Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

PROGRAM ,,OTWARTE  DRZWI”, wspierający uczniów szkoły przysposabiającej do pracy w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy.

 

opracowany  na lata 2022-2024

Ideą przewodnią programu jest wspieranie uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w procesie przechodzenia z edukacji w  rzeczywistość pracy, oraz udzielenie pomocy w rozwoju cech potrzebnych na stanowisku pracy. Program zakłada, że uczestnicy nabędą pewne umiejętności emocjonalno-społeczne, które ułatwią im funkcjonowanie w środowisku pracy. Program ma także na celu wzmocnienie wiary uczniów w posiadane możliwości.

 

CELE PROGRAMU:

- poszerzanie wiedzy i doświadczeń młodzieży tak, by mogła ona w przyszłości znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce pracy - określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, temperamentu, zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności,

- wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności, które pomogą mu podjąć decyzję: czy chce pracować oraz w jaki sposób?

W Programie przez „pracę” rozumiemy aktywność realizowaną w zależności od możliwości osoby w różnych środowiskach, czyli np. w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy,  oraz na chronionym bądź otwartym rynku pracy. Jest to także pomoc rodzicom, sąsiadom, kolegom.

 

ADRESACI PROGRAMU

• uczniowie szkoły przysposobaiającej do pracy

Podstawowym założeniem jest przeświadczenie, że program powinien stanowić uzupełnienie  do tematyki już istniejącej w programach edukacyjnych ( IPET ) oraz przeświadczenie, że w jego realizację muszą być włączeni wszyscy tworzący środowisko edukacyjno-wychowawcze: uczeń, nauczyciele, rodzice.

 

REALIZACJA PROGRAMU:

Założenia programu realizowane będą poprzez: rozwijanie wiedzy o sobie, kształtowanie umiejętności potrzebnych do budowania relacji z innymi oraz dostarczenie uczniom wiedzy w zakresie funkcjonowania w sytuacji pracy, spotkanie z doradcą zawodowym, praktycznym poszukiwaniem pracy za pośrednictwem RUP w Biłgoraju, odwiedzenia małych zakładów pracy, lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników celem odbycia ,,mini praktyk”.

I. Przystosowanie w obszarze relacji do Ja; rozwijanie wiedzy o sobie.

Tematy zajęć:

 • Mam marzenia
 • Wiem, jaki jestem
 • Ja i moje emocje
 • Mam ciekawe zainteresowania
 • Planuję swoją przyszłość.

W trakcie tych zajęć uczeń  stawał się bardziej świadomy swych marzeń i planów życiowych, uczył się nazywać swoje emocje i poznawał sposoby ich kontrolowania, budował wiedzę o swych mocnych i słabych stronach oraz rozwijał swoje zainteresowania.

II. Przystosowanie w obszarze relacji Ja-Inni; kształtowanie umiejętności potrzebnych do budowania relacji z innymi ludźmi.

 Tematy zajęć:

 • Dbam o kulturę osobistą
 • Umiem porozumiewać się z innymi
 • Potrafię współpracować z innymi
 • Potrafię radzić sobie ze stresem.

W trakcie tych zajęć uczeń  rozwijał umiejętności zachowania się w relacjach społecznych, pracował nad umiejętnościami komunikowania się, współpracy, rozwijał umiejętności radzenia sobie sytuacjach konfliktowych i stresowych.

 

 

Program opracowały:

Urszula Ostrowska, Bożena Łuszczek, Magdalena Kinal

 

 • Program ,,Otwarte Drzwi”
 • Program ,,Otwarte Drzwi”
 • Program ,,Otwarte Drzwi”
 • Program ,,Otwarte Drzwi”
 • Program ,,Otwarte Drzwi”
 • Program ,,Otwarte Drzwi”
 • Program ,,Otwarte Drzwi”
 • Program ,,Otwarte Drzwi”
 • Program ,,Otwarte Drzwi”
 • Program ,,Otwarte Drzwi”