Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr123/2022/2023 rady pedagogicznej

Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju

z dnia 30 sierpnia  2023  r.

 

STATUT OŚRODKA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH 

w Biłgoraju

 

      SPIS TREŚCI  :

 

ROZDZIAŁ    I      Postanowienia ogólne …………………….……………..….…….…str.3 

ROZDZIAŁ    II     Cele i zadania Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego wynikające z przepisów prawa …………………………………………………………………...….….str.3

Cele Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego..…………………….…....….…str.3

Zadania Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego ………………….….…..…..str.4

ROZDZIAŁ   III    Sposoby wykonywania celów i zadań Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego ……………………………………………………………………..……str.5

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej………....…...str.5

Organizacja opieki nad wychowankami..………………………….…………..…..str. 8

ROZDZIAŁ   IV   Organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi……………………………………………..…………...…str.8

ROZDZIAŁ    V   Organizacja pracy w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym .......str.9

Organizacja biblioteki………………………….…….………………..…………..str.10

Zajęcia świetlicowe…………………………………………….………………….str.10

Organizacja stołówki………………………………………………………………str.10

Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły………….str.10

Przedłużenie okresu nauki…………………………………………..…….………str.11

Arkusz organizacji szkoły…………………………………………………………str.11

Organizacja kształcenia uczniów z niepełnosprawnością…………..….….………str.11

Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne…………………………….str.12

Organizacja indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży………………………str.15

ROZDZIAŁ   VI    Organizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych………………str. 15

Indywidualne programy zajęć…………………….……………………………….str.16

Dokumentacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim…………………………..str.17

ROZDZIAŁ   VII   Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły…...........….str.18

ROZDZIAŁ    VIII  Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów……………………………….……………………………str.18

Ocenianie wychowanków…………………………………………..…...……...…str.18

Klasyfikowanie wychowanków………………………….…………….….….…...str.20

Promowanie wychowanków………………………………….…..……….………str.21

ROZDZIAŁ   IX    Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły….............................................................................. str. 21

Prawa uczniów…………………………………………………….………….…..str.21

Obowiązki uczniów……………………………………………………………….str.21

Obowiązki wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego..………str.21

Przypadki, w których wychowanek może zostać skreślony z listy wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego….………………………..……..….str.21

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia…………………...…str.22

ROZDZIAŁ   X     Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody…………………..…………….……….str. 22

ROZDZIAŁ   XI    Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary…str.23 

ROZDZIAŁ   XII  Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu…………..….str.23 

ROZDZIAŁ   XIII   Przepisy końcowe.............................................................................. .str. 23

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1.Nazwa brzmi: Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy.

 1. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy jest jedną z placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy „Wira” Bartoszewskiego 10, 23 – 400 Biłgoraj, oraz wydzielona część bazy Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, Teodorówka 1, 23 – 400 Biłgoraj.
 3. Wychowankami Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego mogą być:               

1) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

2) dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, posiadające orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Organem prowadzącym Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy jest Powiat Biłgorajski. Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty   w Lublinie.
 3. Ośrodek może mieć nadane imię przez organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.
 4. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy jest jednostką budżetową.

 

ROZDZIAŁ II

CELE  I  ZADANIA  OŚRODKA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZEGO  WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

 

§ 2. Cele ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego

 1. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy umożliwia dzieciom i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży       z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację:
 1. Obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 2. Obowiązku szkolnego,
 3. Obowiązku nauki.
 1. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, zwane dalej „zajęciami”, organizuje się dla:
 1. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
 2. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną   z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  
 1. Celem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży   niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim jest:
 1. wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim,
 2. rozwijanie zainteresowania otoczeniem,
 3. rozwijanie samodzielności w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.
 1. Celem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna jest:
 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków,
 2. Udział w zajęciach:
 1. umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie  w środowisku rodzinnym      i społecznym:
 • rewalidacyjnych,
 • profilaktyczno – wychowawczych,
 • innych o charakterze terapeutycznym.
 1. sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalno – oświatowych,  z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych wychowanków,
 2. rozwijających zainteresowania;
 1. realizację odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowe kształcenia ogólnego.

