Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  

w Biłgoraju

 

      SPIS TREŚCI  :

ROZDZIAŁ    I      Postanowienia ogólne .........str.4 

ROZDZIAŁ    II     Cele i zadania szkoły wynikające  z przepisów prawa ...str.5

Cele szkoły…………………..str.5

Zadania szkoły ……………..str.6

ROZDZIAŁ   III    Sposoby wykonywania celów i zadań szkoły…str.7

Organizacja i świadczenie pomocy

Organizacja opieki nad uczniami ………………………………….……………..str. 10

ROZDZIAŁ   IV   Organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi…str.11

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych………………………..……………......…...str.11

Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych …………………………..…………....str.12

Rada pedagogiczna……………………………………………....………………..str.14

Rada rodziców……………………………………………….…………………….str.16

Warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi…………………………………………….…………….....………...….……str.17

Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły…………………………str.18

ROZDZIAŁ    V   Organizacja pracy szkoły….str.19

Organizacja biblioteki………………………….…….………………..…………..str.24

Zajęcia świetlicowe…………………………………………….………………….str.25

Organizacja stołówki………………………………………………………………str.25

Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły………….str.25

Przedłużenie okresu nauki…………………………………………..…….………str.26

Arkusz organizacji szkoły…………………………………………………………str.27

Organizacja kształcenia uczniów z niepełnosprawnością…………..….….………str.27

Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne…………………………….str.28

Organizacja indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży………………………str.31

ROZDZIAŁ   VI    Organizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych………………str. 33

Indywidualne programy zajęć…………………….……………………………….str.34

Dokumentacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim…………………………..str.35

ROZDZIAŁ   VII   Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły…...........….str.36

Zadania nauczycieli………………………………………………………………..str.36

Zadania wychowawców klas…………………….………………….….…...…….str.38

Zadania fizjoterapeuty………………………………………………….………….str.40

Zadania psychologa………………………………………………………………..str.41

Zadania logopedy………………………………………………………………….str.42

Zadania pomocy nauczyciela……………...………………………………………str.42

ROZDZIAŁ    VIII  Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów……str.44

Ocenianie uczniów…………………………………………………..…...……..…str.44

Klasyfikowanie uczniów………………………………….…………….…….…...str.46

Promowanie uczniów………………………………………….…..………………str.47

ROZDZIAŁ   IX    Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły....str. 48

Prawa uczniów…str.48

Obowiązki uczniów……………………………………………………………….str.50

Obowiązki wychowanków ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego……………………………………………………..…………...str.51

Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów …..……..….str.51

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia…………………...…str.52

ROZDZIAŁ   X     Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody...str. 52

ROZDZIAŁ   XI    Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary….str.53 

ROZDZIAŁ   XII  Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu…….str.54

ROZDZIAŁ   XIII   Przepisy końcowe……tr.55

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

 1. W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
 1. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy „Wira” Bartoszewskiego 10, 23 – 400 Biłgoraj, oraz wydzielona część bazy Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, Teodorówka 1, 23 – 400 Biłgoraj.
 2. W Zespole Szkół Specjalnych występują następujące typy szkół:
 1. Szkoła Podstawowa Specjalna  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla uczniów z autyzmem – w cyklu ośmioletnim;
 2. Ponadpodstawowa szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi – w cyklu trzyletnim;

 1. Ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy umożliwiający dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki od 3 do 25 roku życia.
 1. Ukończenie szkoły podstawowej specjalnej umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.
 2. Ukończenie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.
 3. Organem prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych jest Powiat Biłgorajski. Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.
 5. Szkoła może mieć nadane imię przez organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.
 6. W nazwach szkół wchodzących w skład Zespołu umieszczonych na tablicach urzędowych, na sztandarach, na świadectwach oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
 7. Zespół Szkół Specjalnych, wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład, jest jednostką budżetową.
 8. Szkoła opracowała Misję swojej pracy.

Misja Zespołu Szkół Specjalnych: Przygotowanie uczniów i wychowanków do samodzielności i aktywności w życiu, uwzględniając ich indywidualne możliwości  i potrzeby. Pragniemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, godności, pewności siebie i sukcesu.

 

ROZDZIAŁ II

CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

§ 2. Cele szkoły

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, właściwych dla szkół specjalnych, a także uwzględniające program wychowawczo – profilaktyczny szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów.
 2. Główne cele szkoły:
 1. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia na miarę indywidualnych możliwości.
 2. Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go  w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka, a także pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.
 3. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

w szkole przysposabiającej do pracy jest efektywne przygotowanie do dorosłości,

w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy.

 1. Celem prowadzenia zajęć w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności   w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
 1. Szczegółowe cele i zadania Szkoły Podstawowej Specjalnej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego określają statuty poszczególnych szkół i placówki.

 

§ 3. Zadania szkoły

 1. Do zadań szkoły należy:
 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów                        

w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny uczniów, na miarę indywidualnych możliwości, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

       3)  tworzenie oraz realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych lub Indywidualnych Programów Zajęć, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia;

4)  zapewnienie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego;

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i rewalidacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników w procesie uczenia, wychowania i rewalidacji;

6)  organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom, opiekunom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, rewalidacyjnych i specjalistycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8)  dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;

9)   wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych oraz innych zadań statutowych szkoły;

10)  opracowanie i realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;

11) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

12)  zorganizowanie dożywiania uczniów (w formie dostosowanej do potrzeb i możliwości szkoły);

13) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym i zapewnianie integracji ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z rówieśnikami pełnosprawnymi;

14) stworzenie warunków korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach;

15) egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

16) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie

      z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 

 

ROZDZIAŁ III

SPOSOBY WYKONYWANIA CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY

 

§ 4. Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1. Szkoła udziela uczniom uczęszczającym do niej, ich rodzicom/opiekunom oraz    nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej i organizuje tę pomoc na określonych zasadach.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym, wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10.  z niepowodzeń edukacyjnych;
 11.  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12.  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3.  Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców/opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

4.  Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

6.  Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholog, logopeda, terapeuci pedagogiczni, fizjoterapeuta, zwani dalej „specjalistami”.

7.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami uczniów;
 2. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców/prawnych opiekunów ucznia, dyrektora, nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem, poradni, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

§ 5. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć rozwijających umiejętność uczenia się;
 3. zajęć specjalistycznych: logopedycznych, psychologicznych,  fizjoterapeutycznych;
 4. rewalidacyjnych, w tym: trening umiejętności społecznych, dogoterapia, integracja sensoryczna, hipoterapia oraz inne o charakterze terapeutycznym;
 5. porad i konsultacji;
 6. warsztatów.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych, a także dla dzieci niemówiących uwzględniając możliwość nauki komunikowania się w sposób alternatywny.  Liczba  uczestników  zajęć  nie  może przekraczać 4.

5. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji szkoły liczbę godzin.

6. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy  pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.  

