Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W BIŁGORAJU rozpoczęła swoją działalność edukacyjną we wrześniu 2006 roku. Powstała z inicjatywy rodziców i nauczycieli.  Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym uczniów z autyzmem i uczniów poruszających się na wózkach). Zapewnia kontynuację nauki po ukończeniu szkoły podstawowej. Przygotowuje  młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (w miarę ich możliwości rozwoju) i aktywnego życia. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno-terapeutycznych, popartych wieloaspektową oceną poziomu ich funkcjonowania. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, a ocenianie postępów w nauce ma charakter opisowy.
W szczególnych przypadkach nauczanie może odbywać się w domu ucznia, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.


Kształcenie przysposabiające do pracy trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia.

Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem  specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Kształcenie uczniów w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychospołecznych uczniów i obejmuje:

 1. Kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywania nowych umiejętności;
 2. Przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Edukacja opiera się na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami.

W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy oraz – zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych.

 

 

 • Szkoła przysposabiająca do pracy
 • Szkoła przysposabiająca do pracy
 • Szkoła przysposabiająca do pracy

Pracownia arteterapii - sztuki plastyczne i dekoracyjne

Podczas zajęć wykonywane są obrazy i prace dekoratorskie z zastosowaniem różnorodnych materiałów i technik: decoupage, scrapbooking, enkaustyka, filcowanie. Poznają technikę ręcznego wykonywania biżuterii, wykonywania ozdób i stroików świątecznych, kartek okolicznościowych, wykonywania świec, odlewów gipsowych.

 • Pracownia arteterapii - sztuki plastyczne i dekoracyjne
 • Pracownia arteterapii - sztuki plastyczne i dekoracyjne
 • Pracownia arteterapii - sztuki plastyczne i dekoracyjne
 • Pracownia arteterapii - sztuki plastyczne i dekoracyjne
 • Pracownia arteterapii - sztuki plastyczne i dekoracyjne
 • Pracownia arteterapii - sztuki plastyczne i dekoracyjne

Pracownia ceramiczna

Uczniowie uczą się posługiwania narzędziami i przyborami służącymi do pracy w glinie, formują z gliny wyroby stosując różne techniki, poznają sposoby zdobienia wyrobów ceramicznych, proces ich suszenia i wypalania. Wykonują miseczki, talerzyki, świeczniki, ozdoby świąteczne oraz inne przedmioty użytkowe i dekoratorskie.  

 • Pracownia ceramiczna
 • Pracownia ceramiczna
 • Pracownia ceramiczna
 • Pracownia ceramiczna
 • Pracownia ceramiczna
 • Pracownia ceramiczna
 • Pracownia ceramiczna
 • Pracownia ceramiczna
 • Pracownia ceramiczna
 • Pracownia ceramiczna
 • Pracownia ceramiczna
 • Pracownia ceramiczna
 • Pracownia ceramiczna

Pracownia komputerowo - poligraficzna

Uczniowie nabywają i doskonalą umiejętności właściwej obsługi stanowiska komputerowego, tj: operowania myszką, korzystania z klawiatury, obsługi podstawowych programów użytkowych i sposobów ich wykorzystania w codziennym życiu, korzystania z przeglądarek internetowych i sposobów wyszukiwania potrzebnych informacji, obsługi urządzeń takich jak: drukarka, skaner, smartfon, tablet, cyfrowy aparat fotograficzny, tablica multimedialna, kserokopiarka, laminator, bindownica, niszczarka do dokumentów, gilotyna biurowa i trymer.

 • Pracownia komputerowo - poligraficzna
 • Pracownia komputerowo - poligraficzna
 • Pracownia komputerowo - poligraficzna
 • Pracownia komputerowo - poligraficzna

Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego

Obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, sporządzanie i wydawanie posiłków, pielęgnacja roślin domowych, korzystanie z wyposażenia kuchni oraz obsługa sprzętów używanych w gospodarstwie domowym.

 • Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego
 • Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego
 • Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego
 • Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego
 • Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego
 • Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego
 • Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego
 • Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego

Pracownia krawiecka i rękodzieła artystycznego

Uczniowie poznają przybory i materiały krawieckie, proste techniki szycia ręcznego, podstawy obsługi maszyny do szycia. Wykonują gobeliny, serwetki, szyją i projektują stroje do przedstawień, dokonują drobnych napraw odzieży ochronnej.