 

§ 3. Zadania ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego

 1. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi lub młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim obejmują w szczególności:
 1. Naukę zawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć.
 2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć.
 3. Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.
 4. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.
 5. Rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.
 6. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
 7. Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.
  1. Zadania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna pokrywają się z celami opisanymi w § 2 pkt 4.

 

ROZDZIAŁ III

SPOSOBY WYKONYWANIA CELÓW I ZADAŃ OŚRODKA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZEGO

 

§ 4. Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 1. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną i udziela jej na określonych zasadach.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana wychowankowi w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w ośrodku, w celu wspierania potencjału rozwojowego wychowanka    i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu ośrodka, całej społeczności szkolnej oraz w środowisku społecznym, wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności;
 2. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 3. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 4. z choroby przewlekłej;
 5. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 6. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 7. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna udzielana w Ośrodku rodzicom wychowanków    i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców/opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rewalidacyjnych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej wychowankowi.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Ośrodku jest dobrowolne  i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

6. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Ośrodku udzielają wychowankom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, zwani dalej „specjalistami”.

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami wychowanków,
 2. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
 4. innymi przedszkolami, szkołami, placówkami i ośrodkami,
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w ośrodku jest udzielana z inicjatywy: rodziców/prawnych opiekunów wychowanka, dyrektora, nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z wychowankiem, poradni, pomocy nauczyciela, pomocy wychowawcy, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 

§ 5. 1. W Ośrodku pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 1. zajęć specjalistycznych: logopedycznych, psychologicznych,  fizjoterapeutycznych,
 2. zajęć terapeutycznych, w tym: dogoterapia, integracja sensoryczna, hipoterapia oraz inne o charakterze terapeutycznym;
 3. porad i konsultacji;
 4. warsztatów.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom (opiekunom prawnym) wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych organizuje wspomaganie Ośrodka w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla wychowanków z deficytami kompetencji  i zaburzeniami sprawności językowych, a także dla dzieci niemówiących uwzględniając możliwość nauki komunikowania się w sposób alternatywny.  W Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym zajęcia logopedyczne są prowadzone indywidualnie.
 4. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania wychowankom pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji szkoły liczbę godzin.
 5. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania wychowanka.
 6. O ustalonych dla wychowanka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy  pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców wychowanka.  
 7. Dyrektor szkoły uzgadnia z powyżej wymienionymi podmiotami warunki współpracy. 

 

§ 6. Do zadań nauczycieli i specjalistów w ośrodku należy w szczególności:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i rewalidacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków,
 2. Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań wychowanków,
 3. Rozpoznawanie przyczyn trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier  i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i ich uczestnictwo w życiu społeczności szkoły,
 4. Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności procesu rewalidacyjno - wychowawczego i poprawy ich funkcjonowania,
 5. Współpraca z poradnią  w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,  w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania wychowanków, barier  i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania wychowanków oraz planowania dalszych działań.

§ 7. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w Ośrodku, w tym ustalenie dla wychowanka form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, który tworzą: nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia  z wychowankiem.

 

§ 8. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym statucie, a dotyczące organizacji  i świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej reguluje Procedura organizacji   i świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych   w Biłgoraju.

 

§ 9. Organizacja opieki nad wychowankami

 1. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.
 2. Do każdej grupy wychowawczej zatrudnia się pomoc wychowawcy.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE, A TAKŻE WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 

§ 10. 1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju;
 2. Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju;
 3. Rada pedagogiczna;
 4. Rada rodziców.
 1. Szczegółowe kompetencje, warunki współdziałania poszczególnych organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych §11, §12, § 12.1  §13, §14, §15, §16

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZEGO

§ 11. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym jest grupa wychowawcza. Grupa wychowawcza obejmuje wychowanków  w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych.