8.  Dyrektor szkoły uzgadnia z powyżej wymienionymi podmiotami warunki współpracy. 

 

§ 6. Do zadań nauczycieli, wychowawców oddziałów i specjalistów w szkole należy w szczególności:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 2. Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 3. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
 4. Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 5. Współpraca z poradnią  w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

 

§ 7.  Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, który tworzą: wychowawca, nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem lub wychowankiem.

 

§ 8.Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym statucie, a dotyczące organizacji  i świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej reguluje Procedura organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych  w Biłgoraju.

 

§ 9. Organizacja opieki nad uczniami

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych realizują program wychowawczo – profilaktyczny obejmujący:
 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 1. W klasach I – IV w szkole podstawowej specjalnej dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem lub

z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.

 1. W szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo pomoc nauczyciela.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE, A TAKŻE WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 

§ 10. 1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju;
 2. Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju;
 3. Rada pedagogiczna;
 4. Rada rodziców.
 1. Organy te funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.

§ 11. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych:

 1. Zespołem Szkół Specjalnych kieruje dyrektor powołany w trybie art. 63 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
 2. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły.
 3. Dyrektor szkoły realizuje swoje zadania na zasadach określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

§ 12. 1. Zadania dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju:

 1. Kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
 5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 6. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
 7. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 8. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 9. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
 10. Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej

i innowacyjnej szkoły.

2. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w przypadkach określonych w § 58 niniejszego statutu.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  i pracowników niebędących nauczycielami.

4.  Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną  i rodzicami.

 

§ 12.1.1. Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

Podstawowy zakres uprawnień i obowiązków wicedyrektora szkoły:

1) Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju zwany dalej wicedyrektorem szkoły  podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju zwanym dalej dyrektorem szkoły.

2) Podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły przejmuje uprawnienia zgodne z Jego kompetencjami, a w szczególności:

a) Podejmuje decyzje w sprawach pilnych,

b) Podpisuje konieczne i niezbędne dokumenty,

c) Współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę oraz innymi instytucjami.

3) Wicedyrektor szkoły, poza obowiązkami nauczyciela wymienionymi w ustawie - Karta Nauczyciela, wykonuje zadania określone w niniejszym dokumencie.

4) Jest bezpośrednim przełożonym, z uprawnienia dyrektora, dla nauczycieli.

5) Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad pracą nauczycieli.

6) Prowadzi obserwacje lekcji/zajęć nauczycieli, wydaje zalecenia po obserwacyjne oraz egzekwuje ich wykonanie.

7) Wnioskuje do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.

8) Ma prawo - w przypadku naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika niebędącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem do dyrektora szkoły o ukaranie go.

9) Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem "wicedyrektor" oraz podpisywania

dokumentów, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

10)Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:

W zakresie organizacji szkoły:

a) Sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

b) Organizuje pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.

c) Koordynuje realizację programu wychowawczo - profilaktycznego.

d) Przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacji szkoły, m.in. współdziała z dyrektorem szkoły w przygotowaniu planu rozwoju szkoły, planu pracy szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności nauczycielom, planu pracy i planu szkoleń Rady Pedagogicznej.

e) Prowadzi czynności związane z organizacją nadzoru pedagogicznego oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

f) Nadzoruje pracę zespołu nauczycieli opracowującego tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych/rewalidacyjnych.

g) Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, wyjść uczniów i wychowanków poza teren szkoły.

h) Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i zapewnia ciągłość realizacji

planów nauczania i wychowania podczas nieobecności dyrektora.

i) Prowadzi rejestr zastępstw.

j) Uzgadnia i ustala z dyrektorem szkoły dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

k) Otacza opieką w zakresie spraw organizacyjnych, dydaktycznych i opiekuńczych

nauczycieli rozpoczynających pracę.

l) Współpracuje z Radą Rodziców w zakresie spraw dydaktyczno-wychowawczych.

ł) Współpracuje z organizacjami uczniowskimi.

m) Współpracuje z psychologiem, fizjoterapeutą (rewalidatorem) i logopedą

szkolnym w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci.

n) Prowadzi obserwacje lekcji/zajęć wg planu obserwacji.

o) Organizuje praktyki pedagogiczne studentów.

p) Pełni nadzór nad pracą biblioteki szkolnej.

r) Wykonuje inne prace związane z działalnością szkoły zlecone przez dyrektora.

 

§ 13. Rada pedagogiczna

 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej  wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą  lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej  1/3  członków rady pedagogicznej.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły, jeśli zostanie powołana, oraz radę rodziców;
 4. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 6. Ustalenie sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 2. Projekt planu finansowego szkoły;
 3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie pedagogicznej szkoły.
 5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 6. W przypadku określonym w ust. 14, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 9. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 10. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym statucie, a dotyczące działalności rady pedagogicznej reguluje Regulamin rady pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

 

§ 14. Rada rodziców

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2.        W skład rady rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rodziców uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.
 3.       W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się  pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady;
  1.     Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
  2. Do kompetencji rady rodziców należy:
 1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;
 2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  i wychowania szkoły;
 3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
  1.  Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
  2.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 4.
  3.  Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 

§ 15. Zasady współdziałania organów placówki:

 1. Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.
 1. Dyrektor systematycznie współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców oraz  zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji.
 2. W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) każdego z organu.
 3. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.
 4. Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły - niezgodnych z przepisami prawa - wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.
 5. Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo odwołania do dyrektora szkoły, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji  o treści uchwały.
 6. W przypadku nie respektowania uprawnień organów przez dyrekcję szkoły,
  podległych jej pracowników lub przez inne organy, prezydium danego organu może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły i oczekiwać odpowiedzi w terminie 21 dni od złożenia zażalenia.

 

 

§ 16. Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły

 1. W przypadku zaistnienia sporu lub sytuacji konfliktowych pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga je jednoosobowo dyrektor szkoły, bądź powołana przez niego komisja złożona z przedstawicieli tych stron.
 2. Rozwiązując zaistniały spór między organami szkoły, dyrektor:
 1. wysłuchuje obydwu stron, zasięga opinii odpowiednich osób, organów szkoły itp., celem właściwego rozpoznania okoliczności sporu;
 2. bada zgodność z prawem przedmiotu sporu;
 3. przedstawia stronom sporu wyniki postępowania wyjaśniającego i sugeruje sposób porozumienia, albo podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji w celu rozwiązania sporu.
 1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:
 1. wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy;
 2. dyrektor  - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu.
 1. Rozwiązywanie konfliktów w relacji nauczyciel – nauczyciel:
 1. powołanie komisji rozjemczej, w skład której wchodzą:
 1. Dyrektor szkoły;
 2. dwaj przedstawiciele rady pedagogicznej wybrani przez strony sporne;
 3. ewentualni świadkowie.
 1. tryb postepowania komisji rozjemczej:
 1. komisja zbiera się na wniosek jednej ze stron pozostających w konflikcie;
 2. wysłuchuje obu stron pozostających w konflikcie;
 3. prowadzi rozmowy mające na celu rozwiązanie i złagodzenie konfliktu;
 4. w przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu, komisja rozjemcza kieruje wniosek do rozpatrzenia w ciągu 14 dni do organu prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 1. Konflikt między dyrektorem szkoły a nauczycielami  rozpatruje w pierwszej kolejności rada pedagogiczna, a następnie, na pisemny wniosek jednej ze stron, organ prowadzący szkołę
 2. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:
  1)     Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor;
  2)      W przypadkach spornych organy prowadzące szkołę.
 3. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 4. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
 5. Wnoszone sprawy dyrektor rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Dba o przestrzeganie  postanowień zawartych w statucie szkoły, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
 6. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje:
       1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy;

2)wychowawca klasy rozstrzyga sporne kwestie;
3) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje są ostateczne.

