Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Autorzy: Bożena Łuszczek, Urszula Ostrowska

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI:

Głównym zamysłem innowacji jest praca z uczniami szkoły Przysposabiającej do Pracy w celu osiągnięcia przez nich dojrzałości, w dostępnym dla nich zakresie, na płaszczyźnie emocjonalnej i społecznej, niesienie pomocy innym, uwrażliwienie młodzieży na potrzeby drugiego człowieka oraz przygotowanie do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących. Program zakłada dostrzeganie inności i potrzeb ludzkich oraz kształtowanie wśród naszych uczniów postaw prospołecznych oraz niesienie rzeczywistej pomocy osobom potrzebującym.

Dobrane tematy i metody pracy, dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów, przyczynią się do poszerzenia przez nich wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie  właściwych postaw i zachowań w życiu, zwłaszcza otwarcia się na drugiego człowieka.

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Przyczyniają się do budzenia pasji, wrażliwości, troski, a także zaangażowania w życie społeczeństwa. Niosąc bezinteresowną pomoc, uczniowie służą nie tylko potrzebującym, ale i samym sobie. Zdobywają doświadczenia, kształcą nowe umiejętności, a także budują swój system wartości, oparty na dostrzeganiu potrzeb drugiego człowieka. Podejmowanie przez uczniów działań w ramach wolontariatu pozytywnie wpływa na rozwój ich osobowości, a także rozwija postawę altruistyczną. Działania "wolontariackie" uczą szacunku, tolerancji, a także otwartości na potrzeby innych.  Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno wychowawczy.

Szkolne koło wolontariatu skierowane jest do uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 Cele i założenia

•          Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

•          Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych osób.

•          Rozwijanie zainteresowań, a także zrozumienia, empatii, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości  i bezinteresowności.

•          Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

•          Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

•          Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń

•          Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów

•          Włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.

Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań na terenie szkoły i na rzecz szkoły:

1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.

2. Współpraca z Samorządem Szkolnym.

4. Włączanie się w organizację imprez szkolnych.

5. Uczestnictwo w akcjach charytatywnych, wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

 PLANOWANE EFEKTY

1.Wzrost świadomości dotyczącej ludzi potrzebujących.

2.Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do innych.

3.Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym.

4.Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością.

5.Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy.

  • Szkolne Koło Wolontariatu
  • Szkolne Koło Wolontariatu
  • Szkolne Koło Wolontariatu
  • Szkolne Koło Wolontariatu
  • Szkolne Koło Wolontariatu
  • Szkolne Koło Wolontariatu
  • Szkolne Koło Wolontariatu
  • Szkolne Koło Wolontariatu
  • Szkolne Koło Wolontariatu
  • Szkolne Koło Wolontariatu