Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

PROGRAM TAŃCA I ANIMACJI

,,Taniec trzeba mieć w sercu i w głowie,

ciało się wyćwiczy.”

 

PROGRAM REALIZOWANY JEST PODCZAS ZAJĘĆ KSZTAŁTUJĄCYCH KREATYWNOŚĆ

Przeznaczenie programu:

 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym i ze sprzężeniami
 • dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Cel główny zajęć animacyjno- tanecznych:

Celem zajęć jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, wyzwalanie aktywności i ekspresji ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

Ruch podporządkowany muzyce spełnia specjalne zadania. Wprowadza zabawę i odprężenie, zaspokaja u młodego człowieka potrzebę poruszania się. Jeśli zatem pozwolimy młodzieży podporządkować się rytmowi muzycznemu i wyrazić go ruchami własnego ciała, umożliwimy im tym samym bezpośrednie aktywne przeżycie muzyki już nie tylko w warstwie rytmicznej, ale również w zakresie innych środków wyrazu muzycznego. Jest to, więc najlepsza droga zbliżenia muzyki do dziecka. Bezpośrednie aktywne przeżycie dynamiki, tempa, rytmu, artykulacji, przebiegu melodii i całej formy może stać się czynnikiem rozwoju wrażliwości na zjawiska muzyczne, co wpłynie na rozwój wrażliwości estetycznej i emocjonalnej. Gromadny i zespołowy charakter ćwiczeń tanecznych oraz samych tańców przyczynia się do rozwijania takich cech, jak zdyscyplinowanie, porządek, aktywność, poczucie współdziałania w zespole, poczucie odpowiedzialności za zespół i jego osiągnięcia.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie podstawowych zdolności tanecznych i sprawności psychoruchowych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • Wyrabianie pamięci i wyobraźni taneczno- ruchowej.
 • Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania norm obowiązujących w tańcu.
 • Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole
 • Rozwijanie umiejętności tanecznych.
 • Kształtowanie aktywności własnej (ruchowej, tanecznej, wokalnej).
 • Rozwijanie zachowań społecznych: tolerancji, odpowiedzialności, samodzielności, komunikacji, współdziałania, poczucia własnej wartości oraz niezależności.
 • Umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów, zainteresowań i predyspozycji artystyczno - ruchowych.
 • Stworzenie możliwości konfrontowania swoich zdolności i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w prezentacjach artystycznych, występach, konkursach i przeglądach.
 • Przygotowywanie układów tanecznych na szkolne i środowiskowe uroczystości.

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 • Marsze, biegi i podskoki w takt muzyki.
 • Ćwiczenia rytmiczno - taneczne oparte na cwale, biegu, podskokach, kroku polki.
 • Proste układy rytmiczno-ruchowo-taneczne z użyciem przyborów (pompony, obręcze, wstążki, chusty itp.).
 • Ćwiczenia oddechowe, korekcyjne, zapobiegające wadom postawy i rozluźniające.
 • Ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne kształtujące umiejętność koncentrowania się, świadomego pobudzania i hamowania reakcji ruchowej, samoopanowania.
 • Ćwiczenia relaksacyjne.
 • Zabawy z zakresu choreoterapii.
 • Zabawy animacyjne z wykorzystaniem metody Klanzy
 • Nauka tańców integracyjnych  ,,w kręgu”
 • Tańce narodowe, zabawy ludowe, wybrane tańce towarzyskie i standardowe w uproszczonej formie;
 • Układy taneczne do muzyki współczesnej.

 

                                                                                                Prowadzenie zajęć:  Magdalena Kinal