 1. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej zachowując ustalenia zawarte w regulaminie tego organu.
 2. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego uczniów.

 

ROZDZIAŁ V

 

§ 17. Organizacja pracy szkoły

 1. W szkole organizuje się nauczanie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych organizuje się w integracji z uczniami pełnosprawnymi najbliższych miejsca lokalizacji szkoły.
 3. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:
 4. 20 rok życia – w przypadku szkoły podstawowej;
 5. 24 rok życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej;
 6. 25 rok życia - w przypadku zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 7. Szkoła zapewnia:

1) Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) Warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

3) Zajęcia specjalistyczne, a w szczególności

4) Inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

5) Integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;

6) Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym;

7) Jeden gorący posiłek w ciągu dnia i możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne.

 1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
 1. Pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 2. Biblioteki;
 3. Świetlicy;
 4. Zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 5. Pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni.
  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy szkoła przyjmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7.    Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

1) W przypadku zawieszenia zajęć w przypadkach określonych w przepisach prawa, na okres powyżej dwóch dni, w szkole organizowane są zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość – najpóźniej od trzeciego dnia zawieszenia tych zajęć.

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́.

3) Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem:

 1. równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 2. zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
 3. możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
 4. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 5. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;
 6. konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.
 1. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględniają zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia.
 2. Wykorzystując różnorodne narzędzia służące kształceniu na odległość nauczyciele uwzględniają kwestię ochrony danych osobowych, w szczególności danych szczególnej kategorii przetwarzania i wizerunku użytkowników.
 3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
  1. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi;
  2. innych, niż wymienione w pkt 1, platform edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.  
  3. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
  4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (e-mail, czat, telefonicznie, wiadomości sms/mms, komunikator Messenger)
  5.  z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiających prowadzenie lekcji online, czyli np. MICROSOFT Teams, SKYPE, CLICKMEETING, ZOOM, WHEREBY, WHATSAPP;
  6. przygotowanie materiałów (w tym zadań z instrukcją wykonania) i pozostawienie na terenie szkoły, lub innym ustalonym miejscu, po wcześniejszym poinformowaniu rodziców/opiekunów i ustaleniu zasad odbioru materiałów.
 4. Zdalne nauczanie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane jest za pośrednictwem narzędzi wymienionych w pkt 6.
 5. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco dokumentacji działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów. 
 6. Obecność uczniów na zajęciach potwierdzana jest poprzez:
 1. zalogowanie się przez ucznia w godzinach zajęć do platformy, na której prowadzone są zajęcia;
 2. potwierdzenie przez ucznia udziału komunikatem „jestem” wysłanym przy pomocy komunikatora tekstowego na wybranej platformie lub poprzez udzielenie „krótkiej odpowiedzi” na zadane pytanie;
 3. wysłanie przez ucznia nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć lub w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, wytworu uczniowskiego (np. pracy, obliczeń itp.);
 4. odnotowywanie obecności uczniów w wideospotkaniach z nauczycielem i wychowawcą, częstotliwość wysyłania zadań/ kart pracy na podany email przez nauczyciela oraz wysyłania wiadomości przez e-dziennik.
 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia kontaktując się z rodzicami poprzez telefon/e-mail lub inny sposób ustalony z rodzicami ucznia.
 2. W przypadku trudności w realizacji zadań ww. wychowawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Dyrektora.
 3. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ucznia ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez:
 1. kontakt mailowy lub inny on-line,
 2. rozmowę telefoniczną, w przypadku braku możliwości kontaktu za pośrednictwem narzędzi dostępnych online – we wskazanych przez nauczyciela dniach i godzinach. Numer telefonu nauczyciela, tylko za jego zgodą, udostępniany będzie na prośbę rodzica.
 3. kontakt bezpośredni.
 1. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor może zorganizować na terenie szkoły zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą te zajęcia bądź z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeśli możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.
 2. Wniosek, o którym mowa w pkt 13, rodzic może złożyć elektronicznie (wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ogólny adres e-mail szkoły) lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 3. W ramach aktywności związanych z kształceniem na odległość z wykorzystaniem Internetu, nauczyciele zobowiązani są do przekazania uczniom i rodzicom informacji o konieczności i sposobach zachowania bezpieczeństwa w sieci.
 4. Wykorzystywane platformy i inne narzędzia kontaktu online powinny gwarantować zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i ucznia.
 5. W ramach kształcenia na odległość obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki.
 6. Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania do dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich wystąpieniu.
 7. Do obowiązków nauczycieli, w przypadku organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, należy w szczególności:
 1. określenie sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce;
 2. dobór źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
 3. w przypadku logopedów, psychologa opracowanie i przekazanie rodzicom ćwiczeń doskonalących i utrwalających nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, np. filmy instruktażowe, zestawy ćwiczeń, karty pracy, wykaz najefektywniejszych metod pracy wraz z instrukcją ich zastosowania;
 4. w przypadku nauczyciela bibliotekarza prowadzenie działalności o charakterze propagatorskim wskazującym, np. strony internetowe bibliotek oraz serwisów internetowych udostępniających audiobooki, a także udostępnianie w wersji elektronicznej według potrzeb nauczycieli, rodziców i uczniów, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
 1. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej, w przypadku organizacji zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, są:
 1. zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania opracowanym dla danego oddziału z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość,;
 2. konsultacje ucznia z nauczycielami i specjalistami, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniajacych wymianę informacji pomiędzy nimi, np. za pośrednictem poczty elektronicznej, forum na platformie elektronicznego wspomagania zajęć,forum społecznościowego lub telefonu;
 3. konsultacje rodzica z nauczycielami i specjalistami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniajacych wymianę informacji pomiędzy nimi, jw.
 1. Zajęcia z uczniem prowadzone są:
 1. online:
 • w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów lub w grupach międzyoddziałowych, lub w innych uznanych przez nauczyciela za właściwe;
 • indywidualnie z uczniem/wychowankiem.
 1. offline:
 • z wykorzytaniem materiałów (w tym zadań z instrukcją wykonania) do pracy w domu;
 • za pośrednictwem innych komunikatorów internetowych;
 • z wykorzystaniem nagrań video przygotowanych przez nauczycieli.