 • Pracownia krawiecka i rękodzieła artystycznego
 • Pracownia krawiecka i rękodzieła artystycznego
 • Pracownia krawiecka i rękodzieła artystycznego
 • Pracownia krawiecka i rękodzieła artystycznego
 • Pracownia krawiecka i rękodzieła artystycznego
 • Pracownia krawiecka i rękodzieła artystycznego
 • Pracownia krawiecka i rękodzieła artystycznego
 • Pracownia krawiecka i rękodzieła artystycznego

Pracownia stolarsko - modelarska

Uczniowie uczą się podstaw obsługi sprzętów stolarskich takich jak: wkrętarka, wyrzynarka, piła, ściski stolarskie. Wykonują drewniane elementy dekoracyjne i przedmioty użytkowe typu: ramki, świeczniki, szkatułki, półki, stoliczki, kwietniki, karmniki. Uczą się obróbki i dekoracji drewna. Wykonują prace z zakresu modelarstwa a także proste prace konserwatorskie na terenie szkoły.

 • Pracownia stolarsko - modelarska
 • Pracownia stolarsko - modelarska
 • Pracownia stolarsko - modelarska
 • Pracownia stolarsko - modelarska
 • Pracownia stolarsko - modelarska
 • Pracownia stolarsko - modelarska

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz ich przygotowanie  do pełnienia ról społecznych w taki sposób, aby  jako osoby dorosłe mogły w optymalny sposób integrować się ze środowiskiem. Podczas zajęć uczniowie doskonalą umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych (w zakresie czytania, pisania i pojęć matematycznych), niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również zdobycie nowych wiadomości  z zakresu środowiska społeczno-kulturowego a także rozwijają niezbędne kompetencje społeczne.

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Zajęcia te służą nabywaniu i rozwijaniu języka oraz umiejętności komunikowania się w bliższym i dalszym środowisku w mowie, piśmie i w każdy możliwy dla ucznia sposób (również z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji  - AAC oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej).

 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Zajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w przyjaznej atmosferze oraz możliwości współpracy z innymi. W ramach zajęć odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe i animacyjno-teatralne.

 • Zajęcia kształtujące kreatywność
 • Zajęcia kształtujące kreatywność
 • Zajęcia kształtujące kreatywność

Wychowanie fizyczne

Zajęcia służą usprawnianiu obniżonych funkcji ruchowych,  pozwalają kształtować sylwetkę, uczą sportowej rywalizacji. Odbywają się w sali gimnastycznej, na siłowni zewnętrznej i na krytej pływalni. Wychowankowie naszej szkoły biorą udział w olimpiadach specjalnych, zawodach i turniejach sportowych.

 • Wychowanie fizyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Wychowanie fizyczne

Zajęcia rewalidacyjne

Są to zajęcia o charakterze terapeutycznym, usprawniającym i korekcyjnym, których celem jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, jak np. radzenie sobie ze stresem. Realizowane są przez:

 • doskonalenie mowy i umiejętności komunikowania się w codziennym życiu, w tym załatwiania różnych spraw osobiście, telefonicznie, przez pocztę elektroniczną;
 • doskonalenie sprawności manualnej, zdolności percepcyjnych oraz procesów pamięci i uwagi;
 • korekcję wad postawy oraz kompensowanie odchyleń i braków rozwojowych;
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo-przestrzennej;
 • rozwijanie myślenia;
 • korygowanie niepożądanych zachowań;
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się, także środkami transportu;
 • wspieranie umiejętności czytania, pisania, liczenia;
 • doskonalenie samodzielności osobistej i społecznej;
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z sukcesem i porażką;
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrażających;
 • wzmocnienie wiary we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy,
 • kształtowanie pozytywnej samooceny;
 • doskonalenie umiejętności bycia asertywnym.
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia rewalidacyjne

Religia

Celem  nauki  religii   jest rozwijanie w uczniach zdolności  do  wzrostu  w  świętości,  wprowadzanie do funkcjonowania we wspólnocie wierzących, rozumienia i przyjmowania za własne przykazania miłości Boga i ludzi, a przede wszystkim wyposażenie, stosowanie  do możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą na postrzeganie siebie jako dzieci Bożych, stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, oraz na pełne uczestnictwo w życiu sakramentalnym.

 • Religia
 • Religia
 • Religia

Pracownia florystyczna

W ramach zajęć florystycznych uczniowie poznają różne techniki stosowane we florystyce, tworzą produkty rękodzielnicze z zakresu dekoratorstwa domowego, przygotowują kompozycje okolicznościowe.