 1. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi:
 1. W przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – do 4;
 2. W przypadku wychowanków z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do 8;
 3. W przypadku wychowanków z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, a drugą niepełnosprawnością jest autyzm, w tym zespół Aspergera – do 4.
  1. Minimalny wymiar zajęć wynosi:
 1. 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie – w przypadku zajęć zespołowych,
 2. 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie – w przypadku zajęć indywidualnych.
  1. Dzienny czas trwania zajęć ustala dyrektor szkoły we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczestnika zajęć.
  2. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenia do prowadzenia zajęć i indywidualnej pracy z wychowankiem.
  3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest organizowanie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w domu rodzinnym, domu pomocy społecznej lub innym miejscu,  w którym dziecko przebywa.
  4. W domach rodzinnych nie organizuje się zajęć zespołowych.
  5. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc wychowawcy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych w domu rodzinnym.
  6. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć w domu rodzinnym zapewniają rodzice (prawni opiekunowie).
  7. W przypadku zajęć organizowanych w domu rodzinnym, domu pomocy społecznej lub innym miejscu stałego pobytu dziecka – rodzice lub prawni opiekunowie, zapewniają warunki niezbędne do prowadzenia zajęć, w tym również w zakresie opieki.
  8. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy współpracuje z rodzicami wychowanków  w zakresie realizacji działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
  9. W przypadku gdy częstotliwość i jakość kontaktów wychowanka z rodzicami wskazuje na trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej lub na rażące zaniedbywanie przez rodziców obowiązków wobec dziecka, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy występuje do sądu o zbadanie sytuacji dziecka.
  10. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzi działalność przez cały rok szkolny z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.
  11. Czas pracy Ośrodka i organizację zajęć określa dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
  12. Ośrodek zapewnia jeden gorący posiłek w ciągu dnia i możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. 
  13. Ośrodek w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia wychowankom możliwość korzystania z:
 1. Pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 2. Biblioteki;
 3. Świetlicy;
 4. Zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 5. Pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni.

16. Organizację kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych § 17 pkt 6.

17.  Szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych §17 pkt 7.

18. W ośrodku zorganizowana jest opieka pielęgniarska. Zasady sprawowania opieki pielęgniarskiej, czas pracy i zakres obowiązków służby zdrowia w szkole określa dyrektor właściwego zakładu opieki zdrowotnej w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół.

19. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole ustala się, że na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy ośrodka) zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak: kaszel, katar, wysypka, gorączka, duszności, ból brzucha, ból mięśni, głowy, biegunka.  

 

§ 12. Organizacja biblioteki, zajęć świetlicowych oraz stołówki zawarta jest w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju, §18, §19, §20.

 

§ 13. Podstawowe formy działalności rewalidacyjno – wychowawczej ośrodka

 1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w ośrodku jest grupa wychowawcza.
 2. Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych, organizowanych we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 14. Przedłużenie okresu nauki

 1. Pobyt wychowanka w Ośrodku trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 25 rok życia.
 2. Po ukończeniu 25 roku życia nie można przedłużyć okresu nauki.

 

§ 15. Arkusz organizacji szkoły

 1. Zajęcia są uwzględniane w danym roku szkolnym w arkuszu organizacji Zespołu Szkół Specjalnych.
 2. Arkusz organizacji szkoły szczegółowo określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych   w Biłgoraju, §23.

 

§ 16. Organizacja kształcenia uczniów z niepełnosprawnością

 1. Rewalidację wychowanków w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym, który  wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych prowadzi się:
 1. w formie zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
 2. w formie indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 1. Dla każdego wychowanka opracowuje się indywidualny program zajęć.
 2. Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 wychowanków.
 3. Godzina zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 4. Wymiar zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,  w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć, wynosi: 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych, 2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych. Liczba osób w zespole wynosi od 2 do 4.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze  w ośrodku, organizowane są w systemie innym niż opisany w pkt 5. Wynika to   z organizacji dowozu uczniów do szkoły, lokalizacji ośrodka w DPS w Teodorówce lub   w domu rodzinnym uczestnika zajęć.

 

§ 17. W Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.