8. Dyrektor ma prawo zawiesić nauczanie w przypadku:

1) sytuacji epidemiologicznej oraz innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów;

2) w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;

3) gdy temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21 w dwóch kolejnych dniach

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

4) gdy temperatura w salach spadnie poniżej 18 st. C.       

9. W Zespole Szkół zorganizowana jest opieka pielęgniarska. Zasady sprawowania opieki pielęgniarskiej, czas pracy i zakres obowiązków służby zdrowia w szkole określa dyrektor właściwego zakładu opieki zdrowotnej w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół.

 

§ 18. Organizacja biblioteki

 1. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

1) Gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

 1. Tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;
 2. Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 3. Organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;
 4. Przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

2.   W Zespole Szkół Specjalnych działa biblioteka według regulaminu opracowanego przez nauczycieli.

 

§19. Zajęcia świetlicowe

 1. W Zespole Szkół Specjalnych organizuje się zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
 2. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
  1. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

 

§20. Organizacja stołówki

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę.
 2. Stołówkę organizuje się w pracowni kulinarnej.
 3. W ramach organizacji stołówki dyrektor Zespołu Szkół, zleca przygotowanie posiłków (w formie dwudaniowego obiadu) dla uczniów szkoły na podstawie porozumienia.
 4. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 5. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły na podstawie porozumienia zawartego z jednostką przygotowującą posiłki na zlecenie szkoły.  

 

§ 21. Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły

 1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły to:
 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego.
 2. Zajęcia rewalidacyjne.
 3. Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.
 5. W szkole organizowana jest nauka religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne.
 2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
 3. Szkoła podstawowa oraz szkoła przysposabiająca do pracy są obowiązane do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych wynosi 4 godziny lekcyjne,

a dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 3 godziny lekcyjne w ciągu tygodnia.

§ 22. Przedłużenie okresu nauki

 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki:
 1. W szkole podstawowej:
 1. o jeden rok – na I etapie edukacyjnym;
 2. o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;
 1. W szkole ponadpodstawowej o jeden rok.
 1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:
 1. Opinii zespołu, o którym mowa w Rozdziale III §7 niniejszego statutu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, oraz
 2. Zgody rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 1. Decyzje, o których mowa w ust. 2, podejmuje się:
 1. W przypadku szkoły podstawowej:
 1. Na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego  w klasie III,
 2. Na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;
 1. W przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

 

§ 23. Arkusz organizacji szkoły

 1. Arkusz organizacji szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
 2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły.
 3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 5. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 24. Organizacja kształcenia uczniów z niepełnosprawnością

 1. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży szkoła organizuje kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
 2. Kształcenie w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych prowadzone jest:

1) w oddziałach specjalnych;

2) w formie nauczania indywidualnego;

3) w formie zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

4) w formie indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

 1. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu  o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. W szkole mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
 4. Dyrektor szkoły może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. W szkole podstawowej oraz w szkole przysposabiającej do pracy godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć;
 7. Godzina zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej oraz szkole przysposabiającej do pracy trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć  w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 8. Godzina zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwa godzinę zegarową. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż godzina, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 9. Wymiar zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,  w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć, wynosi: 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych, 2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych. Liczba osób w zespole wynosi od 2 do 4.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w ośrodku, organizowane są w systemie innym niż opisany w pkt 11. Wynika to  z organizacji dowozu uczniów do szkoły, lokalizacji ośrodka w DPS w Teodorówce lub w domu rodzinnym uczestnika zajęć.

§ 25. 1. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.

2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole ustala się, że na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły) zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak: kaszel, katar, wysypka, gorączka, duszności, ból brzucha, ból mięśni, głowy, biegunka.  

 

§ 26. Dyrektor szkoły powierza prowadzenie zajęć nauczycielom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

 

§ 27. Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne

 1. Praca edukacyjna w szkołach prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 2. Dla każdego ucznia szkoły podstawowej lub przysposabiającej do pracy tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) zwany dalej programem. Dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim opracowuje się Indywidualny Program Zajęć, zwany dalej programem.
 3. Podstawą do tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych są:  
 1. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia,
 2. Zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. Narzędzia do diagnozy przyjęte w szkole, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

4. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem, zwany dalej „zespołem”.

5.  Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

6.  Program opracowuje się w terminie:

 1. do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
 2. 30 dni od dnia złożenia w szkole podstawowej lub przysposabiającej do pracy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

7.  Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń lub nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniem.               

8.  Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

9.  W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

 1. Na wniosek dyrektora szkoły, przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub pomoc nauczyciela.
 2. Na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

10. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

11. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.

12. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:

 1. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
 2. W zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów lub pomocy nauczyciela;
 3. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego nauczanie indywidualne – także napotykane trudności w zakresie włączania go w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym.

13. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu,  a także  w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor zawiadamia pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.

14. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen oraz programu.

15. Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw   poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

16. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny określa:

 1. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,  w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem.
 2. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających

             i alternatywnych metod komunikacji oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu     szkolnym.

 1. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 2. Działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 3. Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
 4. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji przez szkołę jej zadań.
 5. Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie.

 

§ 28. Organizacja indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

 1. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu  o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanego dalej „orzeczeniem”.
 2. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
 3. Dyrektor ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę zakres i czas prowadzenia indywidualnego nauczania.
 4. Dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
 5. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I – III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom.
 6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
 7. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli  w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
 8. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka,  w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
 9. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 10. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
 11. Wniosek, o którym mowa w pkt 10, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.
 12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:
 1. Dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;
 2. Dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;
 3. Dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin;
 4. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych – od 12 do 16 godzin.
 1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa w ust. 12 pkt 1, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów, o których mowa w ust. 12 pkt 2-4 – w ciągu co najmniej 3 dni.
 2. Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust. 12 za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 3. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor szkoły może ustalić, na wniosek rodziców, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 12.
 4. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania, o którym mowa w ust. 15, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia.
 5. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości jego uczestniczenia w życiu szkoły.
 6. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski z obserwacji nauczycieli, w uzgodnieni z rodzicami, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym.
 7. W przypadku dzieci i młodzieży objętych indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, dyrektor organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły. Dyrektor w szczególności umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych.
 8. Dzieci i młodzież objęte indywidualnym nauczaniem uczestniczą w formach, o których mowa w ust. 19, w formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
 9. Na wniosek rodziców ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły, dyrektor zawiesza organizację indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu.
 10. Na wniosek rodziców ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.

 

ROZDZIAŁ VI

§ 29. Organizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

 1. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy umożliwia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 2. Wychowankami ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego są:
 1. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
 2. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualną, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Dzieci i młodzież, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być przyjęte do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego nie wcześniej niż od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3. rok życia. Pobyt wychowanka w ośrodku trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 25. rok życia.
 2. Dzieci i młodzież, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być przyjęte do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego nie wcześniej niż od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 rok życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjęte do ośrodka może być dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia. Pobyt wychowanka w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24 rok życia.   
 3. Ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy zapewnia wychowankom, o których mowa  w § 29 pkt 2 ust. 1, udział w zajęciach:
 1. rewalidacyjno – wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach;
 2. terapeutycznych i usprawniających ruchowo, dostosowanych do potrzeb wychowanków;
 3. rekreacyjnych.

