Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Aldona Kozak - dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek: filologia polska, specjalność nauczycielska. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: oligofrenopedagogika i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od 20 lat nauczyciel języka polskiego, od kilku lat oligofrenopedagog, pracujący        z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami, w tym z trudnościami w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym (wieloletni wychowawca). Od roku 2001 pracownik Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, potem kolejno: pracownik Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie, woj. małopolskie (nauczyciel języka polskiego do 2017 r.), p.o. dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju (do 2019 r.), nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju (do 2021 r.).

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie dziennikarstwa i komunikacji medialnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także studia w zakresie zarządzania placówką oświatową.

W obszarze zainteresowań nauczyciela leży szeroko pojmowana kultura ludowa. Autorka i realizatorka programu ,,O kulturze ludowej od podszewki”. Tancerka Grupy Folklorystycznej ,,Pokolenia” działającej w Biłgoraju, śpiewaczka grupy ,,Krajka” oraz  kronikarz pracy zespołu.  Współpracuje z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim. Założycielka szkolnych kół Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Inicjatorka Powiatowego Konkursu Wiedzy o Górach, realizatorka rajdów na orientację, organizatorka wędrówek górskich.

Stale doskonali swoje umiejętności zawodowe. Ukończyła szereg kursów i szkoleń doskonalących warsztat pracy, m.in. dotyczących trudnych zachowań uczniów. Ukończyła warsztaty z kodowania, robotyki i wykorzystywania narzędzi TIK w edukacji: "Kodowanie nie tylko na dywanie". 

Od września 2021 r.  dyrektor szkoły, który kładzie nacisk na spotkania z kulturą, kontakt uczniów z ciekawymi ludźmi odwiedzającymi szkołę i pomagającymi naszym podopiecznym w rozwijaniu zainteresowań i pasji.

Ostatnio ukończone szkolenia: ,,Zachowania trudne u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie - praktyczne aspekty edukacji", ,,Cyberbezpieczeństwo", ,,Rozmowy w cieniu wojny - depresja i kryzys psychiczny". Brała udział w warsztatach ,,Kodowanie nie tylko na dywanie" oraz w XII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym - ,,Pozytywny nurt Stosowanej Analizy Zachowania. Wspieranie osób z ASD i ich rodzin".

 

Maria Wilkos - wicedyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Absolwentka KUL w zakresie pedagogiki specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe na UMCS w Lublinie na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne. Ukończyła kurs kwalifikacyjny -  Organizacja i zarządzanie w oświacie.

Jest certyfikowanym Terapeutą metody K. Johansena. Posiada uprawnienie do prowadzenia terapii pedagogicznej, terapii taktylnej. Pozostałe szkolenia: terapia niedyrektywna, terapia behawioralna, metody komunikacji alternatywnej i inne. Jako animator dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych prowadzi cykliczne zajęcia muzyczno – rytmiczne i taneczne (tańce ludowe, klasyczne oraz ogólnorozwojowe zabawy ruchowe. Prowadzi część artystyczną obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

Marzena Kopacz - nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Nauczyciel i wychowawca w klasie przysposabiającej do pracy.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku oligofrenopedagogika. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori, a także studia podyplomowe w zakresie rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Od ponad 20 lat związana ze szkolnictwem specjalnym. Tworząc podstawowy warsztat pracy pedagoga specjalnego ukończyła warsztat metodyczny z zakresu ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, kurs Kinezjologii Edukacyjnej oraz metody Marianny i Christofera Knillów. Posiada przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi niemówiącymi. Ukończyła szkolenie z zakresu obsługi i zastosowania programu BOARDMAKER oraz programu BOARDMAKER AND SPEAKING DYNAMICALLY PRO. Ukończyła praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC), szkolenie z zakresu znaków manualnych i symboli MAKATON oraz szkolenie w zakresie obsługi oraz wykorzystania programu MÓWik w terapii osób niemówiących. Posiada przygotowanie w zakresie pracy metodą PECS - poziom 1 do komunikacji z osobami niemówiącymi. Uczestniczyła w szkoleniu z zakresu nauczania 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się. Ukończyła III modułowy kurs bazowy z terapii behawioralnej. Poznała strategie behawioralne i sensoryczne eliminujące i ograniczające wybiórczość jedzenia u dzieci z autyzmem i innymi problemami rozwojowymi. Jest trenerem I stopnia w zakresie Sensoplastyki. Poznała techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji. Ukończyła szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych dla osób z autyzmem.  Animator działań plastycznych. Terapeuta ręki. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną doskonale zna ich potrzeby oraz możliwości. Przez 16 lat pełniła funkcję dyrektora szkoły. W roku szkolnym 2022/2023 ukończyła studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 

Urszula Ostrowskanauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, neurologopeda.

Nauczyciel i wychowawca w klasie przysposabiającej do pracy. Posiada 20 letnie doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne  w pracy  z uczniami                        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Ukończyła szereg kursów i szkoleń doskonalących warsztat pracy, min: Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC), Budowanie systemu językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią (SLI), Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, Diagnostyka mózgu w uszkodzeniach neurologicznych, funkcje kory mózgowej, odczytywanie dokumentacji medycznej - neuroobrazowanie, Metody aktywne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, Kinezjologii Edukacyjnej, Terapia Behawioralna, Agresja i autoagresja u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie, Zachowania trudne u dzieci z autyzmem.

 

Lucyna Graszanauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Nauczyciel i wychowawca w klasie przysposabiającej do pracy, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. W kręgu jej zainteresowania zawodowego jest praca edukacyjno - wychowawcza z młodzieżą. 

Absolwentka WSP w Rzeszowie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe – Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci na UMCS w Lublinie. Podnosi swoje kwalifikacje na licznych kursach, szkoleniach specjalistycznych i warsztatach, m.in. kurs I stopnia EEGBiofeedback, komunikacji alternatywnej AAC, Programu Rozwoju Komunikacji - Makaton,  animacji działań plastycznych rękodzieła artystycznego – decupage, powertex, transfer, scrapbooking i inne. Wychodząc naprzeciw potrzebom oraz zainteresowaniom uczniów organizuje wycieczki szkolne ukierunkowane na podnoszenie samodzielności i zaradności uczestników, przygotowuje przedstawienia grupy teatralnej oraz jest realizatorem programu autorskiego „Mały Samorząd Uczniowski”. Wieloletnia organizatorka Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Biłgoraju. Ukończyła szkolenie "Moje sylabki - wczesna nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej" oraz warsztaty   z kodowania, robotyki i wykorzystywania narzędzi TIK w edukacji: "Kodowanie nie tylko na dywanie". 

 

Bożena Łuszczeknauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Nauczyciel i wychowawca w klasie przysposabiającej do pracy.

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz ze sprzężeniami. Absolwentka KUL w zakresie pedagogiki specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe na UMCS w Lublinie: Pedagogiki Specjalnej – oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe w zakresie Tyflopedagogiki. Ukończyła szereg kursów i szkoleń doskonalących warsztat pracy, min: Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC), Touch & Thrtive – zintegrowana terapia taktylna, Metoda M.Ch. Knillów, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Terapia dzieci z autyzmem i upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, Rytmika -warsztaty dla nauczycieli oraz liczne kursy z zakresu rękodzieła artystycznego. Poszerza wiedzę w zakresie pracy z osobami przejawiającymi zachowania trudne, ukończyła szkolenia: Agresja i autoagresja u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie, Zachowania trudne u dzieci z autyzmem, System motywacji narzędziem do redukowania zachowań niepożądanych. Ukończyła również szkolenie bazowe -Terapia Behawioralna w teorii i praktyce oraz kursy specjalizacyjne: Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania oraz Techniki SAZ w pracy z grupą.  Posiada certyfikat uczestnictwa w kursie pt. Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE oraz certyfikat ukończenia szkolenia dla nauczycieli w ramach Programu “Aktywny powrót do szkół”. Posiada kwalifikacje z zakresu wykonywania kompozycji florystycznych w zawodzie florysta. Jest opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Małego Samorządu Uczniowskiego. 

 

Lidia Młodowiec – nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Wychowawca w klasie dla dzieci z autyzmem

Ukończyła studia podyplomowe – Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Edukacja elementarna i nauczanie wczesnoszkolne, Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi          i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu i niepełnosprawnościami sprzężonym. Terapeuta behawioralny. Współorganizator Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ukończyła szkolenia: Touch & Thrive – zintegrowana terapia taktylna, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, szkolenia z metody krakowskiej. Jest animatorem działań plastycznych i z zakresu arteterapii. Prowadzi dla uczniów z autyzmem Trening Umiejętności Społecznych oraz uczy komunikowania się dzieci niemówiące w sposób alternatywny wykorzystując metody PECS i Mówik.

 

Elżbieta Kłosek - nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, tyflopedagog.

Wychowawca w klasie dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwentka KUL - pedagogika specjalna. Ukończyła studia podyplomowe na UMCS w Lublinie – tyflopedagogika oraz studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Elementarna – Nauczanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne oraz Diagnoza i Terapia Autyzmu. Na kursie kwalifikacyjnym pogłębiła wiedzę z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Terapii pedagogicznej. Ukończyła szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej, kierowników wycieczek szkolnych, Zespół Aspergera – między autyzmem a ADHD, Program Boardmaker& Speaking Dynamically Pro, Agresja i autoagresja u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie – praktyczne aspekty edukacji, Zachowania trudne dzieci z autyzmem, Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących, Techniki SAZ    w rozwijaniu mowy i komunikacji, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania. Posiada certyfikat uczestnictwa w kursie „Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE”. W 2019 roku uzyskała Certyfikat Terapeuty Terapii Czaszkowo – Krzyżowej. Stale doskonali swoje umiejętności zawodowe. Pozostałe szkolenia: Prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, warsztat metodyczny z zakresu Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, kurs - Choreoterapia agresji, Terapia grupowa dzieci metodą psychodramy; Sala Doświadczania Świata - odprężenie w bezpiecznym miejscu, szkolenie Lekcja ,,Enter”, kurs online Emisja głosu. Przez wiele lat wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Aktualnie zdobywa nowe doświadczenia pracując w szkołach średnich w Biłgoraju jako nauczyciel/specjalista – tyflopedagog. Swój wolny czas poświęca graniu w teatrze amatorskim w Biłgoraju.

 

Ewa Niedźwiedzka – nauczyciel dyplomowany , oligofrenopedagog, Terapeuta SI.

Wychowawca w klasie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej. Nauczyciel z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi              z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Absolwentka WSH-E w Łodzi - Psychopedagogika. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie  surdopedagogiki  oraz Teoria integracji sensorycznej w Diagnozie    i Terapii Dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Cały czas podwyższa swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo ogólnopolskich  kongresach oraz kursach dla terapeutów integracji sensorycznej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika oraz kurs „Jak konstruować programy pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych. Pozostałe szkolenia: Terapia Ręki I i II stopień, Terapia Behawioralna, Touch & Thrive - zintegrowana terapia taktylna dla rozwoju i zdrowia”, TUS, metody alternatywnej komunikacji AAC, „Techniki Wyciszające – jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego”. Prowadzi terapię w zakresie Integracji Sensorycznej z dziećmi z autyzmem.

 

Przemysław Kopacz - nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, Terapeuta SI.

Nauczyciel i wychowawca w klasie przysposabiającej do pracy. Prowadzi pracownię stolarsko – modelarską ucząc obsługi sprzętów do obróbki drewna.

Absolwent UMCS w Lublinie (studia magisterskie 5 –letnie na kierunku historia).  Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli            i wychowawców placówek dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna. Ukończył również Kurs Instruktora Bocci zorganizowany przez Polski Związek Bocci. Ukończył Szkolenie I i II z Terapii Behawioralnej – praktyczny aspekt Terapii Behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ASD.  Pozostałe szkolenia: sekwencyjno-symultaniczna metoda nauki czytania, zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia osobowości, recykling w plastyce, ozdabianie przedmiotów w technice „Powertex” i „StoneArt”. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznie odbywającego się Integracyjnego Turnieju Bocci.

 

Ewa Rzeźnik – nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, neurologopeda.

Wychowawca w klasie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej. Logopeda. Certyfikowany trener skutecznych metod nauczania. Zajmuje się wszechstronną pomocą logopedyczną w odniesieniu do uczniów. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne w odniesieniu do zdiagnozowanych trudności. W obszarze jej zainteresowań zawodowych na ważnym miejscu znajduje się problematyka opóźnionego rozwoju mowy, oligofazji, afazji i dyzartrii. Jest absolwentką filologii polskiej UMCS, specjalność logopedyczna i nauczycielska, ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii na tym samym uniwersytecie. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, następnie podwyższyła swoje kwalifikacje o studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe z zakresu wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Odbyła szereg szkoleń i warsztatów, aby skutecznie pomagać swoim uczniom. Prowadzi szkolne Koło fotograficzne oraz  cyklicznie organizuje Powiatowe Konkursy Fotograficzne dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych i masowych.

 

Iwona Gmiterek - nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Nauczyciel i wychowawca w klasie przysposabiającej do pracy, z wieloletnim doświadczenie w pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia. Posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie Edukacji elementarnej – wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne. Specjalistyczną wiedzę i umiejętności pogłębiała podczas kursów i szkoleń prowadzonych m.in. przez Fundację SYNAPSIS w Warszawie: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Trening Umiejętności  Społecznych. Ukończyła m.in. szkolenie z Terapii Behawioralnej, szkolenia     z zakresu komunikacji alternatywnej AAC i metody Makaton, szkolenie VB –MAPP - ocena umiejętności i planowanie terapii, Zastosowanie testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, szkolenie z zakresu biblioterapii. Odbyła również szereg szkoleń dotyczących pracy        z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży oraz warsztaty z różnorodnych technik plastycznych, rękodzieła artystycznego, ceramiki artystycznej.

 

Aneta Jonczak – nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Od wielu lat związana ze szkolnictwem specjalnym. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne. Prowadzi edukację i rewalidację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Ukończyła szereg szkoleń z problematyki autyzmu i nie tylko: 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii bahawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami w zachowaniu, szkolenie podstawowe PECS, AAC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się, MAKATON, TUS, Touch&Thrive – zintegrowana terapia taktylna dla rozwoju i zdrowia, Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz liczne kursy i warsztaty artystyczne jak i muzyczno – ruchowe. Jest otwarta na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

 

Grzegorz Kubik -nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, dogoterapeuta.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie Edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz studia podyplomowe w zakresie Kynoterapii. Ukończył kurs kwalifikacyjny „Pracy z uczniami z zaburzeniami wzroku” oraz kurs dla Instruktorów Rekreacji Ruchowej – Hipoterapia oraz Alpakoterapia. Zdobył tytuł Instruktora Bocci zorganizowany przez Polski Związek Bocci. Prowadzi zajęcia z dogoterapii ze swoim psem terapeutycznym. Pogłębiał swoją wiedzę na kursach teoretycznych i praktycznych: „Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi  upośledzonymi w stopniu głębokim”, „Metoda M, i Ch. Knillów w terapii osób  z poważnymi zaburzeniami w rozwoju”, Kinezjologia Edukacyjna, Komunikacja alternatywna MAKATON, Terapia Behawioralna, Agresja i Autoagresja u osób autystycznych i niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostałe szkolenia: Terapia grupowa dzieci metodą psychodramy, Edukacja Muzyczna a Muzykoterapia, Sala Doświadczania Świata – odprężenie w bezpiecznym miejscu, warsztaty dla nauczycieli- Rytmika oraz Teatr. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.

 

Magdalena Kinal - nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog.

Absolwentka  Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu o kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością nauczycielską. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Posiada tytuł instruktora sportu w piłce siatkowej oraz instruktora bocci Polskiego Związku Bocci klasy III. Ukończyła kurs Nordic Walking w Centrum Szkolenia i Doradztwa ,,PRO-FUTURO” w Rzeszowie. Ukończyła wiele kursów i szkoleń terapeutycznych, m.in. z metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej, czy metody M i Ch. Knillów. Ukończyła szkolenie z symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania.

Jest certyfikowanym Trenerem TUS dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych-stopień I oraz Trenerem TUS dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera - stopień II.  Uczestniczyła w szkoleniu -Zachowania trudne u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie. Jest certyfikowanym animatorem osób niepełnosprawnych  i starszych. W swoim dorobku zawodowym uzyskała szereg szkoleń, kursów i warsztatów z dziedziny tańca:

 • Rytmika
 • Taniec towarzyski w układach dla dzieci
 • Tańce narodowe w układach tanecznych dla dzieci
 • Tańce z różnych stron świata
 • Folkowa muzyka europejska w układach tanecznych dla dzieci
 • Warsztaty dla nauczycieli-taniec (klasyczny, nowoczesny, współczesny, ludowy).

Od wielu lat prowadzi w Szkole Przysposabiającej do Pracy koło taneczno-animacyjne. Jest również koordynatorką Szkolnego Klubu Sportowego ,,Błyskawica Biłgoraj”, który zrzeszony jest w ruchu Olimpiad Specjalnych. Uczestniczyła w  szkoleniu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zorganizowanym w ramach Programu ,,Aktywny powrót do szkoły”.

Ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu- Wykonywanie kompozycji florystycznych, wyodrębnionej w zawodzie Florysta.

 

Andżelika Widz - nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog.

Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie – pedagogika specjalna – specjalność oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  Cały czas doskonali i podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach, ukończyła: Kurs bazowy (3-modułowy) „Terapia behawioralna w teorii i praktyce” ; Kurs specjalizacyjny „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”; Strategie behawioralne i sensoryczne eliminujące i ograniczające wybiórczość jedzenia u dzieci z autyzmem i innymi problemami rozwojowymi;  Afazja- terapia dzieci z zaburzeniami mowy; Praca nad trudnym zachowaniem u osoby z ASD; Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących; Trening umiejętności życiowych dla osób/dzieci z głębszą niepełnosprawnością; Strategie ograniczające i eliminujące zachowania trudne u osób niepełnosprawnych; Terapia grupowa dzieci metodą psychodramy; Metoda Marianny i Christophera Knillów; Kurs I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz liczne szkolenia z zakresu rękodzieła artystycznego.

 

Bożena Rapa - nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, muzykoterapeuta.

Pedagog z długoletnim doświadczeniem w pacy z dziećmi i młodzieżą. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego  - wychowanie muzyczne. W celu podwyższenia swoich kwalifikacji ukończyła studia podyplomowe: Pedagogika Specjalna - oligofrenopedagogika, Muzykoterapia, Sztuka - edukacja plastyczna, Diagnoza i Terapia Autyzmu.

 

Agnieszka Kmieć - nauczyciel rewalidator w zakresie fizjoterapii, terapeuta NDT Bobath

Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w zawodzie i z dziećmi. W celu podwyższania swoich kwalifikacji ukończyła studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu (Autyzm), Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach:

 • NDT Bobath basic
 • PNF Podstawowy
 • PNF w pediatrii
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych
 • Kinesiotaping
 • Techniki Tkanek Miękkich "Mięśniowo – Powięźiowe Uwalnianie"
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1
 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
 • Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i uczniów z Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, ADHD, niedostosowanych społecznie
 • Szkolenie prowadzone przez Beverly Cusic - "Nowe podejście do terapii deformacji stopy".

 

Patrycja Gargol – oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii SI w placówce oświatowej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Certyfikowany terapeuta ręki. Ukończyła szereg kursów i szkoleń doskonalących warsztat pracy min: Metoda porannego kręgu – stymulacja polisensoryczna według pór roku; Lewa półkula mózgu - jej istota dla rozwoju i strategie terapeutyczne; Odruchy pierwotne - ich znaczenie i wpływ na rozwój dziecka oraz konsekwencje przetrwałych odruchów; Kontrakt behawioralny z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze; Podstawy Ortoptyki.

Monika Pawelec- nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog, logopeda.

Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku filologia polska oraz politologia ze specjalnością pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz oligofrenopedagogiki. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia logopedyczne i pedagogiczne z dziećmi, również z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Stale doskonali swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach m.in. Metoda porannego kręgu- stymulacja polisensoryczna według pór roku; Wykorzystanie pracy ciała i masażu w terapii logopedycznej z dzieckiem z ASD; Formy i metody pracy dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu; Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi; Wspomaganie rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną; Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski; Metoda M. Ch. Knillów, Alternatywne metody komunikacji ACC. Ostatnio ukończone szkolenia:

 • Kulturoterapia - formy i metody terapii zajęciowej
 • Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo - behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości

 

Beata Piekutowska - nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami we wszystkich stopniach niepełnosprawności intelektualnej.                                                                    Szkoły: studia magisterskie: Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi; Wydział humanistyczny - Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową. Studia Licencjackie: Wyższa  Szkoła Umiejętności Pedagogicznych  i Zarządzania w Rykach; Wydział Pedagogiczny – Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją.  Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), studia podyplomowe                w zakresie edukacji i terapi osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz studia podyplomowe w zakresie terapi pedagogicznej z oligofrenopedagogiką. Ukończyła kursy i szkolenia: kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli z zakresu „Systemy motywacyjne dla uczniów z SPE I SPR"; kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli z zakresu „IPET i wielospecjalistyczna diagnoza ucznia z SPE (WOPFU)”; kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: tytuł Ratownika; szkolenie „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niepełnosprawnych”, kurs dokształcający w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada certyfikat uczestnictwa w szkoleniu: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone”.

 

Ewa Naworol - nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją. Ukończyła studia magisterskie- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, a także studia podyplomowe na kierunkach: terapia pedagogiczna z logopedią, oligofrenopedagogika oraz edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym- wieloletni wychowawca w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Od kilku lat związana ze szkolnictwem specjalnym, pracując z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z dziećmi z autyzmem. Cały czas doskonali i podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach.

 

Agnieszka Sitarz - nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog

Pedagog z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.  Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej specjalność Nauczanie Początkowe oraz studiów uzupełniających magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kierunek-Pedagogika. W celu podwyższenia swoich kwalifikacji ukończyła studia podyplomowe: Terapia Pedagogiczna i Oligofrenopedagogika, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Barbara Piestrzeniewicz- nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog

Ukończone  studia magisterskie  Pedagogika  przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończone kursy:  Terapia behawioralna- teoria i praktyka Kurs bazowy ( 3-modułowy), PECS – szkolenie poziom 1, Terapia ręki – diagnoza i działania terapeutyczne, Trening umiejętności społecznych. W trakcie studiów podyplomowych Logopedia.

 

Grzegorz Olik - nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością w Polsce i za granicą. Absolwent studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie na kierunku historia, specjalizacja pedagogiczna. Ukończone studia podyplomowe: 

- Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

- Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Stale podnosi swoje kwalifikacje oraz wzbogaca wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach. 

 

Urszula Słowińska-Blicharz

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie; stacjonarne studia magisterskie; kierunek historia, specjalność: nauczycielska.

Ukończone studia podyplomowe: 

- Zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym,

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika),

- Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz  osobami z niepełnosprawnościami. Odbywała staż w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz pracowała w Szkole Podstawowej nr 4 w Biłgoraju jako nauczyciel historii i  Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju jako stażysta, a następnie jako pomoc nauczyciela i asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla szkół podstawowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności oraz wzbogaca wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, a także studiując na kierunku psychologia.