Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Dzięki pilotażowemu Programowi "Rehabilitacja 25 plus" ogłoszonemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Biłgorajski pozyskał środki finansowe na realizację działań mających na celu wypracowanie rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju od miesiąca listopada 2018 r. do końca roku szkolnego 2020/2021 na terenie szkoły realizuje program „Rehabilitacja 25 plus”.

Dla kogo przeznaczony jest Program "Rehabilitacja 25 plus"?

Zgodnie z założeniami PFRON i wytycznymi obowiązującymi w programie, beneficjentami zajęć są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Co robimy w ramach programu "Rehabilitacja 25 plus"?

W ramach Programu zaplanowano udzielanie wsparcia w zakresie:

 • usług opiekuńczych,
 • udziału w zajęciach usprawniających, rozwijania zainteresowań;
 • pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 • poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
 • działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
 • dofinansowanie transportu.

Realizację programu pilotażowego rozpoczęliśmy 6 osobową grupą naszych absolwentów. W 2021 r. wsparciem objętych było 8 absolwentów ORW i SPdP.

 • Rehabilitacja 25 plus - realizacja programu pilotażowego w latach 2018 - 2021
 • Rehabilitacja 25 plus - realizacja programu pilotażowego w latach 2018 - 2021

Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej

Zajęcia mają na celu zwiększenie sprawności manualnej i intelektualnej oraz zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej. Służą utrwalaniu już nabytych i nauki nowych umiejętności i sprawności. Pomagają rozwijać zainteresowania i pasje oraz odreagowywać napięcia i emocje. Realizowane są w formie zajęć terapeutycznych i praktycznych.

 • Arteterapia – wykonujemy prace plastyczne, techniczne i dekoratorskie. Malujemy farbami, kredkami, wyklejamy, ozdabiamy wykonane prace. Poznajemy i stosujemy różne techniki dekoracyjne: decoupage, powertex, string art, transfer itp.
 • Muzykowanie – słuchamy muzyki, wspólnie bawimy się przy muzyce oraz relaksujemy się.
 • Zajęcia praktyczne – wykonujemy prace modelarsko - stolarskie, dekoratorskie, kulinarne.

Aktywny udział w zajęciach zapewnia poczucie własnej wartości i sensu życia oraz eliminuje monotonię dnia codziennego i pozwala zapomnieć o własnych ograniczeniach. Praca w grupie  motywuje uczestników do wykonywania określonych zadań i daje dużo radości.

 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej
 • Rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Zajęcia odbywają się w formie zajęć praktycznych w oparciu o techniki aktywne i warsztatowe: praca w małej grupie, scenki sytuacyjne, spotkanie integracyjne, okolicznościowe i tematyczne, kulinarne, zajęcia terapeutyczne i zabawowe oraz z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Ważnym elementem są zajęcia sensoryczne i relaksacyjne w Sali Doświadczania Świata.

Zajęcia pomagają w przezwyciężeniu problemu niepełnosprawności, motywują, edukują, wspierają i wzmacniają poczucie własnej wartości jako osoby aktywnej i społecznie użytecznej. Podtrzymują kondycję psychofizyczną uczestników poprzez udział w aktywności fizycznej np. spacery i wycieczki oraz kondycję intelektualną poprzez np.  rozmowy, czytanie książek, gry i inne zajęcia terapeutyczne. 

 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

USPRAWNIANIE FIZYCZNE

Zajęcia mają formę ruchowo – rekreacyjną, z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, programów aktywności M.i Ch. Knillów, ćwiczeń ogólnorozwojowych, sprawności manualnej, aerobowych, równoważnych, oporowych, ćwiczeń na przyrządach fitness, gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, spacerów kondycyjnych, elementów masażu. Zajęcia są również realizowane w Sali Integracji Sensorycznej ZSS oraz Sali Doświadczania Świata z wykorzystaniem posiadanych zasobów, uzupełnionych o pomoce zakupione w ramach Projektu.

Proponowane ćwiczenia wpływają korzystnie na aktywność i podtrzymywanie sprawności funkcjonalnej, rozwój ruchowy, prawidłową postawę ciała, usprawnianie chodu jak również zapobiegają i przeciwdziałają przykurczom, wadom postawy oraz dysfunkcjom narządów ruchu.

Kondycja psychofizyczna uczestników podtrzymywana jest także poprzez zachęcanie i towarzyszenie w aktywności fizycznej np. spacery i wycieczki.

 • USPRAWNIANIE FIZYCZNE
 • USPRAWNIANIE FIZYCZNE
 • USPRAWNIANIE FIZYCZNE
 • USPRAWNIANIE FIZYCZNE
 • USPRAWNIANIE FIZYCZNE
 • USPRAWNIANIE FIZYCZNE
 • USPRAWNIANIE FIZYCZNE
 • USPRAWNIANIE FIZYCZNE
 • USPRAWNIANIE FIZYCZNE
 • USPRAWNIANIE FIZYCZNE
 • USPRAWNIANIE FIZYCZNE

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Zajęcia mają na celu utrzymanie i rozwój umiejętności w zakresie funkcjonowania intelektualnego i społeczno-emocjonalnego oraz wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej beneficjentów.

W zależności od potrzeb i możliwości uczestników obejmują stymulację zmysłową, rozwijanie świadomości własnego ciała, zwiększanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych, naukę radzenia sobie z emocjami i stresem. Rozwijane są umiejętności społeczne związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji interpersonalnych oraz przygotowaniem do pełnienia ról społecznych, w tym rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Udzielana jest pomoc i wzmacniana aktywność w organizowaniu i spędzaniu czasu wolnego zgodnie z możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami.

Stosowane są treningi relaksacji, samoobsługi, treningi komunikacji, stymulacja polisensoryczna, kształtowanie somatognozji, elementy biblioterapii, chromoterapii, aromaterapii, arteterapii. W zależności od potrzeb beneficjentom udzielana jest pomoc, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.

Zajęcia są dla uczestników okazją do przeżywania wielu pozytywnych emocji, budowania relacji koleżeńskich i przyjacielskich w atmosferze zrozumienia, zaufania, i akceptacji oraz doświadczania radości z działania, niezbędnej każdemu człowiekowi do codziennego funkcjonowania.

 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Rok szkolny 2018/2019

 • Rok szkolny 2018/2019
 • Rok szkolny 2018/2019
 • Rok szkolny 2018/2019
 • Rok szkolny 2018/2019
 • Rok szkolny 2018/2019
 • Rok szkolny 2018/2019
 • Rok szkolny 2018/2019
 • Rok szkolny 2018/2019
 • Rok szkolny 2018/2019
 • Rok szkolny 2018/2019
 • Rok szkolny 2018/2019
 • Rok szkolny 2018/2019
 • Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2019/2020

 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020
 • Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2020/2021

 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021
 • Rok szkolny 2020/2021