 

§ 30. 1. Ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenia do prowadzenia zajęć i indywidualnej pracy z wychowankiem.

2. Ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy współpracuje z rodzicami wychowanków  w zakresie realizacji działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

3.  W przypadku gdy częstotliwość i jakość kontaktów wychowanka z rodzicami wskazuje na trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej lub na rażące zaniedbywanie przez rodziców obowiązków wobec dziecka, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy występuje do sądu o zbadanie sytuacji dziecka.

4.  Ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

 

§ 31. Indywidualne programy zajęć

 1. Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć, zawierający  w szczególności:
 1. Cele realizowanych zajęć;
 2. Metody i formy pracy z uczestnikami zajęć;
 3. Zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.
  1. Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu  o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć.
  2. Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć, w tym indywidualnego programu zajęć, nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.

 

§ 32. Dokumentacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  dla dzieci i młodzieży

         z  niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu głębokim

 1. Dokumentacja zajęć obejmuje:
 1. orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
 2. dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla każdego zespołu lub dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć;
 3. zeszyt obserwacji. 
  1. Zeszyt obserwacji jest prowadzony odrębnie dla każdego uczestnika zajęć przez nauczycieli prowadzących z nim zajęcia.
  2. Zeszyt obserwacji zawiera informacje dotyczące:
 1. zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów);
 2. zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo – ruchowa, manipulacja);
 3. podejmowanie aktywności własnej (niekierowanej);
 4. koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas wykonywania zadania), w tym czasu tej koncentracji;
 5. współdziałania w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania;
 6. opanowywanie nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności);
 7. dominującego nastroju i emocji;
 8. gotowości do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów);
 9. umiejętności w zakresie samoobsługi;
 10. udziału w czynnościach porządkowych;
 11. zachowań trudnych (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których te zachowania, reakcje nauczyciela na zachowania trudne, zmiany w zachowaniu);
 12. sposobów komunikowania się;
 13. innych istotnych zachowań.

 

ROZDZIAŁ VII

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

§ 33. Zadania nauczycieli

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: pomoc nauczyciela, specjalistów, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 34. 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest:
 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą  i rewalidacyjną, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                    w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
  1. Nauczyciel dba o dobre imię szkoły. Zobowiązany jest dbać o godność zawodu nauczyciela, w tym przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz budować właściwe relacje międzyludzkie.
  2. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
  3. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 4, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
  4. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  z uczniami lub uczestnikami zajęć rewalidacyjno - wychowawczych albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w odrębnych przepisach;
  5. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
  6. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
  7. Nauczyciel w szczególności:
   1) prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, rewalidacyjno - wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych;
   2) przygotowuje się do zajęć, w tym tworzy i doskonali swój warsztat pracy w sposób umożliwiający efektywną realizację powierzonych zadań;
   3) przedstawia dyrektorowi szkoły indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne lub indywidualne programy zajęć w celu zatwierdzenia do realizacji;
   4) planuje realizację materiału nauczania oraz dokumentuje jego przebieg,
   5) stosuje efektywne i atrakcyjne metody nauczania, uczy praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności;
   6) rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawdza i ocenia osiągnięcia uczniów;
   7)  realizuje zadania wynikające z programu wychowawczo - profilaktycznego;
   8) współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów, a w szczególności rozpoznaje środowisko rodzinne uczniów i wspiera rodziców w działaniach wychowawczych;
   9) przekazuje uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) informacje wymagane prawem;
   10) współpracuje z wychowawcami klas;
   11) współpracuje z właściwymi instytucjami w celu wspierania najsłabszych i potrzebujących pomocy uczniów;
   12) indywidualizuje pracę, motywuje uczniów do udziału w konkursach i życiu kulturalnym szkoły;
   13) wykonuje zadania związane z diagnozowaniem osiągnięć uczniów;
   14) wykonuje czynności administracyjne, w tym rzetelnie i na bieżąco prowadzi dokumentację przebiegu nauczania oraz inną dokumentację szkolną związaną z realizowanymi zadaniami;
   15) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, w zebraniach rady pedagogicznej i w pracach zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektora szkoły;
   16) rzetelnie i terminowo wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz zlecone przez dyrektora szkoły;
   17) przestrzega przepisów ppoż., BHP, regulaminów oraz zarządzeń dyrektora szkoły;
   18) przestrzega zasad ochrony informacji niejawnych;
   19) dba o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne.
  8. Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:
   1. sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów (stan szyb w oknach, instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.);
   2. w trakcie trwania lekcji/zajęć nie pozostawia uczniów bez opieki;
   3. w trakcie przerw aktywnie pełni dyżur według ustalonego harmonogramu;
   4. zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;
   5. wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych;
   6. w trakcie kontaktów bieżących z uczniami zawsze reaguje na wszelkie przejawy zachowań, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów.
  9. W zależności od wymiaru pracy, w ramach godziny dostępności prowadzić konsultacje dla uczniów, wychowanków i rodziców. W tym czasie nie mogą odbywać się zajęcia dydaktyczne, świetlicowe czy z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogocznej.

 

§ 35. Zadania wychowawców klas

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. W uzasadnionych przypadkach (zmiany organizacyjne, kadrowe lub inne) dyrektor może powierzyć wychowawstwo innemu nauczycielowi.
 5. Nauczyciel wychowawca realizuje zadania statutowe, a w szczególności:
 1. Otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: różne formy życia zespołowego rozwijające uczniów i ingerujące klasę.
 2.  Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi  i koordynując ich działania wychowawcze.
 3. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 1. Poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
 2. udzielania pomocy uczniom, którzy jej potrzebują
 3. uzyskania pomocy w zakresie wychowania uczniów,
 4. włączenia ich w sprawy życia szkoły.
 1. Systematycznie sprawdza i wyjaśnia przyczyny nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych.
 1. Usprawiedliwienie nieobecności polega na przedstawieniu pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie  może być podpisane przez jednego z rodziców/prawnych opiekunów. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie/ oryginał lub kopia/ lub telefoniczne wyjaśnienie nieobecności ucznia. Usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć  w terminie do 7 dni od momentu stawienia się na zajęcia.
 2. ostateczna decyzja o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach szkolnych należy do wychowawcy.
 3. w przypadku większej ilości godzin nieusprawiedliwionych wychowawca jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z rodzicami bądź opiekunami prawnymi  i wyjaśnienia przyczyn.
 1. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb, trudności oraz zainteresowań uczniów, organizując odpowiednie formy tej pracy.
 2. Wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. W pracy swej wychowawca otrzymuje pomoc ze strony dyrekcji szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji.
 4. Nie rzadziej niż raz w semestrze wychowawcy udzielają rzetelnej informacji na temat osobowości ich dziecka i jego zachowania i postępów w nauce.
 5. Zaznajamiają rodziców z podstawami programowymi i wymaganiami edukacyjnymi osiągnięć uczniów.
 6. Organizują imprezy wewnątrzszkolne i prowadzą zajęcia otwarte z udziałem rodziców.
 7. Wychowawcy podejmują działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

§ 36. 1. Szkoła prowadzi sekretariat, do którego zadań należy w szczególności:

 1. Organizowanie oraz załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem  i techniczną obsługą korespondencji,
 2. Ewidencjonowanie korespondencji,
 3. Prowadzenie składnicy (archiwum) akt szkoły,
 4. Prowadzenie dokumentacji osobowej nauczycieli.
 1. Ewidencję korespondencji, jej klasyfikację oraz zasady przechowywania akt archiwalnych reguluje odpowiednie zarządzenie.

