycieli i pracowników szkoły,
 3. dokonanie kradzieży,
 4. świadome niszczenie mienia szkoły,
 5. dezorganizacja zajęć w szkole,
 6. fałszowanie dokumentacji,
 7. absencja na zajęciach szkolnych bez usprawiedliwienia przez kolejnych 30 dni począwszy od dnia rozpoczęcia nauki,
 8. działania mogące stworzyć zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów i pracowników szkoły specjalnej (posiadania na terenie szkoły niebezpiecznych substancji, narzędzi, broni itp.),
  1. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), drugi egzemplarz pozostaje w aktach.
  2. Uczeń ma prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Lubelskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem dyrektora szkoły.
  3. Wykonanie decyzji jest możliwe po upływie 14 dni na wniesienie odwołania, które biegnie od momentu doręczenia decyzji uczniowi lub rodzicowi (opiekunowi prawnemu), za wyjątkiem nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

§ 29. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, zainteresowany uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może złożyć skargę w formie ustnej lub pisemnej odpowiednio do:
 1. wychowawcy klasy,
 2. innego nauczyciela pracującego z uczniem,
 3. dyrektora szkoły,
 4. wicedyrektora  szkoły

    w terminie nie później niż 7 dni od zaistniałej sytuacji.

 1. O wyniku rozpatrzenia skargi uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) powinien być poinformowany w ciągu 14 dni od wpłynięcia skargi.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

§ 30. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

1. Ucznia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy można nagrodzić za:

 1. osiągnięcia uzyskiwane w nauce, w różnych konkursach, udział w przeglądach twórczości osób z niepełnosprawnością, zawodach sportowych i innych;
 2. wzorowe zachowanie i postawę wobec obowiązków szkolnych.
 3. pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

2.Rodzaje nagród:

 1. pochwała wychowawcy wyrażona w obecności całej klasy;
 2. pochwała dyrektora wyrażona w obecności całej społeczności szkolnej;
 3. list pochwalny od wychowawcy lub dyrektora;
 4. dyplom uznania;
 5. nagroda rzeczowa.
 1. O przyznaniu uczniowi nagrody szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców.
 2. Obowiązek ten wypełnia wychowawca klasy.
 3. Przyjmuje się tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:

1) W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody uczeń może złożyć uzasadniony pisemny wniosek do dyrektora szkoły; w przypadku nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły – do organu prowadzącego szkołę.

2) Wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) rozpatruje niezwłocznie w terminie do trzech dni;

3) Dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) uwzględnia wniosek i podejmuje kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo oddala wniosek, uzasadniając go poczynionymi ustaleniami.

 

ROZDZIAŁ X

RODZAJE KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW ORAZ TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD KARY

§ 31. 1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę.

2.Sposób karania powinien być dostosowany do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.

 1. Wobec ucznia nie można zastosować kar naruszających jego nietykalność i godność osobistą.
 2. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu ustala się następujące kary dla ucznia:
 1. upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela;
 2. pisemne powiadomienie rodziców o zachowaniu ucznia;
 3. pozbawienie funkcji pełnionych w klasie;
 4. zakaz udziału w konkursach, imprezach i wycieczkach szkolnych, z wyjątkiem imprez i wycieczek programowych;
 5. zakaz posiadania przez ucznia telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły w przypadku złamania zakazu korzystania z nich podczas trwania lekcji.
 6. upomnienie dyrektora.
 7. nagana dyrektora udzielona w obecności rodziców.
 1. Przy zastosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia,  rodzaj  i  stopień  naruszonych obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,  dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  ciążących  na  nim obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze                                                                                i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.
 2. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
 3. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innej osobie, jest zobowiązany do jej przeproszenia i zadośćuczynienia.
 4. Uczeń (jego rodzice), którego umyślne postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły, zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
 5. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
 6. O zastosowaniu wobec ucznia kary, szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców.
 7. Obowiązek ten wypełnia wychowawca klasy.
 8. Od nałożonej wobec ucznia kary, jego rodzicom przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.
 9. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

 

§ 32. 1. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu,  do organu (osoby), który udzielił kary.

2.Rozpatrzenie odwołania winno nastąpić w terminie trzech dni od dnia jego wpłynięcia.

3. W wyniku rozpatrzenia odwołania karę się uchyla lub podtrzymuje (w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem).

ROZDZIAŁ XI

SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU

§ 33. Sposób organizacji działań w zakresie wolontariatu określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych, §59.

 

ROZDZIAŁ XII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 34.1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji, prowadzenia gospodarki finansowej

i materiałowej  i inne postanowienia zapisane są w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych §60, §61.

 

§ 35. Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Biłgoraju wprowadzono uchwałą rady pedagogicznej  nr …………………. z dnia ………………………….r. Statut obowiązuje od dnia podpisania.

 

                                                                                                 

..……………………..………….

                 / dyrektor/