 

§ 18. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

§ 19. Indywidualne programy Edukacyjno - Terapeutyczne

 1. Praca rewalidacyjno – wychowawcza w Ośrodku prowadzona jest w oparciu o:
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013r.   w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym  w stopniu głębokim;
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.  w sprawie publicznych placówek oświatowo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 1. Dla każdego uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, opracowuje się indywidualny program zajęć, zawierający  w szczególności:
 1. Cele realizowanych zajęć;
 2. Metody i formy pracy z uczestnikami zajęć;
 3. Zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.
 1. Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi  z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć.
 2. Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć, w tym indywidualnego programu zajęć, nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowej oeny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.
 3. Dla wychowanka Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczegom  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) zwany dalej programem.
 4.  Podstawą do tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych są:  
 1. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania wychowanka,
 2. Zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. Narzędzia do diagnozy przyjęte w szkole, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności wychowanka.
 1. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z wychowankiem, zwany dalej „zespołem”.
 2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
 3. Program opracowuje się w terminie:
 1. Do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
 2. 30 dni od dnia złożenia w szkole podstawowej lub przysposabiającej do pracy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Pracę zespołu koordynuje wychowawca grupy wychowawczej lub nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowankiem.
 2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy  w roku szkolnym.
 3. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
 1. Na wniosek dyrektora szkoły, przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub pomoc wychowawcy.
 2. Na wniosek lub za zgodą rodziców wychowanka – inne osoby,  w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
 1. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanka, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
 2. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanka   i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców wychowanka – z innymi podmiotami.
 3. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:
 1. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
 2. W zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów lub pomocy wychowawcy;
 3. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanka, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie  i uczestnictwo wychowanka w życiu szkolnym, a w przypadku wychowanka realizującego indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – także napotykane trudności w zakresie włączania go w zajęcia realizowane wspólnie z grupą wychowawczą.
 1. Rodzice wychowanka mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także   w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor zawiadamia pisemnie rodziców wychowanka o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.
 2. Rodzice wychowanka otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen oraz programu.
 3. Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw   poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanka, jego rodziców, nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z wychowankiem,  a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.
 4. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny określa:
 1. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy                                z wychowankiem.
 2. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia  z wychowankiem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania wychowanka, w tym – w zależności od potrzeb – na komunikowanie się wychowanka z otoczeniem  z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym.
 3. Formy i okres udzielania wychowankowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 4. Działania wspierające rodziców wychowanka oraz zakres współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 5. Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanka.
 6. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami wychowanka w realizacji przez szkołę jej zadań.
 7. Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności wychowanka, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie.

 

§ 20. Organizację indywidualnego nauczania szczegółowo określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych,  § 28.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

 

§ 21. 1. Wychowankami ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego mogą być:

 1. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
 2. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnopsrawności jest niepełnosprawność intelektualną, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Dzieci i młodzież, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być przyjęte do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego nie wcześniej niż od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 rok życia. Pobyt wychowanka w ośrodku trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 25 rok życia.
 2. Dzieci i młodzież, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być przyjęte do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego nie wcześniej niż od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 rok życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjęte do ośrodka może być dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia. Pobyt wychowanka w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24 rok życia.  

 

§ 22. 1. Ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenia do prowadzenia zajęć i indywidualnej pracy z wychowankiem.

 1. Ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy współpracuje z rodzicami wychowanków   w zakresie realizacji działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. W przypadku gdy częstotliwość i jakość kontaktów wychowanka z rodzicami wskazuje na trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej lub na rażące zaniedbywanie przez rodziców obowiązków wobec dziecka, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy występuje do sądu o zbadanie sytuacji dziecka.

 

§ 23.  Dokumentacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  dla dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim

 1. Dokumentacja zajęć obejmuje:
 1. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 2. Dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla każdego zespołu lub dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć.
 3. Zeszyt obserwacji. 
  1. Zeszyt obserwacji jest prowadzony odrębnie dla każdego uczestnika zajęć przez nauczycieli prowadzących z nim zajęcia.
  2. Zeszyt obserwacji zawiera informacje dotyczące:
 1. Zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów),
 2. Zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo – ruchowa, manipulacja),
 3. Podejmowanie aktywności własnej (niekierowanej),
 4. Koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas wykonywania zadania), w tym czasu tej koncentracji,
 5. Współdziałania w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania,
 6. Opanowywanie nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności),
 7. Dominującego nastroju i emocji,
 8. Gotowości do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów),
 9. Umiejętności w zakresie samoobsługi,
 10. Udziału w czynnościach porządkowych,
 11. Zachowań trudnych (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których te zachowania, reakcje nauczyciela na zachowania trudne, zmiany w zachowaniu),
 12. Sposobów komunikowania się,
 13. Innych istotnych zachowań.

 

ROZDZIAŁ VII

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

§ 24. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników ośrodka określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych  §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41.

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA,  KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

§ 25. Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 

§ 26. Ocenianie  wychowanków w ośrodku rewalidacyjno - wychowawczym

 1. Ocenianiu podlegają:
 1. Zmiany rozwoju wychowanka w zdobywaniu wiadomości i umiejętności zawartych       w indywidualnym programie zajęć,
 2. Zachowanie wychowanka.
 1. Oceny dokonuje się na podstawie:
 1. Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanka,
 2. Obserwacji,
 3. Wytworów pracy,
 4. Konsultacji z rodzicami.
 1. Ocenianie osiągnięć rewalidacyjnych wychowanka polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez wychowanka umiejętności  w stosunku do wymagań zawartych w indywidualnym programie zajęć.  
 2. Ocenianie zachowania wychowanka polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego.

 

§ 27. 1. Ocenianie osiągnięć rewalidacyjnych i zachowania wychowanka odbywa się  w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. Wspomaganie rozwoju wychowanków w zakresie poznawczym, samoobsługowym, motorycznym.
 2. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w procesie rewalidacji, zachowaniu oraz specjalnych potrzebach wychowanka,
 3. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy rewalidacyjno - wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. diagnozę aktualnego poziomu rozwoju oraz sporządzanie na jej podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanka,
 2. ocenianie bieżące odbywa się poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych czytelnych i zrozumiałych dla wychowanka,
 3. ocenianie zachowania, które określa, w formie pisemnej, stopień respektowania zasad współżycia społecznego ujętych w indywidualnym programie zajęć,
 4. monitorowanie rozwoju wychowanków poprzez obserwację i nanoszenie na bieżąco uwag dotyczących obserwowanych zmian, w szczególności również poprzez ewaluację indywidualnych programów zajęć,
 5. ustalanie, w formie opisowej, semestralnej oceny podsumowującej osiągnięcia rewalidacyjne wychowanka określone w indywidualnym programie zajęć,
 6.  ustalanie, w formie opisowej, rocznej oceny podsumowującej osiągnięcia rewalidacyjne wychowanka określone w indywidualnym programie zajęć,
 7. gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji o wychowanku (zeszyty obserwacji),
 8. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach wychowanka w procesie rewalidacji   i wychowania.

 

§ 28. 1. Ocena opisowa posiada następujące cechy:

 1. Jest podsumowaniem konkretnej pracy z wychowankiem w określonym przedziale czasowym,
 2. jest indywidualna, nie może przybierać postaci schematu,
 3. zawiera opis osiągniętego poziomu w porównaniu z poziomem ocenianym poprzednio,
 4. ocenia przebieg postępów wychowanka w stosunku do jego możliwości,
 5. jest oceną pozytywną, musi jednak obiektywnie opisywać wychowanka, by rodzice nie wytworzyli sobie fałszywego obrazu dziecka,
 1. Ocena opisowa wpisana przez nauczyciela do zaświadczenia wypisywanego uczniowi na koniec roku szkolnego może mieć formę skróconą.

 

§ 29. Przy ustalaniu oceny opisowej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez wychowanka w codzienną pracę rewalidacyjno - wychowawczą.

 

§ 30. 1. Wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego realizują zajęcia wychowania fizycznego w ramach zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

2.Zajęcia ruchowe prowadzone w ramach zajęć rewalidacyjno – wychowawczych są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków.

 

§ 31. Klasyfikowanie wychowanków

 1. Organizacja klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
 1. Semestr pierwszy – trwa od września do stycznia,
 2. Semestr drugi – trwa od lutego do czerwca.
 1. Semestr pierwszy i drugi zakończone są dokonaniem Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Uczniów.
 1. Klasyfikacja śródroczna wychowanka polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć rewalidacyjnych i wychowawczych z uwzględnieniem realizacji indywidualnego programu zajęć.
 2. Klasyfikację śródroczną wychowanków przeprowadza się pod koniec pierwszego semestru.
 3. Klasyfikację roczną wychowanków przeprowadza się pod koniec roku szkolnego.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.
 5. Wychowanek Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim nie może być nieklasyfikowany.

 

§ 32. Promowanie wychowanków

 1. Wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowaczego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim nie otrzymują promocji do klasy programowo wyższej.
 2. Na zakończenie roku szkolnego oraz na kończąc proces rewalidacji w ośrodku otrzymują zaświadczenie o realizowaniu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w ośrodku.
 3. Decyzje o ukończeniu ośrodka podejmuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami).

 

§ 33. Kwestie nieuregulowane w niniejszym statucie określa dokument: Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

 

ROZDZIAŁ IX

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, W TYM PRZYPADKI, W KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONY Z LISTY UCZNIÓW SZKOŁY

§ 34. Prawa, obowiązki uczniów określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych, §51, §52.

 

§ 35. Wychowanek Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego ma obowiązek:

 1. Uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych.
 2. Poszanowania pomieszczeń szkolnych i pomocy dydaktycznych.
 3. Współdziałania na zasadzie współpartnerstwa lub pomocy.

 

§ 36.  Przypadki, w których wychowanek może zostać skreślony z listy wychowanków ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego

 1. Skreślenia z listy wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dokonuje dyrektor szkoły, na podstawie podjętej przez radę pedagogiczną uchwały, zainicjowanej na wniosek nauczyciela, po konsultacji z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia                         w grupie wychowawczej. Podstawę do skreślenia wychowanka z listy stanowi   w szczególności:
 1. absencja na zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych bez usprawiedliwienia przez kolejnych 30 dni począwszy od dnia rozpoczęcia nauki,
 2. nieobecności na zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych przekraczające połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w ciągu roku szkolnego.
 1. Decyzję o skreśleniu wychowanka z listy dyrektor szkoły przekazuje jego rodzicom (opiekunom prawnym), drugi egzemplarz pozostaje w aktach.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu  w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Lubelskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem dyrektora szkoły.
 3. Wykonanie decyzji jest możliwe po upływie 14 dni na wniesienie odwołania, które biegnie od momentu doręczenia decyzji rodzicom (opiekunom prawnym) wychowanka, za wyjątkiem nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

§ 37. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia/ określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych, §55.

 

ROZDZIAŁ X

RODZAJE NAGRÓD I WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA WYCHOWANKOM ORAZ TRYB WNOSZENIA ZASTRZEŻEŃ DO PRZYZNANEJ NAGRODY

§ 38. 1. Wychowanka Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego można nagrodzić za:

 1. osiągnięcia uzyskiwane w procesie rewalidacyjno - wychowawczym;
 2. wysoką frekwencję na zajęciach w ciągu roku szkolnego.

2.Rodzaje nagród:

 1. dyplom uznania;
 2. nagroda rzeczowa.

3.O przyznaniu wychowankowi nagrody ośrodek ma obowiązek poinformowania rodziców.

 1. Obowiązek ten wypełnia nauczyciel – wychowawca grupy wychowawczej.

 

 

ROZDZIAŁ XI

RODZAJE KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW ORAZ TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD KARY

§ 39. W przypadku wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego nie można wymierzać kar w rozumieniu Statutu Zespołu Szkół Specjalnych.

ROZDZIAŁ XII

SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU

§ 40. Sposób organizacji działań w zakresie wolontariatu określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych, §59.

ROZDZIAŁ XIII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 41. 1. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji, prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej  i inne postanowienia zapisane są w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych §60, §61.

 

§ 42. Statut Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju wprowadzono uchwałą rady pedagogicznej nr ….. z dnia ………………………r. Statut obowiązuje od dnia podpisania.

                                         

 

 

..……………………..………….

           / dyrektor/