 

§ 37. Zadania fizjoterapeuty

 1. Wykonywanie masażu klasycznego, leczniczego zgodnie z wymogami wiedzy medycznej oraz zaleceniami lekarzy specjalistów.
 2. Wykonywanie zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem różnych metod fizjoterapii oraz dostępnego sprzętu, m.in. kąpieli wirowych kończyn dolnych wg obowiązujących zasad.
 3. Realizowanie zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego dotyczących aparatu ruchu.
 4. Dokonywanie bieżącej diagnozy stanu uczniów oraz planowanie dalszej pracy poprzez opracowywanie celów.
 5. Prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych usprawniających kondycję psychoruchową uczniów.
 6. Współpraca z nauczycielami, wychowawcą i innymi specjalistami zatrudnionymi  w szkole (logopeda, psycholog) w celu pełnej realizacji zaleceń zawartych   w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.
 7. Prowadzenie dokumentacji dla uczniów objętych terapią, w szczególności: dziennik zajęć, cele pracy, zalecenia do dalszej pracy, sprawozdania z prowadzonej terapii.
 8. Popularyzacja zachowań prozdrowotnych.
 9. Przestrzeganie bezpieczeństwa uczniów podczas ćwiczeń i zabiegów.
 10. Czuwanie nad czystością sprzętu fizjoterapeutycznego, wentylacją pomieszczeń,  w których prowadzona jest terapia.
 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

 

§ 38. Zadania psychologa

1. Do zadań psychologa w szkole należy w szczególności:

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie  i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.

3)  Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  i młodzieży.

5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

8) Wspieranie nauczycieli i specjalistów w:

 1. Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. Udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a w szczególności wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego oraz  organizowanie poradnictwa dla rodziców – rozmowy wspierające, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

§ 39. Zadania logopedy

1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

1) Diagnozowanie logopedyczne w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) Realizowanie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń;

4) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

5) Wspieranie nauczycieli, innych specjalistów w:

 1. Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. Udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a w szczególności: udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u uczniów wymagających pomocy logopedycznej, a także organizowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla nauczycieli, rodziców  i opiekunów dotyczących zaburzeń rozwoju mowy.

6) Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, opracowywanie opinii   logopedycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 40. Zadania pomocy nauczyciela

 1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do uczniów                               

i wychowanków zlecane przez nauczyciela oddziału lub grupy rewalidacyjno – wychowawczej oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć uczniów w ciągu dnia,

a mianowicie:

 1. pomoc nauczycielom w organizowaniu i realizowaniu lekcji i zajęć;
 2. spełnianie w stosunku do uczniów czynności obsługowych w toalecie, podczas posiłków, w szatni itp.;
 3. pełnienie dyżuru podczas przerw śniadaniowych i obiadowych;
 4. sprawowanie opieki w autobusie podczas dowozu uczniów do szkoły i w drodze powrotnej;
 5. utrzymywanie ładu i porządku w przydzielonej klasie.
  1. Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz o zabezpieczenie mienia szkoły,a w szczególności:
 1. czuwanie nad bezpieczeństwem, zdrowiem i estetycznym wyglądem uczniów  i wychowanków;
 2. pomoc nauczycielom w ubieraniu i rozbieraniu uczniów i wychowanków w klasie i w szatni;
 3. pomoc w opiece nad uczniami i wychowankami podczas spacerów i wycieczek;
 4. czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków;
 5. przygotowanie do posiłków,  pomoc w czasie spożywania posiłków przez uczniów wychowanków;
 6. opieka nad uczniami i wychowankami w klasie;
 7. czuwanie nad należytą higieną uczniów i wychowanków, w tym pomoc przy czynnościach higienicznych w łazience;
 8. usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu uczniów lub wychowanków. Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe, zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły;
 9. otaczanie ucznia lub wychowanka opieką od chwili przejęcia od osoby przyprowadzającej do Szkoły lub od momentu przejęcia z autobusu oraz do momentu odebrania ucznia przez rodzica lub przejęcia go przez opiekuna  w autobusie.
 10. czuwanie nad bezpieczeństwem w szatni i innych pomieszczeniach do niej prowadzących.

 

§ 41. Zakresy zadań innych pracowników zatrudnionych w szkole na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny.

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA,KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

 

§ 42. 1. Dokument określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Szkole Podstawowej oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz                       

z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu po szkole podstawowej.

 

§ 43. Ocenianie  uczniów

 1. Ocenianiu podlegają:
 1. Zmiany rozwoju ucznia w zdobywaniu wiadomości i umiejętności zawartych  w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym;
 2. Zachowanie ucznia.
 1. Oceny dokonuje się na podstawie:
 1. Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;
 2. Obserwacji;
 3. Wytworów pracy;
 4. Konsultacji z rodzicami.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz realizowanego                    w szkole indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§ 44. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach  oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  o postępach w tym zakresie;
 2. Wdrażanie uczniów do samooceny;
 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
  1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. diagnozę aktualnego poziomu rozwoju oraz sporządzanie na jej podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;
 2. ocenianie bieżące odbywa się poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych i negatywnych czytelnych i zrozumiałych dla ucznia;
 3. ocenianie zachowania, które określa, w formie pisemnej, stopień przyswojenia zasad wychowawczych ujętych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 4. monitorowanie rozwoju uczniów poprzez obserwację i nanoszenie na bieżąco uwag dotyczących obserwowanych zmian, w szczególności również poprzez ewaluację indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;
 5. ustalanie, w formie opisowej, semestralnej oceny klasyfikacyjnej podsumowującej osiągnięcia ucznia z zajęć edukacyjnych oraz rewalidacyjnych określonych w programie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
 6. ustalanie, w formie opisowej, rocznej oceny klasyfikacyjnej podsumowującej osiągnięcia ucznia z zajęć edukacyjnych oraz rewalidacyjnych określonych   w programie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
 7. gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji o uczniach;
 8. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 45. 1. Ocena opisowa posiada następujące cechy:

 1. Jest podsumowaniem konkretnej pracy z uczniem w określonym przedziale czasowym,
 2. jest indywidualna, nie może przybierać postaci schematu,
 3. zawiera opis osiągniętego poziomu w porównaniu z poziomem ocenianym poprzednio,
 4. ocenia przebieg postępów ucznia w stosunku do jego możliwości,
 5. jest oceną pozytywną, musi jednak obiektywnie opisywać ucznia, by rodzice nie wytworzyli sobie fałszywego obrazu dziecka,

2.Ocena opisowa wpisana przez wychowawcę klasy do arkusza ocen i na świadectwie promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły – wpisana jest w formie skróconej.

