Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

PROGRAM WŁASNY - ZAJĘCIA TEATRALNE

Z ELEMENTAMI DRAMY

„Teatr to sztuka, która uczy nas ,że każdy człowiek ma swój głos i warto go wysłuchać.”

Agata Kulesza

 

Teatr w życiu dziecka jest ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój osobowości, aktywności i twórczości. Teatr uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, rozwijają zainteresowania, wzmacniają poczucie własnej wartości.

Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy. Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, stanowią uzupełnienie treści programowych, sprzyjają poszerzaniu  i utrwalaniu wiadomości.

Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział we wszelkiego rodzaju inscenizacjach, przedstawieniach, grach dramowych. Poprzez zabawę w aktorów zaspakajają swoje potrzeby takie jak: chęć działania, pragnienie akceptacji w grupie, poczucie sukcesu. Uczestniczenie w zajęciach teatralnych dostarcza im wielu wrażeń, stwarza dobrą atmosferę grupową, spełnia funkcję terapeutyczną, a przy tym jest wspaniałą zabawą. Dzięki takim zajęciom otwierają się emocjonalnie, uwrażliwiają, teatr umożliwia im wyrażanie siebie, staje się sposobem na komunikowanie się z otoczeniem.

 

 

CHARAKTERYSTYKA GRUPY:

 

Zajęcia prowadzone będą dla grupy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem.

Spotkania będą odbywać się regularnie – we wtorki, w godzinach 10.35 – 11.20.

Zajęcia prowadzić będą nauczyciele - Elżbieta Kłosek, Ewa Rzeźnik. Osoby pomagające przy realizacji zajęć to pomoce nauczyciela.

 

 

REALIZOWANE ZAŁOŻENIA I CELE:

 

CELE OGÓLNE:

 

 1. Wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata.
 2. Rozbudzanie zainteresowań teatralnych uczniów.
 3.  
 4. Kształtowanie osobowości, wrażliwości emocjonalnej i estetycznej, koncentracji i wyobraźni.
 5. Branie udziału w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.
 6. Stymulowanie aktywności dzieci poprzez wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości.
 7. Integrowanie zespołu teatralnego.
 8. Trenowanie mowy, pamięci, myślenia i obserwacji poprzez ćwiczenia.
 9. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, zdolności i zachowań twórczych.

 

Realizacja celów odbywać się będzie poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy stosowane podczas zajęć, takie  jak: improwizacja, inscenizacja, drama, ćwiczenia dykcyjne, mimiczne, ruchowe, śpiew,  gra aktorska, prace plastyczne /projektowanie i udział w tworzeniu scenografii, kostiumów, zaproszenia, plakatu. Uczniowie będą mieć zapewniony kontakt ze sztuką, poprzez wyjazdy do teatrów, domów kultury, oglądanie spektakli grup teatralnych występujących na terenie szkoły. Organizowane będą wystawki prac teatralnych.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

 

Uczestnik zajęć teatralnych:

 • rozumie pojęcia związane z teatrem i wprowadza je do czynnego słownictwa,
 • zna różnorodne formy teatralne,
 • aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym,
 • włącza się aktywnie do pracy nad przygotowaniem kostiumów, dekoracji, rekwizytów,
 •  
 • rozumie treść przeczytanego utworu,
 • potrafi współdziałać w grupie,
 • umiejętnie radzi sobie w sytuacjach trudnych,
 • działa w sposób jak najbardziej samodzielny i twórczy,
 • uczestniczy w życiu szkolnym i społecznym,
 • rozumie odrębność innych i potrafi ją uszanować,
 • wykazuje się kulturą w odbiorze sztuki,
 • wyraża w sposób werbalny i niewerbalny różnorodne emocje,
 • dba o estetyczne wykonanie scenografii, rekwizytów, zaproszeń, plakatów,
 • stara się wejść w przydzieloną mu rolę.