Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

     Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

ORW umożliwia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (od 3-go do 25-go roku życia). Liczba wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zespole rewalidacyjno - wychowawczym wynosi do 4 osób. Tygodniowy wymiar zajęć dla zespołu wynosi 20 godz., a zajęć indywidualnych 10 godz. W przypadku, gdy stan zdrowia dziecka uniemożliwia codzienny przyjazd do szkoły, organizowane są zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w formie indywidualnej w domu ucznia. Działalność rewalidacyjna i wychowawcza Ośrodka prowadzona jest w oparciu o Indywidualne Programy Zajęć Rewalidacyjno – Wychowawczych dostosowane do indywidualnych możliwości każdego uczestnika zajęć.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

     Zajęcia obejmują w szczególności:

 1. Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestników zajęć;
 2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom;
 3. Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
 4. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 5. Rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
 6. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
 7. Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.

    W pracy z uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wykorzystujemy szeroki wachlarz metod umiejętnie dostosowanych do ich poziomu rozwoju i zidentyfikowanych potrzeb. Podczas zajęć wykorzystujemy elementy następujących metod:

 • Poranny Krąg - Stymulacja Polisensoryczna wg pór roku. Metoda ta ma na celu wywołanie uczuć, uwrażliwienie zmysłu wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku.
 • Program Aktywności M.Ch Knillów - pozwala na nawiązanie kontaktu z dzieckiem, rozbudzaniu sprawności poznawczej oraz kształtowaniu orientacji w schemacie ciała. Dodatkową zaletą tej metody jest uzyskany, przez wprowadzenie muzyki, efekt orientacji w czasie oraz przewidywanie zdarzeń.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – koncentruje się na kontakcie z drugim człowiekiem, komunikacji pozawerbalnej oraz aspekcie terapeutycznym, którego podstawą jest ruch.
 • Muzykoterapia - obejmuje wykorzystanie wpływu muzyki na psychofizyczny rozwój dziecka. Wpływa na uzewnętrznianie przeżyć, emocji, uwrażliwia na odbiór bodźców  i wpływa na rozwój świadomości własnego ciała.
 • Metoda Integracji Sensorycznej - głównym jej zadaniem jest dostarczanie kontrolowanych bodźców sensorycznych w szczególności dotykowych i proprioceptywnych. Stymulowanie i oddziaływanie na wszystkie zmysły wpływa na prawidłowy rozwój, samopoczucie, buduje poczucie bezpieczeństwa, rozwija komunikacje, aktywizuje uczestnika i odkrywa jego potencjał.
 • Metoda Felicji Affolter- narzędziem pracy jest dłoń uczestnika zajęć badająca rzeczywistość oparta na doznaniach czuciowo dotykowych.
 • Trening Autogenny Schultza - ma na celu rozluźnienie mięśni, daje dziecku spokój i odprężenie na tle spokojnej muzyki i odpowiednio dobranych opowiadań.
 • Biblioterapia - stanowi formę relaksacji, uczy empatii, zachowań prospołecznych, ułatwia nawiązywanie kontaktu nawet z bardzo skrytymi, nieśmiałymi osobami, wspiera mocne strony uczestnika.
 • Alternatywne Metody Komunikowania się - bazą dla porozumiewania się jest nadanie spontanicznym gestom funkcji symbolicznych np. przedmioty, zdarzenia, echopraksja i echolalia. 

      Dodatkowe zajęcia w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym:

- Dogoterapia - jest metodą wspomagającą wielokierunkowy rozwój i usprawnianie w poprawie codziennego funkcjonowania  uczestników tych zajęć. Uczniowie w czasie takich zajęć wyciszają napięcia emocjonalne przy masażach relaksacyjnych psa. Wzmacniają odczucie autonomii i świadomość w schemacie budowy psa przy ćwiczeniach z udziałem psa-  wiernego przyjaciela dzieci i młodzieży. Wydłużają koncentrację uwagi, kształtują pozytywny kontakt oraz  możliwą komunikację z psem, terapeutą i osobami w grupie.

- Alpakoterapia - jako innowacyjna metoda uzupełniająca inne metody w możliwym usprawnianiu, umożliwia uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wyciszanie przez kontakt wzrokowy i masaże z odpowiednio przygotowanymi, uspołecznionymi alpakami. Przez udział w tych zajęciach uczestnicy zajęć mają możliwośćusprawniania psychoruchowego w przestrzeni niskiej, średniej i wysokiej. Alpaki przez swój kontakt wzrokowy i miękką w dotyku wełnę runa wprowadzają uczestników zajęć w nastrój pozytywnych emocji.

- Terapia SI- Cele terapii: stymulacja pracy systemów przedsionkowego i proprioceptywnego w kształtowaniu się czucia ruchu i kontroli postawy, w tym poprawa reakcji posturalnych, regulacja kontroli postawy; dostarczanie stymulacji dotykowej; usprawnianie motoryki małej i dużej; dostarczanie stymulacji słuchowej; usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- Wycieczki;

- Terapia Ruchowa;

- Zajęcia z psychologiem;

- Zajęcia z neurologopedą;

- Hipoterapia.

 

 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy
 • Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy