Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Aldona Kozak - dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek: filologia polska, specjalność nauczycielska. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: oligofrenopedagogika i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od 20 lat nauczyciel języka polskiego, od kilku lat oligofrenopedagog, pracujący z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami, w tym z trudnościami w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym (wieloletni wychowawca). Od roku 2001 pracownik Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, potem kolejno: pracownik Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie, woj. małopolskie (nauczyciel języka polskiego do 2017 r.), p.o. dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju (do 2019 r.), nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju (do 2021 r.).

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie dziennikarstwa i komunikacji medialnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także studia w zakresie zarządzania placówką oświatową.

W obszarze zainteresowań nauczyciela leży szeroko pojmowana kultura ludowa. Autorka i realizatorka programu ,,O kulturze ludowej od podszewki”. Tancerka Grupy Folklorystycznej ,,Pokolenia” działającej w Biłgoraju, śpiewaczka grupy ,,Krajka” oraz  kronikarz pracy zespołu.  Współpracuje z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim. Założycielka szkolnych kół Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Inicjatorka Powiatowego Konkursu Wiedzy o Górach, realizatorka rajdów na orientację, organizatorka wędrówek górskich.

Stale doskonali swoje umiejętności zawodowe. Ukończyła szereg kursów i szkoleń doskonalących warsztat pracy, m.in. dotyczących trudnych zachowań uczniów.

Od września 2021 r.  dyrektor szkoły, który kładzie nacisk na spotkania z kulturą, kontakt uczniów z ciekawymi ludźmi odwiedzającymi szkołę i pomagającymi naszym podopiecznym w rozwijaniu zainteresowań i pasji.

 

Marzena Kopacz, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku oligofrenopedagogika. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori. Od ponad 20 lat związana ze szkolnictwem specjalnym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną doskonale zna ich potrzeby oraz możliwości. Pełniąc funkcję dyrektora dążyła do ciągłego rozwoju szkoły, tworząc osobom niepełnosprawnym profesjonalną przestrzeń do rozwoju na ludzi samodzielnych i aktywnych. Nieustannie doskonali swoje umiejętności zawodowe.

 

Urszula Ostrowskanauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, neurologopeda.

Nauczyciel i wychowawca w klasie przysposabiającej do pracy. Posiada 20 letnie doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne  w pracy  z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Ukończyła szereg kursów i szkoleń doskonalących warsztat pracy, min: Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC), Budowanie systemu językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią (SLI), Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, Diagnostyka mózgu w uszkodzeniach neurologicznych, funkcje kory mózgowej, odczytywanie dokumentacji medycznej - neuroobrazowanie, Metody aktywne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, Kinezjologii Edukacyjnej, Terapia Behawioralna, Agresja i autoagresja u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie, Zachowania trudne u dzieci z autyzmem.

 

Lucyna Graszanauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Nauczyciel i wychowawca w klasie przysposabiającej do pracy, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. W kręgu jej zainteresowania zawodowego jest praca edukacyjno - wychowawcza z młodzieżą. 

Absolwentka WSP w Rzeszowie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe – Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci na UMCS w Lublinie. Podnosi swoje kwalifikacje na licznych kursach, szkoleniach specjalistycznych i warsztatach, m.in. kurs I stopnia EEGBiofeedback, komunikacji alternatywnej AAC, Programu Rozwoju Komunikacji - Makaton, sekwencyjno-symultanicznej metody nauki czytania,  animacji działań plastycznych rękodzieła artystycznego – decupage, powertex, transfer, scrapbooking i inne. Wychodząc naprzeciw potrzebom oraz zainteresowaniom uczniów organizuje wycieczki szkolne ukierunkowane na podnoszenie samodzielności i zaradności uczestników, przygotowuje przedstawienia grupy teatralnej oraz jest realizatorem programu autorskiego „Mały Samorząd Uczniowski”. Wieloletnia organizatorka Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Biłgoraju.

 

Bożena Łuszczeknauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Nauczyciel i wychowawca w klasie przysposabiającej do pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim. Absolwentka KUL w zakresie pedagogiki specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe na UMCS w Lublinie: Pedagogiki Specjalnej – oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe w zakresie Tyflopedagogiki. Ukończyła szereg kursów i szkoleń doskonalących warsztat pracy, min: Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC), Touch & Thrtive – zintegrowana terapia taktylna dla rozwoju i zdrowia, Metoda M.Ch. Knillów, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Terapia dzieci z autyzmem i upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, Terapia Behawioralna, Agresja i autoagresja u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie, Zachowania trudne u dzieci z autyzmem, Rytmika -warsztaty dla nauczycieli. Posiada certyfikat uczestnictwa w kursie pt. Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE oraz liczne warsztaty artystyczne oraz muzyczno-ruchowe.

 

Lidia Młodowiec – nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Wychowawca w klasie dla dzieci z autyzmem

Ukończyła studia podyplomowe – Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Edukacja elementarna i nauczanie wczesnoszkolne, Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu i niepełnosprawnościami sprzężonym. Terapeuta behawioralny. Współorganizator Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ukończyła szkolenia: Touch & Thrive – zintegrowana terapia taktylna, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, szkolenia z metody krakowskiej. Jest animatorem działań plastycznych i z zakresu arteterapii. Prowadzi dla uczniów z autyzmem Trening Umiejętności Społecznych oraz uczy komunikowania się dzieci niemówiące w sposób alternatywny wykorzystując metody PECS i Mówik.

 

Elżbieta Kłosek - nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, tyflopedagog.

Wychowawca w klasie dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwentka KUL - pedagogika specjalna. Ukończyła studia podyplomowe na UMCS w Lublinie – tyflopedagogika oraz studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Elementarna – Nauczanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne. Na kursie kwalifikacyjnym pogłębiła wiedzę z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Terapii pedagogicznej. Ukończyła szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej, posiada certyfikat uczestnictwa w kursie „Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE”. Pozostałe szkolenia: Prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, warsztat metodyczny z zakresu Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, kurs - Choreoterapia agresji, Terapia grupowa dzieci metodą psychodramy; Sala Doświadczania Świata - odprężenie w bezpiecznym miejscu, Terapia Behawioralna. Aktualnie zdobywa nowe doświadczenia pracując w szkołach średnich w Biłgoraju jako nauczyciel/specjalista – tyflopedagog.

 

Ewa Niedźwiedzka – nauczyciel dyplomowany , oligofrenopedagog, Terapeuta SI.

Wychowawca w klasie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej. Nauczyciel z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Absolwentka WSH-E w Łodzi - Psychopedagogika. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie  surdopedagogiki  oraz Teoria integracji sensorycznej w Diagnozie i Terapii Dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Cały czas podwyższa swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo ogólnopolskich  kongresach oraz kursach dla terapeutów integracji sensorycznej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika oraz kurs „Jak konstruować programy pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych. Pozostałe szkolenia: Terapia Ręki I i II stopień, Terapia Behawioralna, Touch & Thrive - zintegrowana terapia taktylna dla rozwoju i zdrowia”, TUS, metody alternatywnej komunikacji AAC, „Techniki Wyciszające – jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego”. Prowadzi terapię w zakresie Integracji Sensorycznej z dziećmi z autyzmem.

 

Przemysław Kopacz - nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, Terapeuta SI.

Nauczyciel i wychowawca w klasie przysposabiającej do pracy. Prowadzi pracownię stolarsko – modelarską ucząc obsługi sprzętów do obróbki drewna.

Absolwent UMCS w Lublinie (studia magisterskie 5 –letnie na kierunku historia).  Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna. Ukończył również Kurs Instruktora Bocci zorganizowany przez Polski Związek Bocci. Ukończył Szkolenie I i II z Terapii Behawioralnej – praktyczny aspekt Terapii Behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ASD.  Pozostałe szkolenia: sekwencyjno-symultaniczna metoda nauki czytania, zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia osobowości, recykling w plastyce, ozdabianie przedmiotów w technice „Powertex” i „StoneArt”. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznie odbywającego się Integracyjnego Turnieju Bocci.

 

 Ewa Rzeźnik – nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, neurologopeda.

Wychowawca w klasie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej. Logopeda. Certyfikowany trener skutecznych metod nauczania. Zajmuje się wszechstronną pomocą logopedyczną w odniesieniu do uczniów. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne w odniesieniu do zdiagnozowanych trudności. W obszarze jej zainteresowań zawodowych na ważnym miejscu znajduje się problematyka opóźnionego rozwoju mowy, oligofazji, afazji i dyzartrii. Jest absolwentką filologii polskiej UMCS, specjalność logopedyczna i nauczycielska, ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii na tym samym uniwersytecie. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, następnie podwyższyła swoje kwalifikacje o studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe z zakresu wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Odbyła szereg szkoleń i warsztatów, aby skutecznie pomagać swoim uczniom. Prowadzi szkolne Koło fotograficzne oraz  cyklicznie organizuje Powiatowe Konkursy Fotograficzne dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych i masowych.

 

Iwona Gmiterek - nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Nauczyciel i wychowawca w klasie przysposabiającej do pracy, z wieloletnim doświadczenie w pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia. Posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie Edukacji elementarnej – wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne. Specjalistyczną wiedzę i umiejętności pogłębiała podczas kursów i szkoleń prowadzonych m.in. przez Fundację SYNAPSIS w Warszawie: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Trening Umiejętności  Społecznych. Ukończyła m.in. szkolenie z Terapii Behawioralnej, szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej AAC i metody Makaton, szkolenie VB –MAPP - ocena umiejętności i planowanie terapii, Zastosowanie testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, szkolenie z zakresu biblioterapii. Odbyła również szereg szkoleń dotyczących pracy z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży oraz warsztaty z różnorodnych technik plastycznych, rękodzieła artystycznego, ceramiki artystycznej.

 

Dominika Niemiecnauczyciel mianowany, oligofrenopedagog.

Wychowawca w klasie dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

Posiada 7 letni staż pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z dziećmi z autyzmem. Absolwentka UMCS w Lublinie w zakresie pedagogiki specjalnej- Oligofrenopedagogika. Ukończyła studia podyplomowe na WSEZ i NS w Łodzi w zakresie Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz  posiada kwalifikacje z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła szereg kursów i szkoleń doskonalących warsztat pracy min: Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem, Program TEACCH w pracy z dzieckiem z autyzmem, Terapia behawioralna – kurs bazowy ze Stosowanej Analizy Zachowania, TUS, ,,VB- MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii”, Komunikacja alternatywna AAC, Agresja i autoagresja u osób autystycznych, Ciekawe zabawy, ćwiczenia, scenariusze zajęć wychowania fizycznego w przedszkolu i klasie 1-3, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, ,,Terapia Taktylna”- według metody dr Swietłany Masgutowej, Masaż Dotyk Motyla, Techniki Terapii nierównowagi mięśniowej, Terapia czaszkowo- krzyżowa wg podejścia biomedycznego moduł I.

 

Aneta Jonczak – nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Od wielu lat związana ze szkolnictwem specjalnym. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne. Prowadzi edukację i rewalidację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Ukończyła szereg szkoleń z problematyki autyzmu i nie tylko: 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii bahawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami w zachowaniu, szkolenie podstawowe PECS, AAC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się, MAKATON, TUS, Touch&Thrive – zintegrowana terapia taktylna dla rozwoju i zdrowia, Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz liczne kursy i warsztaty artystyczne jak i muzyczno – ruchowe. Jest otwarta na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

 

Grzegorz Kubik -nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, dogoterapeuta.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie Edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz studia podyplomowe w zakresie Kynoterapii. Ukończył kurs kwalifikacyjny „Pracy z uczniami z zaburzeniami wzroku” oraz kurs dla Instruktorów Rekreacji Ruchowej – Hipoterapia oraz Alpakoterapia. Zdobył tytuł Instruktora Bocci zorganizowany przez Polski Związek Bocci. Prowadzi zajęcia z dogoterapii ze swoim psem terapeutycznym. Pogłębiał swoją wiedzę na kursach teoretycznych i praktycznych: „Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi  upośledzonymi w stopniu głębokim”, „Metoda M, i Ch. Knillów w terapii osób  z poważnymi zaburzeniami w rozwoju”, Kinezjologia Edukacyjna, Komunikacja alternatywna MAKATON, Terapia Behawioralna, Agresja i Autoagresja u osób autystycznych i niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostałe szkolenia: Terapia grupowa dzieci metodą psychodramy, Edukacja Muzyczna a Muzykoterapia, Sala Doświadczania Świata – odprężenie w bezpiecznym miejscu, warsztaty dla nauczycieli- Rytmika oraz Teatr. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.

 

Maria Rogowska- Wilkosnauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Absolwentka KUL w zakresie pedagogiki specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe na UMCS w Lublinie na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne. Ukończyła kurs kwalifikacyjny -  Organizacja i zarządzanie w oświacie.

Jest certyfikowanym Terapeutą metody K. Johansena. Posiada uprawnienie do prowadzenia terapii pedagogicznej, terapii taktylnej. Pozostałe szkolenia: terapia niedyrektywna, terapia behawioralna, metody komunikacji alternatywnej i inne. Jako animator dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych prowadzi cykliczne zajęcia muzyczno – rytmiczne i taneczne (tańce ludowe, klasyczne oraz ogólnorozwojowe zabawy ruchowe. Prowadzi część artystyczną obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

Magdalena Kinal - nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.

Absolwentka  AWF w Poznaniu o kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością nauczycielską. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Posiada tytuł instruktora sportu w piłce siatkowej oraz instruktora bocci Polskiego Związku Bocci klasy III. Ukończyła kurs Nordic Walking w Centrum Szkolenia i Doradztwa ,,PRO-FUTURO” w Rzeszowie. Uzyskała kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo poprzez otrzymanie świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła wiele kursów i szkoleń terapeutycznych, m.in. z metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej. Jest certyfikowanym animatorem osób niepełnosprawnych i starszych. W swoim dorobku zawodowym posiada szereg szkoleń, kursów i warsztatów z dziedziny tańca: Rytmika, Taniec towarzyski w układach dla dzieci, Tańce narodowe w układach tanecznych dla dzieci, Tańce z różnych stron świata, Folkowa muzyka europejska w układach tanecznych dla dzieci, Warsztaty dla nauczycieli-taniec (klasyczny, nowoczesny, współczesny, ludowy).

 

Andżelika Widz - nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog.

Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie – pedagogika specjalna – specjalność oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  Cały czas doskonali i podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach, ukończyła: Kurs bazowy (3-modułowy) „Terapia behawioralna w teorii i praktyce” ; Kurs specjalizacyjny „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”; Strategie behawioralne i sensoryczne eliminujące i ograniczające wybiórczość jedzenia u dzieci z autyzmem i innymi problemami rozwojowymi;  Afazja- terapia dzieci z zaburzeniami mowy; Praca nad trudnym zachowaniem u osoby z ASD; Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących; Trening umiejętności życiowych dla osób/dzieci z głębszą niepełnosprawnością; Strategie ograniczające i eliminujące zachowania trudne u osób niepełnosprawnych; Terapia grupowa dzieci metodą psychodramy; Metoda Marianny i Christophera Knillów; Kurs I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz liczne szkolenia z zakresu rękodzieła artystycznego.

 

Bożena Rapa - nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, muzykoterapeuta.

Pedagog z długoletnim doświadczeniem w pacy z dziećmi i młodzieżą. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego  - wychowanie muzyczne. W celu podwyższenia swoich kwalifikacji ukończyła studia podyplomowe: Pedagogika Specjalna - oligofrenopedagogika, Muzykoterapia, Sztuka - edukacja plastyczna, Diagnoza i Terapia Autyzmu.

 

Agnieszka Dziduch - psycholog, nauczyciel kontraktowy.

Prowadzi zajęcia psychologiczne indywidualne i grupowe z uczniami szkoły podstawowej, przysposabiającej do pracy oraz w ośrodku rewalidacyjno- wychowawczym. Ukończyła 5 letnie  studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz pedagogika.  Specjalistyczną wiedzę i umiejętności pogłębiała podczas dodatkowych kursów i szkoleń m.in. Trening Umiejętności  Społecznych; Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży; Praca z osobą z niepełnosprawnością sprzężoną; Seksualność osób z niepełnosprawnością; Trening Umiejętności Komunikacyjnych z wykorzystaniem Alternatywnych i Wspomagajacych sposobów porozumiewania się TUK, ACC; Budowanie relacji terapeutycznej z zachowaniem prawidłowego dystansu; Budowanie profesjonalnego kontaktu terapeutycznego.  Jest osoba otwartą i poszukująca. Posiada doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Ściśle współpracuje z nauczycielami i rodzicami uczniów.

 

Beata Niemiec- nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog.

Nauczyciel języka angielskiego w klasie dla dzieci z autyzmem.

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach - filologia polska. Ukończyła studia I stopnia z języka angielskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Otrzymała świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: Terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką. Ukończyła szkolenie: Zachowanie dzieci trudnych z autyzmem. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc systematycznie w szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych z języka angielskiego. W bieżącym roku szkolnym uczestniczyła w szkoleniach on-line: Building your own brand as a teacher, QR Crime story, Inna strona testowania.

 

Agnieszka Kmieć - fizjoterapeuta/terapeuta NDT Bobath

Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w zawodzie i z dziećmi. W celu podwyższania swoich kwalifikacji ukończyła studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu (Autyzm), Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach:

  • NDT Bobath basic
  • PNF Podstawowy
  • PNF w pediatrii
  • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych
  • Kinesiotaping
  • Techniki Tkanek Miękkich "Mięśniowo – Powięźiowe Uwalnianie"
  • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1
  • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
  • Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i uczniów z Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, ADHD, niedostosowanych społecznie
  • Szkolenie prowadzone przez Beverly Cusic - "Nowe podejście do terapii deformacji stopy".