 

§ 46. 1. Ocena z religii ustalana jest przez katechetę w formie stopnia, w następującej skali:

1 – niedostateczny

2 – dopuszczający

     3 – dostateczny

     4 - dobry

     5 - bardzo dobry

     6 – celujący

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 47. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

2.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 48. Klasyfikowanie uczniów

 1. Organizacja klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
 1. Semestr pierwszy – trwa od września do stycznia,
 2. Semestr drugi – trwa od lutego do czerwca.
 1. Semestr pierwszy i drugi zakończone są dokonaniem Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Uczniów.
 1. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualą w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub ucznia z autyzmem polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych lekcji/zajęć określonych w ramowym programie nauczania z uwzględnieniem realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, oraz na podsumowaniu zachowania ucznia i realizacji planu wychowawczo - profilaktycznego.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się pod koniec pierwszego semestru.
 3. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się pod koniec roku szkolnego.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.
 5. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej (semestralnej) lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym programie nauczania.
 6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest ostateczna.

 

§ 49. Promowanie uczniów

 1. Uczniowie kończący daną klasę otrzymują świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej, a uczniowie kończący szkołę - świadectwo ukończenia szkoły.
 2. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z autyzmem promuje się  do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody (pisemnego oświadczenia) rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy, Rada Pedagogiczna może postanowić o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej.
 4. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia Rada Pedagogiczna, na zakończenie klasy programowo najwyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 5. Wyniki klasyfikacji, promocji i decyzje o ukończeniu szkoły podejmuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę każdego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami).

 

§ 50.Kwestie nieuregulowane w niniejszym statucie określa dokument:

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

 

ROZDZIAŁ IX

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, W TYM PRZYPADKI, W KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONY Z LISTY UCZNIÓW SZKOŁY

 

§ 51. Prawa uczniów

 1. Prawo do znajomości swoich praw
 1. Prawo do wiedzy, na miarę swoich możliwości, o prawach oraz środkach, jakie przysługują uczniom w przypadku naruszenia ich praw;
 2. Na władzach szkoły spoczywa obowiązek dostarczenia uczniom, na miarę ich możliwości, podstawowych informacji na temat ich praw.
 1. Prawo do nauki
 1. Uczeń ma prawo do swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne. Zakazane jest ograniczanie tego prawa poprzez wypraszanie ucznia z klasy lub nie wpuszczanie go do sali lekcyjnej z jakiegokolwiek powodu.
 2. Uczeń ma prawo do pomocy w nauce.
 3. Uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Prawo do wolności religijnej lub przekonań
 1. Według Konwencji o Prawach Dziecka i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dziecko ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, przy czym rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzystaniem przez nie z przysługującej wolności.
 2. Uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
 3. Każdy uczeń musi być tak samo traktowany niezależnie od wyznawanej religii.
 4. Każdy uczeń ma  prawo uczęszczać na lekcje religii, która jest organizowana przez szkołę na życzenie rodziców lub uczniów, z tym że uczniowie pełnoletni sami decydują o udziale w tych lekcjach.
 5. Ocena z religii jest ocena z przedmiotu nadobowiązkowego i mimo, iż jest umieszczona na świadectwie, nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.
 6. Uczniowie nie mogą być zmuszani do uczestniczenia w obrzędach religijnych, jak również nie można im tego zakazać. Nie mogą być też dyskryminowani z powodu uczęszczania lub nieuczęszczania na lekcje religii.
 1. Prawo do wolności wypowiedzi
 1. Każdemu uczniowi przysługuje wolność wypowiadania poglądów  i opinii.
 2. Uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi.
 3. Uczeń ma prawo, o ile nie narusza dobra innych osób, do kontrowersyjnych poglądów i opinii niezgodnych z kanonem nauczania, co nie zwalnia go jednocześnie od znajomości treści przewidzianych materiałem nauczania.
 1. Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej
 1. Każdy uczeń ma prawo do poszanowania jego godności.
 2. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 3. Poszanowanie godności osobistej ucznia wymaga od nauczyciela nie tylko powstrzymywania się od poniżającego traktowania lub karania, ale także ochrony jego życia prywatnego, rodzinnego i tajemnicy korespondencji.
 4. Wszelkie działania służące ośmieszaniu ucznia również naruszają jego godność. Dotyczy to także obraźliwego zwracania się do uczniów.
 1. Prawo do ochrony prywatności ucznia
 1. Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego.
 2. Wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego uczniów(sytuacji materialnej, stanu zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny itp.) znane wychowawcy, czy innym pracownikom szkoły nie mogą być rozpowszechniane.
 3. Publiczne komentowanie sytuacji rodzinnej, społecznej czy osobistej ucznia jest zabronione.
 4. Uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji. Czytanie lub publiczne odczytywanie listów ucznia, bez jego zgody, jest naruszeniem prawa do tajemnicy korespondencji.
 1. Prawo do ochrony zdrowia
 1. Uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki: między innymi ławki szkolne muszą być dostosowane do wzrostu dziecka, jego możliwości psychofizycznych.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczniów powinien być ustalony z uwzględnieniem:
 1. równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach w tygodniu;
 2. różnorodność zajęć w każdym dniu.
 1. Uczeń ma prawo do odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych. W przypadku braku możliwości zapewnienia minimalnej temperatury w salach lekcyjnych (+ 15º C) dyrektor szkoły zawiesza czasowo zajęcia szkolne.
 2. Uczeń ma prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.            
 1. Prawo do równego traktowania wobec prawa szkolnego
 1. Uczeń ma prawo być jednakowo oceniany i traktowany bez względu na jego wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia (dobry – słaby).
 2. Uczeń ma prawo być jednakowo traktowany w sytuacji konfliktu, powinien mieć możliwość dowiedzenia swoich racji.
 1. Prawo proceduralne
 1. Uczeń ma prawo do odwoływania się od decyzji wychowawcy, nauczyciela, rady pedagogicznej i dyrektora.
 2. Statut szkoły określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
 3. Niedopuszczalne jest stosowanie kar, które nie są zapisane w statucie oraz kar, które  w momencie dokonania przewinienia nie były w nim umieszczone.
 4. Wymierzenie każdej kary bez dania uczniowi możliwości obrony jest naruszeniem prawa do obrony i może stanowić podstawę do uchylenia kary.

 

§ 52. Obowiązki uczniów

 1. Uczeń ma obowiązek:
 1. Punktualnego przybywania i aktywnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych;
 2. Właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych i innych;
 3. Usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
 4. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego:
 1. właściwego  zachowania wobec nauczycieli i innych  pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;
 2. przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności;
 3. szanowania poglądów i przekonań innych;
 4. szanowania godności i wolności drugiego człowieka;
 1. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.
 2. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz oraz na zewnątrz.
 3. Dbania o książki i przybory szkolne.
 4. Nie korzystania podczas zajęć lekcyjnych z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 5. Podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz poleceniom pracowników szkoły.

§53. Obowiązki wychowanków ośrodka  rewalidacyjno – wychowawczego

 1. Wychowanek Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego ma obowiązek:
 1. uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych;
 2. poszanowania pomieszczeń szkolnych i pomocy dydaktycznych;
 3. współdziałania na zasadzie współpartnerstwa lub pomocy.

 

§ 54. Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów

 1. Skreślenia z listy uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy dokonuje dyrektor szkoły, na podstawie podjętej przez radę pedagogiczną uchwały, zainicjowanej na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela, po konsultacji z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w oddziale, w którym uczeń się uczy. Podstawę do skreślenia ucznia z listy stanowi w szczególności:
 1. picie alkoholu, posiadanie, zażywanie lub rozpowszechnianie narkotyków na terenie szkoły;
 2. agresywne zachowanie się wobec nauczycieli i pracowników szkoły;
 3. dokonanie kradzieży;
 4. świadome niszczenie mienia szkoły;
 5. dezorganizacja zajęć w szkole;
 6. fałszowanie dokumentacji;
 7. absencja na zajęciach szkolnych bez usprawiedliwienia przez kolejnych 30 dni począwszy od dnia rozpoczęcia nauki;
 8. działania mogące stworzyć zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów i pracowników szkoły specjalnej (posiadania na terenie szkoły niebezpiecznych substancji, narzędzi, broni itp.).
 1. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), drugi egzemplarz pozostaje w aktach.
 2. Uczeń ma prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Lubelskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem dyrektora szkoły.
 3. Wykonanie decyzji jest możliwe po upływie 14 dni na wniesienie odwołania, które biegnie od momentu doręczenia decyzji uczniowi lub rodzicowi (opiekunowi prawnemu), za wyjątkiem nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

 

§ 55. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, zainteresowany uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może złożyć skargę w formie ustnej lub pisemnej odpowiednio do:
 1. wychowawcy klasy;
 2. innego nauczyciela pracującego z uczniem;
 3. dyrektora szkoły;
 4. zastępcy dyrektora szkoły

    w terminie nie później niż 7 dni od zaistniałej sytuacji.

 1. O wyniku rozpatrzenia skargi uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) powinien być poinformowany w ciągu14 dni od wpłynięcia skargi.

 

ROZDZIAŁ X

§ 56. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia  zastrzeżeń do przyznanej nagrody

 1. Ucznia można nagrodzić za:
 1. osiągnięcia uzyskiwane w nauce, w różnych konkursach, udział w przeglądach twórczości osób z niepełnosprawnością, zawodach sportowych i innych;
 2. wzorowe zachowanie i postawę wobec obowiązków szkolnych;
 3. pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 1. Rodzaje nagród:
 1. pochwała wychowawcy wyrażona w obecności całej klasy;
 2. pochwała dyrektora wyrażona w obecności całej społeczności szkolnej;
 3. list pochwalny od wychowawcy lub dyrektora;
 4. dyplom uznania;
 5. nagroda rzeczowa.
 1. O przyznaniu uczniowi nagrody szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców.
 2. Obowiązek ten wypełnia wychowawca klasy.
 3. Przyjmuje się tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:

1) W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody uczeń może złożyć uzasadniony pisemny wniosek do dyrektora szkoły; w przypadku nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły – do organu prowadzącego szkołę;

2) Wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) rozpatruje niezwłocznie w terminie do trzech dni;

3) Dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) uwzględnia wnioseki podejmuje kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo oddala wniosek, uzasadniając go poczynionymi ustaleniami.

 

ROZDZIAŁ XI

RODZAJE KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW ORAZ TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD KARY

 

§ 57. 1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę.

2. Sposób karania powinien być dostosowany do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.

 1. Wobec ucznia nie można zastosować kar naruszających jego nietykalność i godność osobistą.
 2. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu ustala się następujące kary dla ucznia:
 1. upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela;
 2. pisemne powiadomienie rodziców o zachowaniu ucznia;
 3. pozbawienie funkcji pełnionych w klasie;
 4. zakaz udziału w konkursach, imprezach i wycieczkach szkolnych, z wyjątkiem imprez

i wycieczek programowych;

 1. zakaz posiadania przez ucznia telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły w przypadku złamania zakazu korzystania z nich podczas trwania lekcji.
 2. upomnienie dyrektora.
 3. nagana dyrektora udzielona w obecności rodziców.
 1. Przy zastosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia,  rodzaj  i  stopień  naruszonych obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,  dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  ciążących  na  nim obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze   i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.
 2. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
 3. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innej osobie, jest zobowiązany do jej przeproszenia i zadośćuczynienia.
 4. Uczeń (jego rodzice), którego umyślne postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły, zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
 5. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
 6. O zastosowaniu wobec ucznia kary, szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców.
 7. Obowiązek ten wypełnia wychowawca klasy.
 8. Od nałożonej wobec ucznia kary, jego rodzicom przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.
 9. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

 

§ 58. 1. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu do organu (osoby), który udzielił kary.

 1. Rozpatrzenie odwołania winno nastąpić w terminie trzech dni od dnia jego wpłynięcia.
 2. W wyniku rozpatrzenia odwołania karę się uchyla lub podtrzymuje (w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem).

 

ROZDZIAŁ XII

SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU

 

§ 59. 1. W Zespole Szkół działa Szkolne Koło Wolontariatu.

2. Opiekę nad kołem sprawują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Zespołu Szkół.

3. Do zadań Szkolnego Koła Wolontariatu należy:

    1) przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego

i  lokalnego;

    2) zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu;

    3) rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności;

    4) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

    5) promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym;

    6) stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.

4. Szkolne Koło Wolontariatu działa w oparciu o regulamin.

ROZDZIAŁ XIII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 60. 1. Jednostki oświatowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych używają tablic  i pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Szkoła  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła posiada ceremoniał szkolny i logo.
 4. Podczas uroczystości rozpoczęcia i zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych, jest odtwarzany i śpiewany hymn Polski.
 5. We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć dydaktycznych,

w sekretariacie oraz gabinecie dyrektora szkoły jest zawieszone godło Polski.

 1. Postanowienia statutu obowiązują całą społeczność szkoły.

 

§ 61. 1. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie Zespołu Szkół Specjalnych jest Rada Pedagogiczna.

 1. Zmiany do postanowień niniejszego statutu wprowadza się poprzez jego nowelizację na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły.
 2. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie obwieszczenia.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych powyższym statutem, zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy.

 

§ 62. Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju wprowadzono uchwałą rady  pedagogicznej   nr 134/2022/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r. Statut obowiązuje od dnia podpisania.

 

                                                                                                 

..……………………..………….

                 / dyrektor/